Endeksler
       SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU (1) (2)
                                        
  Kanun Numarası    : 4792                        
  Kabul Tarihi     : 9/7/1945                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 16/7/1945 Sayı: 6058             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 1332          
                *                        
               * *                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, <> nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                *                        
               * *                        
              Kuruluş                       

  Madde 1 - İş hayatında türlü hallere karşı ilgili Sigorta Kanunu hükümleri- 
ni uygulamak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olmak üzere İşçi  
Sigortaları Kurumu vücude getirilmiştir.                    
  Kurum bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabidir. Mali ve idari bakımdan  
muhtardır ve tüzel kişilikte bir Devlet kurumudur.               
  (Ek:1/12/1993-3918/1 md.) Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun   
denetimine tabidir.                               

  Madde 2 - İşçi Sigortaları Kurumunun organları şunlardır:          
  A) Genel Müdürlük kuruluşu;                         
  B) Yönetim Kurulu;                             
  C) Genel Kurul.                               
  Genel Müdürlük Kuruluşu                           

  (Madde 3 - Değişik: 1/12/1993-3917/3 md.)                  
  Genel Müdürlük kuruluşu,Genel Müdür ve beş Genel Müdür Yardımcısı ile merkez
 ve taşra teşkilatından oluşur.                         

  Madde 4 - Kurumun Genel Müdürü ile Yardımcıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanının teklifi üzerine müşterek karar ile tayin olunur.           

  Madde 5 - (Değişik: 1/3/1950 - 5565/1 md.)                 
  Genel Müdür, Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgi-
li kanunlar hükümlerine göre yürütür ve mahkemelerle adalet ve idare makamlarına
ve gerçek ve tüzelkişilere karşı Kurumu temsil eder.              
  Genel Müdür Yardımcıları merkez ve bölgelerde, şube veya acentalık müdürleri
kendilerine verilecek yetki nispetinde Genel Müdürlüğün kanuni mümessili olup  
mahkemelerle adalet ve idare makamlarına karşı Kurumu doğrudan doğruya temsil  
edebilirler.                                  
-----------------                                
(1) a - Kanunun "İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu" olan adı, 17/7/1964 tarihli  
    ve 506 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi ile metne işlendiği şekilde    
    değiştirilmiştir.                            
  b - Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih   
    ve 2451 sayılı Kanunun 2-5 inci maddelerine bakınız.          
(2) Bu Kanunun 3,6,17 ve 19 uncu maddeleri, 20/8/1993 tarih ve 503 sayılı KHK  
  ile değiştirilmiş, aynı KHK ile 4 ayrı geçici madde getirilmiş olup,    
  sözkonusu KHK, Anayasa Mahkemesince (RG:4.12.1993-21778) iptal edilmiş ve  
  altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. İptal Kararı yürürlüğe 
  girmeden önce, 503 sayılı KHK hükümleri 3917 sayılı Kanun ile yeniden düzen-
  lenmiş ve ilgili yerlerine işlenmiştir.                   
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik birinci fıkra: 16/6/1975-1912/7 md.) Kurumun, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 43 üncü maddesinde yer  
alan cetvelin 4 üncü derecesine kadar olan memurları Genel Müdürün teklifi üze- 
rine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum Personeli ise Genel Müdür tara-
fından atanır.                                 
  (Ek fıkralar 2, 3, 4: 12/2/1963-174/1 md.; Mülga: 11/5/1976 - 1992/Ek 2 md.)
  (Ek: 12/2/1963-174/1 md.) Kurumun Memur ve Hizmetlileri hakkında 4489 sayılı
Kanun, Hukuk Müşavirliği Teşkilatında Çalışanlar hakkında da 1389 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır.                              
  (Ek: 16/6/1988-KHK-332/1 md.; Aynen kabül:26/10/1988-3485/1 md.) Kurum icra 
takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akti ile lüzum görülecek 
sayıda avukatla sözleşme yapabilir. Sözleşmenin şartları ve ücret miktarı Yöne- 
tim Kurulunca tesbit edilir.                          
  (Ek:1/12/1993-3917/4 md.) Kurum merkez teşkilatında kurulacak Sigorta Teftiş
Kurulu Başkanlığı emrinde teftiş, kontrol ve denetleme yetkisini haiz Sigorta  
Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları istihdam eder.            
  (Ek: 1/12/1993-3917/4 md.) Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Sigorta-
lar ile ilgili mevzuat hakkında çalışmalar yapmak, mevzuatın uygulanmasını de- 
netlemek, mevzuatta öngörülen ve Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer işleri 
yapmakla görevlidir.                              
  (Ek: 1/12/1993-3917/4 md.) Sigorta Müfettişliği Yardımcılığına atanabilmek 
için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara 
ek olarak;                                   
  a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari İlimler  
Fakültesinden veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi  
ve yurt dışındaki 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş  
olmak,                                     
  b) Açılacak yarışma ve yeterlilik sınavında başarılı olmak,         
  c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak,         
  Şarttır.                                  
  (Ek: 1/12/1993-3917/4 md.) Sigorta Müfettiş Yardımcılığında en az üç yıl  
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlilik sınavında başarı  
gösterenler Sigorta Müfettişi ünvanını alırlar.                 
  (Ek: 1/12/1993-3917/4 md.) Bu sınavda başarısız olan Sigorta Müfettiş Yar- 
dımcıları, yeniden yeterlilik sınavına alınmazlar. Bu sınavı kazanamayanlar   
ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanların Sigorta Müfettiş Yar-  
dımcılığı görevlerine son verilir ve Kurumda durumlarına uygun başka kadrolara 
atanırlar.                                   
  (Ek: 1/12/1993-3917/4 md.) Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sigorta Müfet- 
tişliği ve Sigorta Müfettiş Yardımcılığı ile ilgili usul ve esaslar, bunların  
eğitime tabi tutulmaları, seçilme yöntemleri ve diğer hususlar bir yönetmelikle 
düzenlenir.                                   
  (Ek: 1/12/1993-3917/4 md.) Sigorta Müfettişlerinin görevleri şunlardır;   
  a) İşveren nezdinde işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek,   
  b) İlgililerden, bilgi istemek ve toplamak,                 
  c) İş yerinde çalıştırılanlar ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine aykırı   
durumları tesbit etmek,                             
  (Ek:1/12/1993-3917/4 md.) Sigorta Müfettişleri, işverenin Kuruma, emsa-   
line veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli  
olan sigortalı sayısının, çalışma süresinni veya prime esas kazanç tutarının  
altında bildirimde bulunduğunu saptamaları halinde, sigorta primleri hesabına  
esas tutulacak kazançlar toplamı, sigorta müfettişi raporuna dayanılarak,    
Kurumca resen hesaplanır ve buna göre bulunacak sigorta primleri 506 sayılı   
Kanunun 80 inci maddesine göre tahsil olunur.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Ek: 1/12/1993-3917/4 md.) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik  
miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin   
büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya   
kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak sigorta müfettişince 
saptanır.                                    
  (Ek:1/12/1993-3917/4 md.) Kurumca resen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilen 
prim borçlarına karşı işveren, tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde Kuru- 
ma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde,   
işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde yetkili iş mahkeme- 
sine başvurabilir: Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini   
durdurmaz.                                   
  (Ek: 1/12/1993-3917/4 md.) Sigorta müfettişleri bu görevleri yaparken    
mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları
ve kamu müesseseleri kendilerine kolaylık göstermeye ve yardımcı olmaya mecbur- 
durlar.                                     

  Madde 7 - Kurumun memur ve hizmetlileri Türk Ceza Kanunu hükümlerinin    
uygulanmasında Devlet memuru sayılır.                      

  Madde 8 - (Mülga :17/7/1964-506/141 md.)                  

  Madde 9 - İşçi Sigortaları Kurumunda Bakanlar Kurulunda alınacak karar   
üzerine özel bağıtlarla yabancı uzmanlar çalıştırılabilir.           
  Yönetim Kurulu                               

  Madde 10 - (Değişik: 1/12/1993-3918/2 md.)                 
  Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim, karar,   
yetki ve sorumluluğunu taşır.                          
  Yönetim Kurulu, bir başkan ile altı üyeden oluşur.             
  Biri Kurum Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere iki üye Çalışma ve Sosyal   
Güvenlik Bakanlığının, bir üye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı   
olduğu Devlet Bakanının önerisi üzerine ortak kararla atanır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik ile Devlet Bakanlıklarınca atanacak üyelerin sigorta, hukuk, tıp,   
sağlık idaresi, mühendislik, maliye veya ekonomi konularından birinde yetkili  
kimseler olması şarttır.                            
  İşçi ve işverenler ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil eden 
birer üye, Genel Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir.         
  Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyesi ve başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı 
hallerde, Genel Müdür Yardımcısı Kurula başkanlık eder.             
  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar
atanabilir veya seçilebilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir  
nedenle Yönetim Kurulu üyeleği sona erenlerin yerleri, aynı usulle yenileri   
atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler getirilmek suretiyle duldurulur. Bu   
şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. 
  Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve asgari dört üye ile toplanır.   
Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halin- 
de, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.                
  Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle 
düzenlenir.                                   
  Özürsüz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin ücretlerin-
den yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır.