Endeksler
                                        
                                        
          HESAP UZMANLARI KURULU KURULMASINA VE MALİYE         
          BAKANLIĞI MERKEZ VE İLLER KADROSUNDA BAZI          
           DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN           
                                        
  Kanun Numarası     : 4709                       
  Kabul Tarihi      : 28/3/1945                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 5/4/1945 Sayı: 5974            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 255          
                                        

  Madde 1 - Gelir kanunlarının emrettiği ödevliler hesaplarını incelemek ve  
Maliye Bakanı tarafından lüzum görülecek etütleri yapmak üzere merkezde bir baş-
kanın idaresi altında müşavir hesap uzmanı, hesap uzmanı ve hesap uzman muavin- 
lerinden toplu bir (Hesap Uzmanları Kurulu) kurulmuştur.            
                                        

  Madde 2 - Hesap Uzmanları Kurulunun bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kad-
roları 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına ek-
lenmiştir.                                   
                                        

  Madde 3 - Hesap uzman muavinliğine tayin edilebilmek için Memurin Kanununun 
4 üncü maddesinde sayılı şartlardan başka:                   
  A) Görevin gerektirdiği nitelikte olmak,                  
  B) Yüksek İktisat ve Ticaret Okullarını, İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle  
Siyasal Bilgiler Okulunu veya bunlara eşitliği Maarif Bakanlığınca kabul olunan 
yabancı bir okulu bitirmiş olmak,                        
  C) Yapılacak müsabaka imtihanında başarı kazanmak,             
  D) Gireceği imtihanın açıldığı yıl Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını bitir- 
memiş olmak,                                  
  gereklidir.                                 
                                        

  Madde 4 - Üçüncü maddeye göre hesap uzman muavinliğine tayin edilenler, üç 
yıl hesap uzmanları yanında staj gördükten sonra yapılan yeterlik imtihanını  
kazanırlarsa hesap uzmanlığına tayin olunurlar.                 
  Bakanlıkça, olgunlukları bu süreden daha evvel kabul edilen hesap uzman   
muavinlerine başlıbaşına hesap inceleme yetkisi verilebilir.          
  Üçüncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı nitelikte bulunup ta iş ve  
görevleri bakımından hesap uzmanlığı yapacak durumda olanlar imtihanla doğrudan 
doğruya hesap uzmanlığına tayin edilebilirler. Bunlar hakkında 3656 sayılı kanu-
nun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır.                       
  Herhangi bir derecede bulunan Maliye müfettiş ve muavinlerinin, eşiti dere- 
cedeki hesap uzmanlık veya muavinliğine imtihansız olarak tayinleri caizdir. An-
cak bu şekilde hesap uzman muavinliğine tayin edilenler yukarda adı geçen yeter-
lik imtihanından geçirilirler.                         
  Hesap Uzmanları Kurulu Başkanında hesap uzmanı sıfat ve yetkisi de vardır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Gelir kanunlarının kendilerine verdiği görev ve yetkilerden başka 
aynı kanunların müesseseler, ödevliler ve kişiler hesaplarında yapılacak incele-
meler hakkında Maliye müfettişlerine ve muavinlerine, defterdarlar, gelir müdür-
leri, kontrolörleri ve kontrol memurlariyle gelir memurlarına verdikleri yetki- 
leri hesap uzmanları veya muavinleri de kullanırlar.              

  Madde 6 - (Değişik : 24/5/1963-230/2 md.)                  
  Hesap uzmanlarına görev, kurul başkanlığınca veya başkanlığın yetkili kıla- 
cağı diğer hesap uzmanları tarafından verilir.                 
  İncelenmesi yalnız hesap uzmanlarına bırakılacak vergileri ve bunların   
yerlerini Maliye Bakanlığı belli eder. Bu suretle belli edilen yerler dışında  
devamlı veya geçici bir şekilde hesap uzmanı kullanılması, o yer memurlarına  
kanunların verdiği inceleme ve yönetim yetkilerini kaldırmaz.          

  Madde 7 - Kendilerine tayin olunan bölge merkezleri dışında vazife gören  
hesap uzmanları ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahları 999 sayılı kanuna göre 
hesaplanır. (1)                                 

  Madde 8 - 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kıs-
mının (kazanç ve muamele vergileri hesap mütahassısları) başlığı altındaki kad- 
rolar kaldırılmıştır.                              

  Madde 9 - 2395 sayılı kanunun değiştirilmesine dair 3840 sayılı kanunun   
15 inci ve 3843 sayılı kanunun 85 inci ve 4286 sayılı kanunun 8 inci maddeleriy-
le diğer kanunların bu kanuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır.         

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yayım tarihinde başhesap uzmanlığı müşavir uz- 
manlık, hesap uzmanlığı ve muavinliklerinde bulunanlardan yeterliği görülenler 
dereceleriyle hesap uzmanlık veya muavinliklerine tayin olunabilir. Bunların  
4644 sayılı kanunla tanınan hakları saklı tutulur.               
  Bunların halen bulundukları görevlerde geçirdikleri süre, yükseltilmelerinde
ve stajlarında hesaba katılır.                         

  Geçici Madde 2 - Hesap uzmanı yetiştirilmek üzere Yüksek İktisat ve Ticaret 
Okullarında beş ders yılı için her ders yılında (50) olmak üzere (250) öğrenci 
okutmağa Maliye Bakanı yetkilidir.                       
  Bu öğrencilere yiyim ve giyim karşılığı olarak ayda (50) liradan (100) lira-
ya kadar para verilir. Bu paralardan hiçbir vergi alınmaz ve kesinti yapılmaz ve
bunlar borç için haciz edilmez. Okulu bitiren öğrenciler bu kanunun üçüncü mad- 
desi hükümlerine bağlıdır.                           

  Madde 10 - Bu kanun 29 Mayıs 1945 tarihinde yürürlüğe girer.        

  Madde 11 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
--------------                                 
(1) Bu maddenin harcıraha ilişkin hükümleri 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı   
  Kanunun 63 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         4709 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN     
             YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
--------------- ----------------------------------------------  -------------- 
                                        
  6245            ---                1/3/1954   
                                        
   230            ---                1/6/1963