Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
           UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE         
                 HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası    : 486                         
  Kabul Tarihi     : 16/4/1924                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/5/1924 Sayı: 70             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa:427            
                                        

  Madde 1 - 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazam- 
mın ahkamı hilafına vuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve 
yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece  
derhal hedmolunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak masarifi hedmiye is-
tifa olunur. Hedim masrafı kafi gelmediği takdirde üst tarafı rüsumu belediye  
gibi tahsil olunur.                               
                                        

  Madde 2 - Umumi ana lağımlariyle su yollarını hasbezzarure açtıranlar bele- 
diyece tayin edilen müddet zarfında hali sabıkına ircaa mecburdurlar. Müddeti- 
mezküre zarfında yapılmadığı takdirde belediyece bilkeşif yaptırılır. Belediyece
sarf olunan para alındıktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da ayrıca cezaen 
istifa olunur.                                 
                                        

  Madde 3 - Umumi ana lağımlariyle suyollarını kasten tahrip edenlerden masa- 
rifi tamiriye tahsil ve bunun bir misli de cezaen başkaca istifa olunur.    
                                        

  Madde 4 - Belediyece sıhhat ve selameti umumiye için mahzuru görülen hususi 
mecra ve lağım, kuyu ve çukurların nihayet bir hafta zarfında izalei mahzuru sa-
hibine tebliğ olunur. Tebligatı vakıa alakadaran tarafından nazarı itibara alın-
madığı takdirde belediyece keşfi mucibince yaptırılarak mahzur izale ve sarfiyat
tahsil olunduktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da cezaen istifa olunur. Ce-
zanın miktarı elli lirayı tecavüz etmez. Fakrı halleri belediye meclisince sabit
olanlardan dört taksitte bir sene müddetle rüsumu belediye gibi tahsil olunur. 
                                        

  Madde 5 - 8 - (Mülga: 15/5/1930 - 1608/11 md.)               
                                        

  Madde 9 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'i olup, Ankara ve    
istanbul şehremanetlerine de şamildir.                     
                                        

  Madde 10 - İşbu kanunun tatbikına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.  
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)