Endeksler
                                        
                                        
          MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA          
              MÜKELLEFİYETİ KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası     : 4654                       
  Kabul Tarihi      : 7/8/1944                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 14/8/1944 Sayı: 5782            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 25 Sayfa: 1374          
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
            düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                 *                       
                * *                       

  Madde 1 - Fevkalade hallerde ve seferde havadan kıta indirmelerine, para-  
şütçülere ve denizden çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara karşı o mahallin 15 
kilometre çevresi içinde bulunan 16 yaşını bitirmiş ve 60 yaşını ikmal etmemiş 
vatandaşlar ihtiyaca göre silahla mukavemet etmekle mükellef tutulurlar. Yaş  
haddi kadınlar için yirmi ile kırkbeş arasıdır.                 
                                        

  Madde 2 - Erkek vatandaşlar bu mükellefiyeti başarmak için lüzum görülen  
mahallerde yılda en çok 72 saat ve dokuz günü geçmemek üzere ders ve talim   
görmek mecburiyetindedirler.                          
  Mükellef tutulabilecek kadın vatandaşların talimi, kendi köylerinden veya  
mahallelerinden yukarki fıkra mucibince talim görmüş öğreticiler tarafından   
kendi köy veya mahallelerinde müsait zamanlarda yaptırılır.           
                                        

  Madde 3 - Bunların sağlık durumlarının mükellefiyete elverişliliği ile va- 
zifeleri dolayısiyle mükellefiyetten hariç tutulacaklar ve talim, terbiye ve is-
tihdam tarzları ve bağlanacakları yerler ve bu teşkilatla alakalı memurlara ve- 
rilecek vazife ve salahiyetler İcra Vekilleri Heyetince tayin ve vatandaşları  
mükellef kılan hükümleri ilan olunur.                      
  Kadınların gebelik, çocukluluk, kocalarının askerde bulunması gibi hususi  
vaziyetleri bu kararda gözönünde tutulur.                    
                                        

  Madde 4 - Bunların silahları, cephaneleri, talim ve terbiyeleri için gerek- 
li bütün malzeme teçhizat ve ikametgahlarından beş kilometreden uzakta hizmete 
sevkedileceklerin iaşeleri ve icabında iskanları Milli Müdafaa Vekaleti bütçe- 
sinden temin olunur.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Hizmet esnasında bu hizmet dolayısiyle hastalananlar ile yarala- 
nan ve ölenler hakkında askerlik mükellefiyeti dahilinde olan emsali gibi muame-
le yapılır. Bu vazifeleri gönüllü olarak yapanlar da ayrı hükümlerden istifade 
ederler.                                    
                                        

  Madde 6 - Bu kanun hükümlerine göre tesis edilen mükellefiyetlerde davete  
icabet etmiyenlerle icabetten sonra kaçanlar veya verilen vazifeleri ihmal   
edenler veya bu kanunun tatbikını her hangi bir şekilde zorlaştıranlar suçun  
derecesine ve ağırlığına göre beş liradan yüz liraya kadar para cezasına çarptı-
rılır. Bu ceza, valiler ve kaymakamlar tarafından tayin edilir ve Tahsili Emval 
Kanunu hükümlerine göre infaz olunur.                      
  Cezanın infazı mükellefiyetin ifasını tehir etmez.             
                                        

  Madde 7 - Bu kanunun tatbikatı itibariyle halkı telaşa veya heyecana düşüre-
cek ve yahut yanlış tedbir almağa veya bir tedbir almamağa sevk suretiyle tehli-
keye maruz kılacak şekilde kasten asılsız veya mübalağalı haberler yayanlar veya
nakledenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasına çarptırılır.        
                                        

  Madde 8 - Bu kanun hükümlerine göre müdafaa işlerinde kullanılmak üzere   
hazırlanmış veya bu işte tahsis kılınmış olan tesisatı ve eşyayı kasten tahrip 
edenler veya hasara uğratanlar ve bu işe tahsis edilmiş olan esliha, cephane ve 
teçhizatı zorla alanlar ve çalanlar iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis  
cezasına çarptırılır.                              
  Eğer bu zararlar failin ihmaliyle vukua gelirse ceza altı aydan üç seneye  
kadar hapistir.                                 
                                        

  Madde 9 - Kendisine tevdi edilmiş olan esliha ve her nevi eşyayı temellük  
edenler bir seneden üç seneye ve bunları kasten tahrip ve imha edenler altı ay- 
dan iki seneye ve bu eşyanın herhangi bir suretle ziyaına veya istifade edilmi- 
yecek bir hale gelmesine kasten sebebiyet verenler üç aydan bir seneye kadar  
hapis cezasiyle cezalandırılır.                         
                                        

  Madde 10 - Bu kanun icabı verilecek silahları, her hangi hususi veya şahsi 
işlerde kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununda muayyen cezalar bir kat fazla- 
siyle hükmedilir.                                
                                        

  Madde 11 - Yukarki maddelerde yazılı cezaları mucip suçlar hakkında Meşhut 
Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 3005 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir.  
                                        

  Madde 12- Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.                
                                        

  Madde 13 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.