Endeksler
                                        
                                        
                                        
          KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN             
            KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ               
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
                                        
   Kanun Numarası    : 466                         
   Kabul Tarihi     : 7/5/1964                      
   Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 15/5/1964 Sayı: 11704            
   Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2222           
                                        

   Madde 1 - 1.Anayasa ve diğer kanunlarda gösterilen hal ve şartlar dışında 
yakalanan veya tutuklanan veyahut tutukluluklarının devamına karar verilen;   
   2. Yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar kendilerine 
yazılı olarak hemen bildirilmiyen;                       
   3. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni süresi içinde hakim önüne çıkarılmı-
yan;                                      
   4. Hakim önüne çıkarılmaları için kanunda belirtilen süre geçtikten sonra 
hakim kararı olmaksızın hürriyetlerinden yoksun kılınan;            
   5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu durumları yakınlarına hemen bildirilmi- 
yen;                                      
   6. Kanun dairesinde yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında   
kovuşturma yapılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına veyahut 
beraetlerine veya ceza verilmesine mahal olmadığına karar verilen;       
   7. Mahküm olup da tutuklu kaldığı süre hükümlülük süresinden fazla olan  
veya tutuklandıktan sonra sadece para cezasına mahküm edilen kimselerin     
uğrıyacakları her türlü zararlar, bu kanun hükümleri dairesinde Devletçe    
ödenir.                                     
   8.(Mülga: 10/1/1991 - 3696/3 md.)                     

   Madde 2 - 1 inci maddede yazılı sebeplerle zarara, uğrıyanlar, kendilerine 
zarar veren işlemlerin yapılmasına esas olan iddialar sebebiyle haklarında açı- 
lan davalar sonunda verilen kararların kesinleştiği veya bu iddiaların mercile- 
rince karara bağlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, ikametğahlarının    
bulunduğu mahal ağır ceza mahkemesine bir dilekçeyle başvurarak uğradıkları   
her türlü zararın tazminini istiyebilirler.                   
   Dilekçede, zarar isteminde bulunan kimsenin açık adresinin, zarara sebebi- 
yet verdiği ileri sürülen işlemlerin özetinin, zararın dayandığı sebepler ile  
sübut delillerinin ve tazmini istenen zararın neden ibaret olduğunun yazılı   
olması ve sübut delillerinin dilekçeye bağlı olarak verilmesi gereklidir.    
(Ek cümle: 10/1/1991 - 3696/1 md.) Dilekçeye delillerini bağlı olarak ibraz et- 
meyenlere Mahkeme, delillerini ibraz için 1 aylık süre verir.          
   Yukardaki fıkrada yazılı hususları kapsamıyan dilekçe, mahkeme karariyle  
reddolunur.                                   
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tazminat istemine esas olan işlem işi hükme bağlıyan ağır ceza mahkemesince 
yapılmışsa, bu istemi incelemeye yetkili mahkeme, en yakın yer ağır ceza    
mahkemesidir,                                  

  Madde 3 - 2 nci maddede yazılı yetkili mahkeme, zarar istemine dair dilekçe 
üzerine,üyelerinden birisini işin incelenmesiyle görevlendirir. Görevlendirilen 
üye, ilk önce, istemin kanuni süre içerisinde yapılmış olup olmadığını inceler. 
İstem süresi içinde yapılmışsa, görevli üye, hüküm ve karar dosyasını aldırtmak,
her türlü incelemeleri yapmak ve gerekiyorsa, tazminat isteminde bulunan kimseyi
de dinlemek suretiyle delilleri topladıktan sonra, yazılı düşüncesini bildirmesi
için evrakı Cumhuriyet Savcılığına gönderir.                  
  Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşü üzerine, duruşma yapmaksızın  
kararını verir.                                 
  Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden başlayarak bir hafta içinde temyiz   
yoluna başvurulabilir.                             

  Madde 4 - (Mülga:10/1/1991 - 3696/3 md.)                  

  Madde 5 - Haklarında kovuşturma yapılmasına veya son soruşturmanın açılması-
na yer olmadığına karar verilmesi sebebiyle tazminat alanlardan aynı işten dola-
yı haklarında yeniden dava açılanlara;ve                    
  Beraet kararı sebebiyle tazminat alanlardan beraet hükmü aleyhine muhakeme- 
nin iadesi isteminin kabulü ile haklarında yeniden duruşma yapılmasına karar  
verilenlere;                                  
  Ödenen tazminat miktarınca o kişinin malları üzerine Hazinece ihtiyati haciz
konulabilir.                                  
                                        
  (Değişik:10/1/1991 - 3696/2 md.) Dava sonunda o kişi beraat ederse ihtiyati 
haciz kalkar. İhtiyatı haciz konduğu tarihten kalktığı tarihe kadar geçen süre 
içerisinde beraat eden kişinin bir zararı doğmuşsa bu Kanuna göre yetkili Ağır 
Ceza Mahkemesi talebi üzerine zararın tazminine karar verebilir.        
Mahküm olduğu takdirde ödenen tazminat hükme lüzum kalmaksızın Hazineye geri  
alınır veya ihtiyatı haciz konmuş ise genel hükümler uygulanır.         

  Madde 6 - Bu kanun hükümleri disiplin yönünden yapılan tutuklamalar ve alı- 
nan tedbirlere uygulanmaz.                           

  Madde 7 - Tazminat talebi kabul olunmıyan kimsenin sebebiyet verdiği masraf 
da, kendisine yükletilir.                            

  Madde 8 - Yabancı devlet tabiiyetinde bulunan kimseler hakkında bu kanunun 
uygulanması,o devletin Türk vatandaşlarına aynı esasları uygulamakta bulunmasına
bağlıdır.                                    

  Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 10 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  3868-1                   
                                        
      466 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                           Yürürlüğe      
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
----------- ------------------------------------------- ----------------    
 3696               ---            18/1/1991     
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  3868-2                    
                                        
                                        
    466 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN     
                                        
       KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
                       ______________________________  
   Yürürlükten Kaldırılan                           
  Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı  Maddesi   
------------------------------------   ------------- ---------- ----------- 
466 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin                      
8 inci fıkrası ile 4 üncü maddesi     10/1/1991   3696     3