Endeksler
                                        
                                        
          MEHAKİMİ ŞER'İYENİN İLGASINA VE MEHAKİM           
           TEŞKİLATINA AİT AHKAMI MUADDİL KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     : 469                        
  Kabul Tarihi      : 8/4/1924                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/4/1924 Sayı: 69            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 403          
                                        

  Madde 1- (Değişik: 26/4/1926 - 825/25 md.)                 
  Türkiye Cumhuriyetinde evvela salahiyeti derecesi kanuniyle muayyen sulh  
mahkemeleri saniyen: Bulundukları kazanın namiyle anılan ve bir reis ile iki  
azadan terkip olunan asliye mahkemeleri vardır.                 
                                        

  Madde 2 - İcabeden yerlerde mahakimi asliye mütaaddit devaire taksim olu-  
nur. Bu takdirde devair rüesasının biri reisi evvel, diğerleri reisi sani ün-  
vanını haiz olur(1).                              
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 26/4/1926-825/26 md.)                  
  Asliye mahkemeleri sulh mahkemelerinin salahiyetleri haricinde kalan bil-  
cümle hukuk, ceza, ticaret davalarını usul ve kanuna tevfikan kabili temyiz   
olmak üzere görür.                               
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 10/2/1937 - 3119/1 md.)                 
  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 inci maddesinde yazılı cürümlere   
aid davaları gören asliye mahkemelerinin ceza daireleri iki aza ile bir reis-  
ten mürekkeb olmak üzere teşkil olunur.                     
  Bu daireler, kaza hududları tayin olunarak Adliye Vekaletinin içlerinden  
tensib edeceği bir hakimin reisliği altında toplanmak üzere tek hakimlerden de 
teşkil olunabilir.                               
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 26/4/1926 - 825/28 md.)                 
  Her asliye mahkemesi nezdinde bir müddeiumumi ile lüzumu kadar müstantik  
ve aza mülazimi ve müddeiumumi muavini bulunur.                 
  Ağır ceza davalarını müstakillen rüyetle mükellef dairei mahsusası mevcut  
olan asliye mahkemesi nezdindeki müddeiumumi, o mahkemenin Adliye Vekaletince  
tayin olunacak dairei kazası dahilindeki mÜddeiumumiler üzerinde nezaret hakkını
ve bu daire dahilindeki müstantiiklerle reislerden ve asliye ve sulh mahkemele- 
rinden sadır olan mukarerat aleyhine otuz gün zarfında itiraz ve temyiz salahi- 
yetini haizdir.                                 
  Kendi merkezlerindeki mahkeme ve daireler mukarreratına karşı temyiz müdde- 
ti kanunen muayyen olan müddettir.                       
______________________                             
                                        
(1) Bu maddenin "Müteaddit devaire münkasim olan mahkemelerde envaı mesaline  
  göre vezaifin devair beyninde tevzii Adliye Vekaletine aittir" şeklindeki  
  son cümlesi Ana.Mh.nin 7/4/1977 tarihli ve E.1977/5, K.1977/45 sayılı    
  kararıyla iptal edilmiştir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - İktiza eden yerlerde bir veya mütaaddit sulh hakimi bulunur.   
Bulunmıyan yerlerde mahakimi asliyenin reisi ve reisinin tensisibiyle aza ve  
aza mülazimleri sulh davalarını kanunu mahsusuna tevfikan rüyet ederler. Ge-  
rek sulh hakimleri ve gerek sulh hakimleri vazifesini ifa ile mükellef kılınan 
salifüzzikir zevat nikah izinnameleri itası ve nafaka takdiri ve vasıyetname  
tanzim ve tasdikı ve veli ve vasilere ait muhasebelerin rüyet ve tetkikı sala- 
hiyetlerini haizdir (1)                             

  Madde 7- Lüzum görülen yerlerde icra riyaseti ile icra memuruna ait hukuk  
ve salahiyeti ve sıfatı hakimiyeti haiz olmak münhasıran icra muamelatiyle iş- 
tigal etmek üzere bir icra reisi ile bir başmuavini bulunur(2).         

  Madde 8 - (Mülga: 11/4/1928 - 1221/11 md.)                 

  Madde 9 - İstinaf mahakimi ve vezaifi mülgadır.               

  Geçici Madde 1 - (8/4/1924 tarih ve 469 sayılı Kanunun numarasız geçici   
maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                
  Adliye Vekaletince mesalih itibariyle mahkeme teşkiline lüzum görülmiyen  
ve budü mesafe sebebiyle muamelatı kazaiyesinin başka mahalle raptı da mümkün  
olmıyan kazalarda mahakimi asliye ve sülhiyeye mevdu vezaif bir hakime ifa   
ettirilir. Bu takdirde hakim nezdinde bir müddeiumumi ve bir müstantık bulu-  
nur. Ve ledelicap bir de hakim muavini bulundurulabilir. Bu kabil kazalarda   
maslahatın icabına göre zabıtai adliye vazifesini ifa ile mükellef bir sulh   
hakimi ikamesiyle de iktifa olunabilir.                     
  (Ek: 2/3/1927 - 981/2 md; Değişik: 20/12/1939-3748/1 md.) İcabeden yerlerde 
asliye ve sulh salahiyetini haiz olmak ve ayrı ayrı hukuk ve ceza davalarını  
rüyet etmek ve lüzumunda biri diğerine ait vazifeleri görmek üzere mütaaddit  
hakim bulundurulabileceği gibi yalnız sulh hakimi bulunan yerlerde bu hakimlere 
asliye hukuk işlerini görmek salahiyeti de verilebilir. Bu takdirde bu yerlerde-
ki sulh hakimleri müddeiumuminin huzuriyle görülmesi icabeden yaş isim ve kayıt 
tashihi gibi hukuk davalarını onların huzuru olmaksızın tetkik ve intaç ederler.
Bu suretle verilen kararlar aleyhine sulh mahkemelerinin mensup oldukları mahke-
me müddeiumumileri tarafından kanun yollarına müracaat edilebilir.       
                                        

  Madde 10 - Teşkili mahakime mütaallik işbu kanuna muhalif bilcümle ahkam  
mefsuhtur.                                   

  Madde 11 - İşbu kanun 1340 senesi Mayısı iptidasından itibaren meriyülicra- 
dır.                                      

  Madde 12 - İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili memurdur.          
_____________________                              
(1) Sulh mahkemesinde görülecek dava ve işler hakkında, 18/6/1927 tarihli ve  
   1086 sayılı Kanunun, 26/2/1985 tarihli ve 3156 sayılı Kanunla değişik   
   8.nci maddesine bakınız.                          
(2) İcra daireleri ve tetkik mercilerinin teşkilat ve görevleri, 9/6/1932   
   tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunuyla yeniden düzenlenmiştir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        469 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                     Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın     
                     -------------------------------    
      Yürürlükten Kaldırılan Hüküm Tarihi   Sayısı  Maddesi      
      ---------------------------- -------  -------  ----------    
                                        
30/12/1926 tarih ve 952 Sayılı Kanun   10/2/1937  3119     2       
                                        
8/4/1924 tarih ve 469 sayılı Kanunun                      
     8.maddesi.           11/4/1928  1221    11       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       469 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
----------  ---------------------------------------     ------------   
 825               -               1/7/1926    
                                        
 952               -               1/6/1927    
                                        
 981               -               5/3/1927    
                                        
 1221               -              14/4/1928    
                                        
 3119               -              18/2/1937    
                                        
 3748               -              26/12/1939    
                                        
 7188               -              22/1/1959