Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
MEMLEKETLERİNDE TÜRK TEBAASINDAN KAVANİN VE TEDABİRİ İSTİSNAİYEİ HARBİYEYİ   
 REFETMİŞ OLAN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAASINA MEVZU TEDABİRİNDE      
            REFİNE DAİR KANUN                    
                                        
  Kanun Numarası          : 477                   
  Kabul Tarihi           : 12/4/1924                
  Yayımlandığı R. Gazete      : Tarih :26/4/1924 Sayı: 69        
  Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3 Cilt : 5 Sayfa : 415     
                                        

  Madde 1-Memleketlerinde Türkiye tebaası hakkında mevzu istisnai harb kavanin
ve tedabirini refettiği tahakkuk eden veya edecek olan devletler tebaasının hali
harb dolayısiyle Türkiye'de tabi tutulmuş oldukları istisnai harb kavanin ve te-
dabirinin bilmukabele refine Heyeti Vekile mezundur.              
                                        

  Madde 2- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.       

  Madde 3- İşbu kanunun icrayı ahkamına Heyeti Vekile memurdur.