Endeksler
           DAMGA VERGİSİ KANUNU (1)

  Kanun Numarası     : 488                        
  Kabul Tarihi      : 1/7/1964                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 11/7/1964 Sayı: 11751           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2741          
                    *                    
                   * *                    
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız        
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"       
              Cilt: 2   Sayfa: 721               
                    *                    
                   * *                    
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
             Mükellefiyet ve İstisnalar              
  Konu:                                    

  Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine 
tabidir.                                    
  Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir 
işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek
için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade eder.               
  Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda dü- 
zenlenen kağıtlar, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya
ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldı-
ğı takdirde vergiye tabi tutulur.                        
  Şümul:                                   

  Madde 2 - Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan
mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, de-
ğiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Damga Ver- 
gisine tabidir.                                 
  Mükellef:                                  

  Madde 3 - Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.       
  Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini
kişiler öder.                                  
  Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda dü- 
zenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz  
eden. üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya harhangi bir suretle 
hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kağıt
mahi-                                      
---------------                                 
(1) Bu Kanunun;Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca 
  ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına ,yatırım bankalarına ve 
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazine tarafından garanti edilenler de 
  dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredilerin sözkonusu kuruluşlara 
  geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kağıtlar için 1998 Mali yılında   
  uygulanmayacağı,25/12/1997 tarih ve 4316 sayılı "1998 Mali Yılı Bütçe Kanu- 
  nu"nun 71/b-(1) maddesi ile hüküm altına alınmıştır.(R.G.:27/12/1997-23213 
  Mük.)                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yetinde bulunanların vergisini,bunları en evvel satan veya kabul veya başka su- 
retle kullanan kişiler öderler.                         
  Kağıtların mahiyetlerinin tayini:                      

  Madde 4 - Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine
bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur.              
  Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda 
kanunlardaki adlarına,belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun et-
tiği hüküm ve manaya bakılır.                          
  Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapıl- 
mışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre  
vergi alınır.                                  
  Kağıt nüshalarının birden fazla olması:                   

  Madde 5 - Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı 
ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. Su kadar ki, poliçe ve 
emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi 
tutulur.                                    
                                        
  Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması:              

 

 
  Madde 6 - Bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem 
bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınır.         
  Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma 
oldukları takdirde Damga Vergisi,en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya
işlem üzerinden alınır.                             
  Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın ekle- 
nen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.                  
  Birden fazla imzalı kağıtlar:                        

  Madde 7 - Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü
gerektirmez.                                  
  Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve
ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır.            
  Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra 
senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, 
hisselere göre ayrı ayrı ödenir.                        
  Şu kadar ki, bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara
konulan birden fazla imza bir imza hükmündedir.                 
  Resmi daire:                                

  Madde 8 - Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve katma bütçeli  
daire ve idarelerle,il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.        
  Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler res-
mi daire sayılmaz.                               
  İstisnalar:                                 

  Madde 9 - Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisin- 
den müstesnadır.                                
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
              Vergileme Ölçüleri ve Nispet             
                                        
  Vergileme ölçüleri:                             
                                        

  Madde 10 - Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı 
belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır.            
  Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların 
hasıl edeceği parayı ifade eder.                        
  Belli para gösterme mecburiyeti: