Endeksler
                                        
                                        
        DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA             
          USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI              
             HAKKINDAKİ KANUN (1)                  
                                        
  Kanun Numarası    : 477                         
  Kabul Tarihi     : 16/6/1964                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/6/1964 Sayı : 11738            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa : 2691           
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
        Disiplin Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü         
                                        
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Disiplin mahkemesi; alay, tümen, kolordu (Deniz ve Havada eşidi), 
ordu komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile  
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulur.
Jandarma Genel Komutanının, Kuvvet Komutanlarının ve Milli Savunma Bakanlığı  
Müsteşarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay    
Başkanlığınca, diğer komutanlıklar veya askeri kurum amirlikleri nezdinde de  
disiplin mahkemesi kurulabilir.                         
  (Ek: 27/4/1989 - 3554/1 md.) Seferberlik ve savaş halinde, Kuvvet Komutan- 
lıklarının ve Jandarma Genel Komutanlığının teklifi veya Genelkurmay Başkanının 
göreceği lüzum üzerine, bir garnizonda veya hareket bölgesinde yeteri kadar   
disiplin mahkemesi ile yetinilebilir.                      
                                        
  Disiplin mahkemesinin başkan ve üyeleri :                  

  Madde 2 - Disiplin mahkemesi, biri başkan ikisi üye olmak üzere üç subaydan 
kurulur. Astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmalarında, üyelerden biri astsubay- 
lardan seçilir.                                 
  Başkan üye ve yedeklerin seçimi :                      

  Madde 3 - Başkan ve üyeler ile yedekleri, nezdinde disiplin mahkemesi kuru- 
lan komutan veya askeri kurum amiri tarafından her yılın Aralık ayında bu mahke-
menin yetkisine giren birliklerdeki subay ve astsubaylar arasından kıtaya veya 
askeri kuruma katılış sırasına göre ve değistirilmemek üzere bir yıl için seçi- 
lirler. Bu sıra ancak zorunlu hizmet sebepleriyle değiştirilebilir.       
  Başkan ve üyeleri ile yedeklerin görevlerini yapmalarına sürekli engeller  
çıktığında yerlerine başkaları seçilebilir.                  
  Başkan ve üyelerin nitelikleri :                      

  Madde 4 - Başkan ve üyelerin en az bir yıl kıta veya askeri kurumlarda hiz- 
met görmüş olmaları, taksirli suçlar dışında bir cürüm ile hükümlü bulunmamala, 
rı sanığın astı olmamaları ve başkanın en az yüzbaşı rütbesinde bulunması şart- 
tır.                                      
---------------------------                           
(1) 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile bu Kanunda geçen 
  "uzman çavuş"tabiri "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkan ve üyeler yargılama süresi içinde sanığın ve birbirlerinin en yakın 
amiri olamazlar.                                
  Kanunda yazılı nitelikte başkan ve üye bulunamaması:            

  Madde 5 - Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askeri kurum   
amiri, bu mahkemenin yetkisine giren birliklerde kanunda yazılı nitelikte    
başkan ve üye yoksa veya mevcut olanların gürevlerini yapmalarına kanuni    
engeller bulunursa uygun nitelikte başkan ve üyelerin seçimi için en yakın kıta 
komutanı veya askeri kurum amirine başvurur.                  
  Disiplin subayı ve niteliği:                        

 

 
  Madde 6 - Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutanlıklar veya askeri   
kurum amirlikleri ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığında askeri savcılar ve
adli müşavirler arasından atanmış bir disiplin subayı bulunur.         
  Refaketinde adli müşavir bulunan kıta komutanlığı ve askeri kurum amirliği 
nezdindi kurulan disiplin mahkemelerinde, disiplin subaylığı görevi bu adli   
müşavir veya yardımcıları tarafından yapılır.                  
  Askeri savcılar ve adli müşavirler arasından atanmış olan disiplin subayının
veya bu görevi yapan adli müşavir veya yardımcısının bulunmaması veya görevini 
yapmasını engelleyici sebeplerin var olması halinde disiplin subaylığı görevini 
diğer bir sınıf subayı yapabilir. Bu hallerde disiplin subayı, nezdinde disiplin
mahkemesi kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile Milli Savunma Bakanlığı  
Müsteşarı tarafından kıtada an az bir yıl hizmet görmüş olan ve taksirli suçlar 
dışında bir cürüm ile hükümlü bulunmıyan teğmen ile binbaşı rütbesindeki subay- 
lar arasından seçilir.                             
  Disiplin subaylıklarında ve disiplin mahkemelerinde tutanak katipliği yapmak
üzere yeteri kadar asker kişi kullanılır.                    
                                        
                                        
                  Görev ve Yetki                
  Görev:                                   

  Madde 7 - Disiplin mahkemeleri asker kişilerin bu kanunda yazılı disiplin  
suçlarına ait davalara bakar. Şu kadar ki, bu kanunda yazılı disiplin suçların- 
dan dolayı disiplin amiri, özel kanunlarda kendisine tanınan yetki içinde, oda 
veya göz hapsi verebileceği gibi disiplin mahkemesine de yollıyabilir.     
  Kuruluş yönünden yetki:                           

  Madde 8 - Disiplin mahkemelerinin yetkisi, nezdinde kuruldukları komutanlı- 
ğın, askeri kurum amirliğinin veya Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığının   
kadro ve kuruluşu ile sınırlıdır.                        
  Disiplin mahkemelerinin bu yetkileri Jandarma Genel Komutanının, Kuvvet  
Komutanlarının veya Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının göstereceği lüzüm   
üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığınca genişletilebilir    
veya daraltılabilir.                              
                                        
   Rütbe yönünden yetki:                           

   Madde 9 - Alay veya eşidi komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri   
nezdindeki disiplin mahkemeleri erden yüzbaşıya kadar (yüzbaşı dahil) askerler 
ile diğer asker kişileri.                            
   Tümen ve eşidi komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri nezdindeki   
disiplin mahkemeleri erden yarbaya kadar (yarbay dahil) askerler ile diğer   
asker kişileri,                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kolordu ve eşidi komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri ile ordu komu-
tanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşarlığı nezdindeki disiplin mahkemeleri erden albaya kadar    
(albay dahil) askerler ile diğer asker kişileri,                
  Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki disiplin mahkemesi erden general ve amira-
le kadar (general ve amiraller dahil) askerler ile diğer asker kişileri yargıla-
maya yetkilidir.                                
  Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askeri kurum amirinin rütbe
bakımından aynı mahkemenin yetkisine dahil bulunması halinde bu komutan veya as-
keri kurum amiri bir üst komutanlık veya askeri kurum amiri nezdinde kurulan  
disiplin mahkemesinde yargılanır.                        
  Ayrı disiplin mahkemelerine tabi kişilerin birlikte işledikleri suçlarda  
yetki:                                     

  Madde 10 - Bir disiplin suçu başka başka disiplin mahkemelerine tabi asker 
kişiler tarafından birlikte işlenirse en yüksek rütbelisinin tabi olduğu disip- 
lin mahkemesi hepsi hakkında davaya bakmaya yetkilidir.             
  Bir disiplin suçu başka başka disiplin mahkemesine tabi eşit rütbeli asker 
kişiler veya rütbesiz asker kişiler tarafından birlikte işlenmiş olursa garnizon
komutanı hepsi hakkında soruşturma yapacak nezdinde disiplin mahkemesi bulunan 
kıta komutanı veya askeri kurum amirini tayin eder. Birlikte suç işleyen asker 
kişiler ayrı ayrı garnizonlardaki kıta komutanlığına veya askeri kurum amirliği-
ne tabi iseler bu halde yetkili merci, adli yönden bağlı oldukları müşterek üst 
komutan veya askeri kurum amiri tarafından tayin edilir.            
  Bu konulardaki yetki uyuşmazlıkları Genelkurmay Başkanlığı tarafından kesin 
olarak çözümlenir.                               
  Yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi ve rütbe yükselmesi halinde yetki: