Endeksler
                                        
                HARÇLAR KANUNU                  
                                        
  Kanun Numarası     : 492                        
  Kabul Tarihi      : 2/7/1964                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760         
                   *                     
                  * *                     
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"        
             Cilt: 2  Sayfa: 733                 
                   *                     
                  * *                     
  Kanunun şümulü:                               

  Madde 1 - Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:      
  1. Yargı harçları,                             
  2. Noter harçları,                             
  3. (Değişik: 21/1/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,        
  4. Tapu ve Kadastro harçları,                        
  5. Konsolosluk harçları,                          
  6. Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, 
  7. Gemi ve liman harçları,                         
  8. İmtiyazname,ruhsatname ve diploma harçları,               
  9. Trafik harçları.                             
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Yargı Harçları                
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Mükellefiyet                 
  Mevzuu:                                   

  Madde 2 - Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı  
olanları, yargı harçlarına tabidir.                       
  Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde 
de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre harç alınır.   
                                        
  Hakem kararları:                              

  Madde 3 - Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı  
veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, ka- 
rar ve ilam harcı alınır.                            
  Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi 
olan davalardan da aynı suretle harç alınır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yabancı mahkeme ilamları:                          

  Madde 4 - Yabancı bir mankeme tarafından verilen ilamların tenfizi için açı-
lacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre
(1) sayılı tarife gereğince harç alınır.                    
  Bölge idare mahkemeleri ile Danıştay işlemleri:               

  Madde 5 - (Değişik: 21/1/1982 - 2588/2 md.)                 
  Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay'da açılacak davalardan (1) sayılı tari-
fe gereğince harç alınır.                            
  Ancak, vergi,resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve 
cezalarla ilgili olup Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'ın görevi içinde bu- 
lunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir.             
  Karşılık davalar ve davaya müdahale :                    

 

 
  Madde 6 - Karşılık davalar, müstakil davalar gibi harca tabidir.      
  Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği 
taraftan alınan harca eşit harcı ödemek mecburiyetindedir.           
  Yeniden harç alınması:                           

  Madde 7 - Muameleden kaldırılan dosya, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda  
belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde, davanın görülebilmesi yeniden  
harç verilmesine bağlıdır.                           
  Hükmün bozulması:                              

  Madde 8 - Bir hükmün bozulmasını mütaakıp verilecek hükümlerden yeni bir  
hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan 
karar ve ilam harcı, mütaakıp hükme ait harçdan mahsup olunur.         
  Tashihi karar:                               

  Madde 9 - Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik 
edilirse, temyiz olunan hükümden alınmış olunan harç kadar yeniden harç alınır. 
  İadei muhakeme:                               

  Madde 10 - İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek davalar, yeni  
davalar gibi harca tabidir. İadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı   
çıkarsa evvelce alınan harç mahsup edilir.                   
  Mükellef: