Endeksler
                                        
        DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN BAZI VERGİLERDEN          
            MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4920                        
  Kabul Tarihi     : 5/6/1946                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 13/6/1946 Sayı: 6332             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 27 Sayfa: 1255           
                                        

  Madde 1 - Aşağıda yazılı gayrimenkuller, arazi, bina, iktisadi buhran ve mü-
dafaa vergilerinden muaftır.                          
  A) Bütün Devlet Ormanları;                         
  B) Orman Genel Müdürlüğü ile buna bağlı Devlet Orman İşletmelerinin orman  
içinde veya dışında sahip oldukları veya intifa eyledikleri arazi, bina ve te- 
sisler (Bunların kira ile tutulmuş olmamaları şarttır).             
                                        

  Madde 2 - 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci ben-
diyle 33 üncü maddesi ve 74 üncü maddesinin B fıkrasının hükümleri Devlet Orman 
İşletmelerine karşı yüklenmelerde bulunan mütaahhitlerle bu mütaahhitlere karşı 
derece yüklünmelerde bulunanlar hakkında cari değildir. Bu yüklenme işleri hak- 
kında Kazanç Vergisi Kanununun genel hükümleri uygulanır.            
                                        

  Madde 3 - Orman İşletmelerinin ağaçlama, kesim, tomruklama, ölçme, imal ye- 
rine taşıma, her türlü orman yolları ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı 
yapma, orman temizleme ve kökleme, odun, kömür yapma ve taşıma gibi ormancılık 
işlerinde çalıştırılan işçilerin gündelikleri her çeşit vergi ve resimden muaf- 
tır.                                      

  Madde 4 - Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman İşletmeleri, 1950
yılı sonuna kadar kazanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi harcından ve zam-
larından ve bu vergilerin kaldırılması halinde yerlerine konulacak vergilerden 
muaf olduğu gibi bu vergileri 1951 yılında % 80, 1952 yılında % 60, 1953 yılında
% 40, 1954 yılında % 20 noksaniyle öder.                    
                                        

  Geçici Madde 1 - Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman İşletmele-
ri adına 1945 yılı sonuna kadar tarh ve tahakkuk ettirilmiş olup henüz tahsil  
edilmemiş bulunan kazanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi harçları, zamları
ve cezaları silinmiş olduğu gibi 1945 yılı sonuna kadar olan devreye ait olarak 
yeniden bu vergi ve harçlar tahakkuk ettirilmez.                
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu kanunun 1 inci maddesi gereğince Orman İdaresiyle İşlet-
melerinin muaf bulundukları vergiler ile zam ve cezalarından bu kanunun yürürlü-
ğe girdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olanlar silin-
miştir. Adı geçen vergiler bu zamana ilişkin olarak yeniden tahakkuk ettirilmez.
                                        

  Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 6 - Bu kanunu Maliye, İçişleri ve Tarım Bakanları yürütür.