Endeksler
        DEVLET HAVAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇLARI          
         İÇİN GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE            
            GİRİŞİLMESİ HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası    : 4860                        
  Kabul Tarihi     : 8/2/1946                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih 13/2/1946 Sayı: 6231             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 27 Sayfa: 919            

  Madde 1 - (Değişik: 29/1/1960-7415/1 md.)                  
  Memleket içi ve dışı hava ulaştırmasının sağlanması maksadiyle yeniden mey- 
dan, pist, hangar, işletme binaları ve diğer zaruri ihtiyaçların yapılması, mev-
cutların genişletilmesi ve düzenlenmesi, bu meydanlara gerekli her türlü makina,
teçhizat ve tesisat ve taşıtların satınalınması veya yaptırılması için 5843 sa- 
yılı kanunun 1 inci maddesini değiştiren 6213 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle 
verilen (110) milyon liralık sari taahhüt salahiyeti ödeme miktarı 1960 yılı  
için (30) milyon lirayı ve mütaakıp yıllar için (40) ar milyon lirayı geçmemek 
üzere (320) milyon liraya çıkarılmıştır. (1)                  

  Madde 2 - 1 inci madde gereğince girişilecek yüklenmeler her yıl Devlet   
Havayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvellerinde özel bölümlere
konulacak ödeneklerle karşılanır.                        

  Geçici Madde 1 - 1946 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmındaki 450 nci (Havayolları Devlet İşletme İdaresine) bölü-
müne (3) milyon lira ek ödenek verilmiştir.                   

  Geçici Madde 2 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelde (4860 sayılı kanun gereğince girişilecek yüklenmeler
karşılığı) adiyle yeniden açılan (20/A) bölümüne (3) milyon lira olağanüstü öde-
nek konulmuştur.                                

  Geçici Madde 3 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelin 15 İnci (Hava ve yer taşıtları giderleri) bölümünün 
2 nci (satınalma) maddesinden (500.000) lira ve 16 ncı (Meydanlar ve istasyon  
binaları, hangar ve atelye yapma, kurma ve kamulaştırma ve onarma işleri) bölü- 
münden (1.500.000) lira, aynı cetveldeki (20/A) (4860 sayılı kanun gereğince  
girişilecek yüklenmeler karşılığı) bölümüne aktarılmıştır.           

  Geçici Madde 4 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu- 
nun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:             
--------------                                 
(1) Bu maddedeki parasal sınır 5076, 5843, 6213 sayılı Kanunlarla değişik tarih-
  lerde artırılmış, en son 29/1/1960 tarih ve 7415 sayılı Kanunla son şeklini 
  almış olup, 1 inci madde olarak bu kanunun hükmü metne alınmıştır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine 
giren hizmetlileri ile aynı kanunun konusu dışında kalan memurları ve taşıtları 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bölüm numaralariyle çeşitleri bağlı 
(E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi  
gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli memur ve hizmet- 
liler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 üncü maddesi 
hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve erte-
si yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden alınacak kad- 
roların eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir.               

  Geçici Madde 5 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa
ilişik (E) cetveli eklenmiştir.                         

  Geçici Madde 6 - Devlet Havayolları 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işa- 
retli cetvele ilişkin formül eklenmiştir.                    

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4860 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
-----------   ---------------------------------------     ------------  
  5076            ---                18/6/1947   
  5843            ---                16/8/1951   
  6213            ---                 9/1/1954   
  7415            ---                 5/2/1960