Endeksler
         İLLER BANKASI KANUNU
                                        
  Kanun Numarası     : 4759                        
  Kabul Tarihi      : 13/6/1945                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 23/6/1945 Sayı: 6039            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 1189          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                 Kuruluş                    
                                        

  Madde 1 - İl özel idareleriyle belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin
kuracakları birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliği haiz olan veya
olmıyan ve katma bütçeli idare ve kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğ-
raşmak ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümleriyle bu kanuna bağlı olmak üzere
İller Bankası adiyle tüzel kişiliği haiz bir banka kurulmuştur. Bankanın merkezi
Ankara'dır.                                   

  Madde 2 - (Değişik: 13/11/1995-4132/1 md.)                 
  Bankanın sermayesi 10 800 000 000 000 (Ontrilyonsekizyüzmilyar) liradır.  
Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile üç misline kadar artırılabilir.      

  Madde 3 - İkinci maddede yazılı sermaye aşağıdaki kaynaklardan toplanır:  
  A) (Değişik: 14/10/1983-2921/1 md.) İl özel idareleri ve belediyelerin; her 
türlü taşınır ve taşınmaz mallarının satış bedelleri, geri alınan paralar, Dev- 
let tarafından belli işlere sarfedilmek üzere tahsisen yapılan yardımlar, İmar 
ve İskan Bakanlığı emrinde toplanan fonlardan yapılan bağış ve yardımlar, her  
türlü avanslar ve borçlanmalar, giderlere katılma karşılıkları, geçen yıllardan 
devreden nakit mevcutları,                           
-----------------                                
(1) a - Bu Kanunda geçen "İdare Meclisi" tabiri, 14/10/1983 tarihli ve 2921   
  sayılı Kanunla "Yönetim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
  Geçici 12 nci maddeye bakınız.                       
  b - Hernekadar 9/5/1958 tarihli ve 7116 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile  
  bu Kanunla şehircilik ve imar işleri hakkında Bayındırlık Bakanı ve Bakanlı-
  ğına verilmiş olan hak, görev ve yetkiler İmar ve İskan Bakanlığına devre- 
  redilmiş ise de 13/12/1983 tarih ve 180 sayılı KHK ile bu iki bakanlık   
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adı altında birleştirilmiş bulunmaktadır.  
  c - Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/6/1981 tarih ve 
  2477 sayılı Kanunun 2 - 6 ncı maddeleri ile 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı  
  KHK'nin atama ile ilgili hükümlerine bakınız.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yatırımlar için ayrılan paralardan artan miktarlar, kanunlarda veya tüzüklerde 
tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar hariç tutulmak üzere, yıllık 
gelirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilen  
payların % 5'i;                                 
  B) İl özel idareleriyle belediyelere bağlı tüzel kişiliği haiz olan veya  
olmıyan ve katma bütçeli idare ve kurumların ve birliklerin, bağlı bulundukları 
idare bütçelerine intikal etmiyen gelirlerinden kazanç vergisi çıktıktan sonra 
kalan safi kazançlarının yüzde beşi;                      
  C) İl özel idarelerince, arazi ve bina vergileri tahsilatından köy idareleri
sermaye payı adı ile ayrılacak olan yüzde üçler;                
  D) Bankanın yıllık safi kazancından 19 uncu madde gereğince köy idareleri  
sermaye payı olarak ayrılacak yüzde otuzlar;                  
  E) Bütçeden veya diğer herhangi bir yerden yapılacak her türlü yardımlar;  
  F) Belli bir tahsis yeri gösterilmeksizin veya sermayeye katılmak üzere ya- 
pılacak bağışlar;                                
  G) Özel kanunlarla banka sermayesine eklenmek üzere sağlanacak para ve   
ayınlar.                                    
  A, B, C ve D fıkralarında yazılı sermaye paylarının ayrılmasına esas olacak 
gelir tahsilatı ve safi kazanç, sonuçları belli olan son bütçe yılı içinde elde 
edilmiş bulunan tahsilat ile son bilançodaki safi kazançtır.          
                                        
  (Ek: 28/5/1965-618/2 md.) Yukarıda D, E, F, G fıkralarında belirtilen gelir-
ler, banka sermayesi tamamlandıktan sonra, ihtiyat akçesi hesabına geçirilir.  
                                        

  Madde 4 - Birinci maddede yazılı bütün idare ve kurumlar her yıl gider büt- 
çelerine yıllık ortaklık paylarını ve özel idareler, ayrıca, bina ve arazi ver- 
gileri tahsilatından ayrılacak köy idareleri sermaye paylarını karşılayacak mik-
tarda ödenek koymak ödevindedirler.                       
  Bu ödenekler bütçelere konmadığı veya eksik konduğu takdirde, bütçeleri ona-
makla ödevli makamlar, ödeneklerin tamamını veya eksik kısmını bütçelere kendi- 
liklerinden koyarlar.                              
  Ortaklık paylariyle köy idareleri sermaye payları, zamanları tüzükle belli 
edilecek dört eşit taksitte bankaya ödenir.                   
                                        

  Madde 5 - Ortaklık paylarının tahakkuk ve tahsillerine ilişkin olmak üzere 
banka tarafından istenecek malümatı vermeğe belediyeler için belediye başkan ve 
saymanları, il özel idareleri ve köyler için özel idare saymanlık müdürleri   
görevlidir.                                   
                                        

 

 
  Madde 6 - Banka ortaklık paylariyle köy idareleri sermaye paylarını ilgili 
bütçe yılının sonuna kadar yasalı bir özüre dayanmaksızın göndermeyen özel idare
saymanlık müdürleriyle belediye saymanları ve birliklerle, özel idare ve beledi-
yelere bağlı idare ve kurumlar saymanları, zamanında göndermedikleri paylardan 
dolayı bankaya şahsen faiz ödemek ödevindedirler. Ödemenin geciktirilmesi ita  
amirleri tarafından verilen yazılı emirle yapılmış ise, faiz ödevi ita amirleri-
ne geçer. Zamanında ödenmiyen ortaklık paylarından alınacak yıllık faiz banka  
tarafından bu idarelere yapılan ikrazlara uygulanan faiz nispetinde hesaplanır. 
  Yasalı özrün takdiri İçişleri Bakanlığına aittir.              
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
           Bankanın gÖrevleri ve yetkileri              
                                        

  Madde 7 - Bankanın görevleri şunlardır:                   
  A) Birinci maddede gösterilen idare ve kurumların yapacakları mahalli kamu 
hizmetleriyle ilgili tesisler, yapılar ve diğer işler vücude getirmelerini   
kolaylaş-                                    
                                        
                                        
                                        
tırmak; şehir, kasaba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programla- 
rın gerçekleştirilmesini desteklemek amaciyle bunlara, kendi tüzüğünde yazılı  
esas ve şartlara göre kredi sağlamak;                      
  B) (Değişik: 14/10/1983-2921/2 md.) 13/7/1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hü- 
kümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların istemleri üzerine harita, 
plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda
getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkan olmayan veya 
Banka tarafından toplu olarak yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programla-
rı içinde meydana getirmek, idare ve kurumların istemleri aranmaksızın bunların 
Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkı-
sıyla gerçekleştirecek olanları Banka eliyle yapmak veya yaptırmak;       
  C) (Değişik: 14/10/1983-2921/2 md.) Bankadan alınan kredilerle yapılan iş- 
lerden 13/7/1972 tarihli 1609 sayılı Kanunla yapım ve denetlemeleri Bayındırlık 
Bakanlığına verilenler dışında kalanların isteme ve imkana göre fenni nezaret ve
denetlenmesini üzerine almak;                          
  D) Birinci maddede gösterilen idare ve kurumlara gerekli olacak makine,   
aletler ve edevat, gereç ve eşyadan temin edebileceklerini bu idare ve kurumlara
satmak veya kiralamak;                             
  E) Bu idare ve kurumların banka araciyle sigorta ettirmek isteyecekleri men-
kul ve gayrimenkul malları sigorta ettirmek;                  
  F) Tüzüğünde izin verilecek banka işlerini yapmak;             
  G) Yukarda yazılı ödevleri yapmak üzere her türlü araç ve malzeme temin et- 
mek ve bu işler için gerekli tesisleri doğrudan doğruya veya ortaklık suretiyle 
vücude getirmek, bu konuda yapılacak işlere, gerekli görülürse, ortaklık etmek. 
                                        

  Madde 8 - Banka, gerek yedinci maddede yazılı işler için, gerekse şehir, ka-
saba ve köylerin kuruluş, yapı, imar, tezyin ve sağlık işlerini kolaylaştırmak 
amaciyle, kendi namına ve ödenekleri kendi bütçelerinden verilmek şartiyle bi- 
rinci maddede yazılı idare ve kurumlar hesabına teknik elemanlar yetiştirmek  
üzere öğrenci okutmağa ve yabancı memleketlere öğrenci veya stajiyer göndermeğe 
ve bu alanda gerekli yayımları yapmağa yetkilidir.               
  Öğrencilerin seçilmeleri ve okutturulmaları ve mecburi hizmetlerini yapmala-
rı, 1416 sayılı kanunla 788 sayılı kanunun 2919 sayılı kanunla değiştirilmiş  
olan 64 üncü maddesi hükümlerine bağlıdır.                   
                                        

  Madde 9 - Banka, iş hacminin gerekli kıldığı yerlerde Yönetim Kurulunun ka- 
rarı ve İçişleri Bakanlığının onamasiyle Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube 
açabileceği gibi gereken yerlerde muhabir de bulundurabilir.          
                                        

  Madde 10 - Banka, birinci maddede yazılı idare ve kurumlarına ve birliklere 
açacağı kredilere karşı, bunların gelirlerinden bir kısmını veya üzerlerindeki 
imtiyazların menfaatlerini karşılık istiyebilir veya gayrimenkul teminat alabi- 
lir. Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olan gayrimenkuller teminat gösterilemez.