Endeksler
         YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU VE DENİZCİLİK MESLEK          
           OKULU VE KURSLARI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 4915                        
  Kabul Tarihi     : 3/6/1946                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 8/6/1946 Sayı: 6328             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 27 Sayfa: 1234           
                 *                       
                * *                       
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre     
    göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.               
                 *                       
                * *                       

  Madde 1 - (Mülga: 18/8/1981-2507/13 md.)                  

  Madde 2 - Ulaştırma Bakanlığı, denizci yetiştirmek ve mevcut denizcilerin  
meslek bilgilerini artırmak amaciyle denizcilik meslek okulları veya kursları  
açmağa yetkilidir. Bu okullarda ve gerektiği zaman geçici olabilecek olan kurs- 
larda parasız okunur.                              

  Madde 3-4 - (Mülga: 18/8/1981-2507/13 md.)                 

  Madde 5 - Denizcilik meslek kursları; il özel idareleri, belediyeler, beden 
terbiyesi kurumları, Devlet veya şahıslara ilişkin gemi işletmeleri, halkevleri 
ve bunlara benzer diğer kurumlar ve Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek  
öğretim kurumları tarafından da açılabilir. Şu kadar ki, bu madde gereğince açı-
lacak kursların müfredat programları ile bunlardan mezun olacaklara denizcilikte
verilecek haklar bu kurslarda ders verecek öğretmen veya öğreticilerden arana- 
cak nitelikler, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından beraberce ka- 
bul ve tasdik olunur; teftiş ve denetlemeleri de bu iki Bakanlık tarafından   
yapılır.                                    

  Madde 6 - (Mülga: 18/8/1981 - 2507/13 md.)                 

  Madde 7 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 8 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       4915 SAYlLI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDlĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
    Yürürlükten Kaldırılan        ------------------------------  
   Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı   Maddesi  
-----------------------------------      ------   ------   -------  
4915 sayılı Kanunun; 1,3,4 ve 6 ncı                       
maddeleri ve bu maddelerde ek ve                        
değişiklik yapan kanunlar          18/8/1981   2507    13    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4915 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
 ----------   ---------------------------------------     ------------  
  2507              ---              20/8/1981