Endeksler
           ELEKTRİK İŞLETME MÜESSESELERİ               
               HAKKINDA KANUN (1)                
                                        
  Kanun Numarası    : 4768                        
  Kabul Tarihi     : 25/6/1945                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 3/7/1945 Sayı: 6047             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 1238           

  Madde 1 - İl özel idareleri veya belediyeler veya Köyler veya bunların kur- 
dukları birlikler tarafından veyahut adı geçenlere bağlı ve tüzel kişiliği olan 
kurumlar veya adı geçenlerin yarıdan fazla hissesine sahip oldukları ortaklıklar
tarafından işletilen elektrik işletme veya müesseselerinin:           
  I - A) Satın alma bedel ve taksitlerinin ödenmesine;            
  B) Bu bedel ve taksitlerin veya bakiyelerinin ödenmesi için yapılan ödünç  
alma borçlarının ödenmesine;                          
  C) Tesisatın genişletilmesine veya yenilenmesine;              
    Karşılık olarak özel hesaba alınan karları kazanç vergisi ve zamlariyle 
buhran vergisi zammına tabi tutulmaz.                      
  II - Bu işletme veya müesseselerin birinci fıkrada yazılı hesaba alınmıyan 
safi karları ile bu hesaba alınıp ta birinci fıkrada yazılı hususlardan başka  
bir işe tahsis veya tefrik edilen kısımlarından % 12 kazanç vergisi alınır.   
  III - Bu işletme veya müesseseler 2729 sayılı kanun ile alınan asgari mükel-
lefiyet vergisine tabi değildir.                        

  Madde 2 - Birinci maddede adı geçenler taraflarından işletilen tramvay, tü- 
nel ve havagazı işletme veya müesseseleri hakkında birinci maddenin birinci ben-
dinin (C) fıkrasiyle üçüncü bendi hükümlerinden maada diğer hükümleri uygulanır.

  Madde 3 - Birinci maddede adı geçenler tarafından işletilen elektrik, hava- 
gazı, tramvay ve tünel işletme veya müesseseleri bütün işlerinde 2490 sayılı  
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanuniyle Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine ve bele- 
diye muhasebe usullerine tabi değildirler. Bunların hesap ve alım satım işleri 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken konulacak usullere göre idare
edilir.                                     

  Geçici Madde 1 - (4768 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Birinci ve ikinci maddeler hükümleri 1944 ve daha evvelki mali yıl vergile- 
ne şamil değildir.                               

  Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 5 - Bu kanunu İçişleri, Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür.   
--------------------                              
(1) Kazanç ve İktisadi Buhran vergisine dair hükümler, 3/6/1949 tarih ve 5421  
  sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 108. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.