Endeksler

  4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE 
     DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
	Kanun Numarası: 4840    
 
	Kabul Tarihi : 4.4.2003    
 

MADDE 1. - 25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 7 nci
maddesine aşağıdaki (14) numaralı fıkra eklenmiştir.

14. Bu maddede yer alan asgarî matrah artırımı tutarları, 27.2.2003 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere adi ortaklıkların gerçek kişi 
ortakları ile kalkınmada öncelikli yörelerde mükellefiyet kaydı bulunan
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için % 50 oranında, diğer illerde
ise % 25 oranında indirilerek uygulanır.


MADDE 2. - Vergi Barışı Kanununun 10 uncu maddesinin (4) numaralı 
fıkrasında yer alan "1 ay" ibaresi "20 gün" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3. - Bu Kanun 27.2.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.