Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
        LÜBNAN'A SİLAH SATIŞINDAN DOĞAN ALACAĞIMIZLA          
          FRANSIZ HÜKÜMETİNİN EMRİNE VERDİĞİ BAZI           
          MEBLAĞLARIN LÜBNAN'A VE FRANSA'DA TÜRK           
          MİSYONLARI İÇİN ARSA, BİNA SATINALINMASINA         
          VEYA YAPTIRILMASINA AYRILMASI HAKKINDA           
                 KANUN                     
                                        
  Kanun Numarası    : 475                         
  Kabul Tarihi     : 14/5/1964                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 25/5/1964 Sayı: 11711            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2420           
                                        

  Madde 1 - 1955 te Lübnan'a satılan silahların bedeli meselesini, iki Hükümet
arasında uzlaşma yolu ile halle ve böylece sağlanacak meblağ ile Beyrut Büyükel-
çiliğimiz için bina, arsa satınalmaya veya yaptırmaya Dışişleri Bakanlığı yetki-
lidir.                                     
                                        
  Uzlaşma yolu ile üzerinde mutabık kalınacak meblağın birinci fıkradaki mak- 
sat için kullanılmasından sonra bu parayı bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.     
                                        

  Madde 2 - İstanbul'da Fransız Hükümeti emrine tarafımızdan evvelce meccanen 
tahsis olunan Elçilik binasına mukabil mezkür Hükümet tarafından Türk Hükümeti- 
ne, kira veya kapitalize edilen kira namiyle hibe olarak verilen ve halen, cari 
rayiç üzerinden 3 351 452,58 Türk lirasına baliğ olan paranın tamamı ile bundan 
böyle tahakkuk edecek olan faizlerini, Fransa'daki Türk Misyonları için arsa,  
bina satın almak veya yaptırmak üzere, bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı büt-
çesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.       
                                        
  Bütçesi senesinde kullanılmadığı takdirde bu paranın tamamını veya kullanıl-
mıyan bakiyelerini mütaakıp bütçe yıllarında, Muhasebei Umumiye Kanununun 55  
inci maddesine tevfikan, aynı maksatla kullanmaya Maliye ve Dışişleri Bakanları 
yetkilidir.                                   
                                        

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 4 - Bu kanunu Maliye ve Dışişleri Bakanları yürütür.