Endeksler
              GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ             
               HAKKINDA KANUN (1) (2)              
                                        
  Kanun Numarası     : 474                        
  Kabul Tarihi      : 14/5/1964                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 25/5/1964 Sayı: 11711            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2261           
                    *                    
                   * *                    
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
    yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                    *                    
                   * *                    

  Madde 1 - (Değişik: 10/11/1988 - 3502/2 md.)                
  Gümrük Giriş Tarife Cetveli,Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ili- 
şikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. (3)             
  Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve 
bunlara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve  
Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye,açmaya ve değiştir- 
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir.                        

  Madde 2 - (Değişik: 25/6/1992-3824/15 md.)                 
  Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük   
vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca sıfıra kadar indirilebilir veya  
bu Cetveldeki had ve nispetlerin % 50'sine kadar artırılabilir. Bakanlar    
Kurulu ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişik- 
liklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.   
  Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.      

  Madde 3 - a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapı- 
lacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan   
hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istih- 
sal ver-                                    
--------------------                              
(1) 5383 sayılı Gümrük Kanunu, 19/7/1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
  181 inci maddesinin birinci bendi ile yürürlükten kaldırılmış aynı bent ile 
  14/5/1964 tarih ve 474 sayılı Kanun yürürlükte tutulmuştur.         
(2) Bu Kanunun adı "5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cet- 
  velinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" iken 10.11.1988 tarih ve 3502 sayılı 
  Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                 
(3) Sözkonusu cetvel 29/11/1988 tarih ve 20004 mükerrer Sayılı Resmi Gazetede  
  yayımlanmıştır. Bu cetvelde yeralan ve gümrük vergisi maktu tutardan nispi 
  vergiye dönüştürülen eşyalar için 25/6/1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunun  
  16 ncı maddesine bakınız. Ayrıca; yasak kaydı kaldırılıp gümrük vergi nis- 
  petleri belirlenen eşyalar ile, gümrük vergileri maktu halden nispi hale  
  dönüştürülen eşyalar ve gümrük vergi nispetleri yeni seviyelere yükseltilen 
  eşyalar için 8/12/1996 tarih ve 22841 sayılı R.G.'de yayımlanan 3.12.1996 
  tarih ve 4217 sayılı Kanun'un eki cetvele bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
gisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bunların 
gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde  
ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade etmeye yetkilidir.  
  b) Yukarıdaki fıkra hükmünü,Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım mad- 
delerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla uygula- 
maya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tes- 
biti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak 
üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.    
  c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit  
şekilde kullanılır.                               

  Madde 4 - Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar  
2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe  
girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürür- 
lüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.                   

  Madde 5 - (Değişik birinci fıkra: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 
7/2/1990 - 3612/49 md.) Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık ça-  
lışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, 
genel müdür yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Başbakanlıkça kurulacak  
ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır.           
  Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak gün- 
demindeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükümete arzeder.        

  Madde 6 - 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ile buna dayanılarak yürür- 
lüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına ilişkin kanunlar 
yürürlükten kaldırılmıştır.                           

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü mad- 
dede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti- 
baren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hü- 
küm uygulanmaz.                                 

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz.                   

  Madde 8 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   5074-1                   
                                        
        474 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe  
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
----------  -----------------------------------------------  --------------- 
 KHK/336               -              5/8/1988    
 3502                -              1/1/1989    
 3824     a) 5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 ve           
         25 inci maddeleri 10 uncu maddesiyle 5422           
         sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci           
         maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü           
         ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç)     1.1.1993    
                                        
        b) 1,3,4,6,8,9,10 (Bu madde ile 5422 sayılı           
         Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde-           
         sine eklenen 18 numaralı bent hükmü              
         hariç) 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı           
         maddesinin (a) fıkrası hükmü          1.1.1992    
                                 tarihinden   
                                 geçerli ola-  
                                 rak      
                                 11.7.1992   
        c) Diğer Hükümleri                11.7.1992   
                                        
  4217               --              1.1.1996 tari- 
                                 hinden geçerli 
                                 olmak üzere  
                                 yayım tarihi  
                                 8/12/1996'da  
                                 yürürlüğe girer
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5074-2