Endeksler
                                        
        ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE            
        VE BU KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK           
            YAPILMASINA DAİR KANUN (1)               
                                        
  Kanun Numarası    : 4785                        
  Kabul Tarihi     : 9/7/1945                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 13/7/1945 Sayı: 6056             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 1314           
                                        

  Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte varolan gerçek veya tüzel  
özel kişilere, vakıflara ve köy, belediye, özel idare kamu tüzel kişiliklerine 
ilişkin bütün ormanlar bu kanun gereğince devletleştirilmiştir. Bu ormanlar hiç 
bir işlem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete geçer.             
                                        

  Madde 2 - Aşağıda yazılı ormanlar birinci madde hükmü dışındadır.      
  A) Devlet ormanlarının veya bu kanunla devletleştirilen ormanların içinde  
veya bitişiğinde bulunmamak şartiyle 3116 sayılı Orman Kanunundaki ödevlere ve 
izinlere dayanılarak ekim veya dikim yoluyla emek harcanıp yetiştirilmiş orman- 
lar;                                      
  B) Sahipli fıstık çamı, palamut meşesi ve aşısız kestane ormanları;     
  C) Devlet ormanları ve bu kanunla devletleştirilen ormanların içinde olmıyan
topraklarda ekim ve dikim yoluyla özel emekle yetiştirilmiş kavak, söğüt, kızıl-
ağaç, akasya, okaliptüs ve servi ormanları;                   
  D) Devlet ormanlarına veya bu kanunla devletleştirilen ormanlara bitişik ol-
madığı ve çevresinin güzelliğini sağladığı Tarım Bakanlığınca belli edilecek  
olan köy, belediye, özel idare kamu tüzel kişiliklerine ilişkin ormanlar (layı- 
kiyle korunup bakılmak şartiyle).                        
  Devletleştirilme dışında bırakılan köy, belediye, özel idare kamu tüzel ki- 
şiliklerine ilişkin ormanların alanını her hangi bir suretle daraltmak, bunlar 
üzerinde her hangi bir temliki tasarrufta bulunmak ve bunları ayni haklarla tak-
yit etmek veya arsa haline sokmak ve Tarım Bakanlığının izni olmadan içlerinde 
tesisler meydana getirmek ve her çeşit faydalanmalarda bulunmak yasaktır. Bu or-
manlardan izinsiz olarak kesilen ağaçlar ve bunlardan imal edilen mallar ve çı- 
karılan her türlü ürünler, suçluları kim olursa olsun, doğrudan doğruya orman  
idaresince zorla alınır. Suçlular hakkında ayrıca 3116 sayılı Orman Kanunu hü- 
kümlerine göre kovuşturma yapılır. Kesimler sonucunda bu ormanlarda açılan boş- 
lukları ilgilileri yeni ağaçlamalarla doldurmak zorundadırlar. Aksi halde bu or-
manlar da devletleştirilir.                           
                                        

  Madde 3 - (İptal: Ana. Mah. nin 23/6/1963 tarih ve E.: 1963/141, K.: 1964/50
sayılı kararı ile)                               
--------------                                 
(1) 8/7/1937 tarih ve 3116 sayılı Orman Kanunu ile bununla ilgili 24/3/1950 ta- 
  rih ve 5653 sayılı Kanun, 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun  
  117. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış; mezkür 3116 sayılı Kanunla ilgili 
  olmalarına rağmen bu Kanun ile 24/3/1950 tarih ve 5658 sayılı kanun yürür- 
  lükten kaldırılmamış olduklarından külliyata alınmışlardır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden başlıyarak altı ay içinde 
ormanların bağlı bulundukları Devlet Orman İşletmesi Müdürlüklerinden yazı ile 
sahipleri istedikleri takdirde devletleştirilen ormanlardaki yapı ve tesislerini
orman idaresi satın almak zorundadır. Bu yapı ve tesislerin satın alma karşılı- 
ğına esas 1936 bütçe yılı bina vergisine matrah olan safi iratlarının on katı- 
dır. Yapı ve tesislerin 1936 bütçe yılı bina vergisine matrah olan safi iradı  
bulunmadığı takdirde belirtilecek miktar beklenilmeksizin yapı ve tesislere   
orman idaresince elkonmakla beraber bu irat 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 
yetkilendirdiği komisyonlar tarafından çevresi içerisindeki en yakın benzeri  
yapı ve tesisler gözönünde tutularak belli edilir. Belli edilen irat usulen   
kesinleştikten sonra on katı satın alma karşılığı olur. Komisyon kararlarına  
karşı Hazine ve mülk sahibinin 3692 sayılı kanun hükümleri dairesinde itiraz  
hakları saklıdır. (1)                              

  Madde 5 - Devletleştirilen ormanların sahipleri bu kanunun yürürlüğe girme- 
sinden başlıyarak en geç bir yıl içinde ihticaca salih mülk edinme belgeleri ve 
vergi kayıtlariyle birlikte ve iş ilgililer arasında ihtilaflı bir durumda ise 
mahkemede incelenmekte olduğuna dair alacakları belgeleriyle ormanların bağlı  
bulundukları Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğüne veya o yerin mülkiye üstüne baş-
vurmak zorundadırlar.                              
  Bir yıl içinde bu ödevi yerine getirmiyenler devletleştirilen ormanın karşı-
lığını almak hakkını kaybederler.                        

  Madde 6 - Beşinci maddede yazılı süre içinde yapılan başvurmalar üzerine  
Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü mülk edinme belgesiyle vergi kaydının ihticaca 
salih olup olmadığını ve devletleştirilen ormanın yerine uyup uymadığını ve ki- 
min olduğunu belirttikten sonra işlemli kağıtları kesin olarak belli edilmiş  
karşılığı gösteren belge ile birlikte Tarım Bakanlığına yollar.         
  Tarım Bakanlığı gelen belgeleri inceliyerek onadıktan sonra mülk sahiplerine
ödenmek üzere ödeme emriyle ödeneklerini ilgili işletme müdürlüğüne gönderir.  
  Başvurmaların sonucu, başvuranlara, dilekçelerinde yazılı adrese tebliğ   
edilir.                                     
  Bu işlemler ilgilinin başvurma tarihinden başlıyarak en geç bir yıl içinde 
bitirilir.                                   

  Madde 7 - Devletleştirilen ormanların karşılıkları, Tarım Bakanlığınca al- 
tıncı madde hükümlerine göre onandığı tarihten başlamak üzere altı yılda ve altı
eşit taksitte ödenir.                              

  Madde 8 - Tahakkuk etmiş olan parasını almak üzere bu kanunun yürürlüğe gir-
mesinden başlıyarak beş yıl içinde mahalli mülkiye üstüne veya orman işletmesi 
müdürlüğüne başvurmıyanlar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Böylece hakları  
düşenler yetkili yargı ve idare mercilerine giderek bir güna hak isteğinde bulu-
namazlar.                                    

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerine göre devletleştirilen ormanlar üzerindeki ir-
tifak, intifa hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri ve ipotekler kendiliğinden
düşer.                                     
  Hak sahipleriyle mülk sahipleri arasında uyuşmazlık başgösterdiğinde mülk  
sahiplerine bu kanun hükümlerine göre ödenecek para, kime verileceği belli olun-
ca hak sahibine ödenmek üzere Ziraat Bankasına yatırılır.            
 -----------------                               
(1) Bu maddenin 2 nci cümlesinden başlayan ve yapı ve tesislerin karşılığını,  
  1936 bütçe yılı bina vergisine matrah olan safi iratları esas alarak düzen- 
  leyen hükümleri Anayasa Mahkemesinin 23/6/1963 tarih ve E. 1963/141 K.   
  1964/50 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Devletleştirilen ormanların ve dördüncü madde gereğince alınan  
yapı ve tesislerin Hazine adına tapuya kayıt ve tescili için yapılacak her türlü
işlemler ve verilecek tapu senetleri her türlü vergi, resim ve harçlardan    
ayrıklıdır.                                   
                                        

  Madde 11 - Devletleştirilen ormanların ve dördüncü madde gereğince alınan  
yapı ve tesislerin bu kanun hükümleri dairesinde ödenecek olan karşılığı için  
her yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesine gerekli ödenek konulur.         
                                        

  Madde 12 - (Mülga: 24/3/1950 - 5653/3 md.)                 
                                        

  Madde 13 - 3116 sayılı Orman Kanununun elli dördüncü maddesiyle aynı kanu- 
nun otuz altıncı maddesine 3444 sayılı kanunun ikinci maddesiyle eklenen fıkra- 
nın üçüncü bendi kaldırılmıştır.                        
                                        

  Ek Madde 1 - (3/6/1946 - 4914 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü olup ek madde-
ye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)               
  Devlet Orman İşletmeleri tarafından işletilecek ormanlarla bu işletmelerin 
döner sermayesine ilişkin işler Genel Muhasabe, Artırma, Eksiltme ve İhale Ka- 
nunlarına bağlı olmayıp Bakanlar Kurulunca konacak esaslara ve ticari isterlere 
göre yürütülür.                                 
  Bu işletmelere ilişkin hesap dönemi, takvim yılıdır.            
  İşletmelerin merkezce yapılacak genel bilançosu ile her işletmeye ilişkin  
bilanço, kesin hesaplarla birlikte, yıl sonundan başlıyarak 7 ay içinde Sayış- 
taya verilir. Sayıştay incelemelerini bu işletmelerin mevzuatına ve hususiyet- 
lerine ve ticari isterlere göre yapar.                     
                                        

  Ek Madde 2 - (24/3/1950-5658 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup ek 
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                 
  9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş ormanlardan; Dev- 
let ormanları içinde olmıyan ve etrafı tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazisi,  
özel orman, şehir, kasaba, köy merası ve Orman Kanunun birinci maddesine göre  
orman sayılmıyan yerlerle çevrili olmak şartiyle Devlet ormanlarından tamamen  
ayrılmış bulunan köy, belediye tüzelkişiliklerine ve gerçek kişilere ait orman- 
lar; sahipleri veya mirasçıları istedikleri takdirde geri verilir.       
  İade edilecek ormanlardan, Devletleştirme karşılığı ödenmemiş bulunanlar bir
işleme tabi tutulmaksızın sahiplerine intikal eder ve müracaatları üzerine key- 
fiyet Orman İdaresince kendilerine yazılı olarak bildirilir.          
  Devletleştirme bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan ormanların, bu be-
del aynı miktar ve taksitlerle ödenmek üzere, yazı ile müracaatları halinde sa- 
hipleri adına tapuya tescili yapılır. Taksitler zamanında ödenmediği takdirde  
ormanın işletilmesine izin verilmez. Ormanın geri verilmesine mütaallik tescil 
muameleleri her türlü harç ve resimden muaftır.                 
  Geri verilen ormanların hududu içindeki orman işletmeleri tarafından istih- 
sal edilmiş ve henüz satılmamış orman mahsulleri, ormanın tescili sırasında sa- 
hiplerinin yazılı müracaatları üzerine bulundukları mevki ile miktar ve vasıfla-
rı tesbit edilerek hususi orman tarife bedeli ve hakiki istihsal masrafları pe- 
şin ödenmek şartiyle orman sahiplerine teslim edilir.              
  Geri verilen ormanlarda Devletleştirmeden doğan muamelelerle geri vermeden 
dolayı, orman sahipleriyle Devlet birbirleri aleyhine dava açamazlar.      
                                        

  Madde 14 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 15 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4785 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN         
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI HÜKÜMLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE          
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
                       ------------------------------   
     Yürürlükten Kaldırılan Hüküm    Tarihi   Sayısı   Maddesi   
------------------------------------------  ------   ------   -------   
9/7/1985 tarih ve 4785 sayılı Kanunun 12 nci                  
maddesi 13/6/1983 tarihli 3444 ve 3445 sayı-                  
lı Kanunlar                  24/3/1950  5653     3    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4785 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE           
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
-----------   ---------------------------------------    ------------   
  4914               ---             8/6/1946    
  5653               ---             3/4/1950    
  5658               ---             31/3/1950