Endeksler
                                        
       "İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI           
       SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ" Nİ SATIN ALMA            
        SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA VE "İSTANBUL              
        ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ             
         İDARESİ" NE DEVRİNE DAİR KANUN (1)               
                                        
  Kanun Namarası    : 4762                        
  Kabul Tarihi     : 20/6/1945                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 28/6/1945 Sayı: 6043             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 1208           
                                        

  Madde 1 - " İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim
Şirketi" imtiyaz ve tesislerinin satın alınmasına dair 23 Kasım 1944 de Hükümet,
İstanbul Belediyesi ve Ortaklık temsilcileri arasında imza edilmiş olan bağlı  
sözleşme ve ekleri onanmış ve Ortaklık elindeki imtiyaz kaldırılmıştır.     
                                        

  Madde 2 - Satın alma sözleşmesi damga resimlerinden muaftır. Bu sözleşmede 
Hükümet ve Belediyeye ait olduğu gösterilen bütün vergi, resim ve harçlar ve  
bunların munzam kesirleri sözleşmenin on beşinci maddesi gereğince onanmanın  
tamamlanması şartiyle aranmaz.                         
                                        

  Madde 3 - Satın alınan tesisler, mallar, haklar ve menfaatler, 3645 sayılı 
kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmek ve işletilmek ve satın alma sözleşmesin-
den doğan ve Hükümet ve İstanbul Belediyesine ait bulunan hakları ve vecibeleri 
de kavramış bulunmak üzere, bütün hakları ve vecibeleri ile birlikte " İstanbul 
Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi" ne devredilmiştir.        
                                        

  Madde 4 - İstanbul Belediyesince ödenecek olan satın alma paraları ile faiz-
leri ve sözleşme ve eklerine göre Ortaklığa ödenmesi gerekecek öteki paralar  
" İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi" nce ödenir.     
  Satın alma paraları ile faizleri ödeme günlerinden on gün önce, bu idarece 
Belediye adına Ortaklık hesabına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yatırılır.
                                        

  Madde 5 - Satın alma paraları ile faizlerinin bono ile ödenmesi halinde bu 
bonolara kefil olmağa Maliye Bakanı izinlidir.                 
                                        

  Geçici Madde 1 - Satın alma sözleşmesinin onuncu maddesi gereğince Belediye-
ye geçecek memur ve hizmetlilerden işletmeye el konduğu günde hizmette bulunan- 
ların edinilmiş hak dereceleri Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresince
3659 sayılı kanunun geçici birinci maddesine göre belirtilir.          
-----------------                                
 1(a) Bu kanunun, 25/7/1970 tarih ve 1312 sayılı mülga kanuna aykırı hükümleri 
   mezkür kanunun 37 nci maddesiyle; 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK'ye  
   aykırı hükümleri mezkür KHK'nin 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırıl- 
   mıştır.                                  
 (b) Bu kanunla onanmış sözleşme 28/6/1945 tarih ve 6043 sayılı Resmi Gazete'de
   yayımlanmıştır.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Buna göre derecesi belirtilenlerin almakta oldukları aylıklar, girdikleri  
derece aylıklarından çok ise, başka daire ve kurumlarda edinilmiş hak sayılmamak
şartiyle ve bundan sonraki yükselmelerle giderilinciye kadar bu farkın ödenmesi-
ne devam olunur.                                

  Geçici Madde 2 - Memur ve işçilere Ortaklıkça verilmesi satın alma sözleşme-
sine bağlı (B) işaretli mektupla kabul edilmiş bulunan (12.000) lira Bayındırlık
Bakanlığınca konulacak esaslar çerçevesinde <<İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü- 
nel İşletmeleri İdaresi>> nce hesap edilerek sözleşmenin onuncu maddesi gereğin-
ce Belediyeye geçecek memur ve hizmetlilere dağıtılır.             

  Geçici Madde 3 - Ortaklık zamanında gümrük resminden muaf olarak geçirilip 
tesislerde kullanılmış veya devir sırasında ortaklık ambarlarında bulunmuş olan 
eşya ve gereçleri, <<İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi>> 
kendisine devrolunan tesislerin her yerinde kullanmak yetkisinde olup bu yolda 
kullanmadan dolayı bu eşya ve gereçler için idareden her hangi bir resim ve ver-
gi aranmaz.                                   

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu kanunu İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakan- 
ları yürütür.