Endeksler
                                        
                                        
           MEMUR MESKENLERİ İNŞAASI HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası     : 4626                       
  Kabul Tarihi      : 18/7/1944                     
  Yayımlandığı R Gazete  : Tarih: 22/7/1944 Sayı: 5763            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 25 Sayfa: 1233         
                                        

  Madde 1 - Lüzum görülen yerlerde memurlar için mesken yaptırmağa ve bu mak- 
satla (25) milyon lirayı geçmemek ve mali programı taahhüde girişmeden evvel  
Maliye ve Nafıa Vekilliklerince müştereken tayin ve tesbit edilmek üzere gelecek
yıllara geçici taahhüde girişmeğe Nafıa Vekili mezundur.            
  Bu maksatla iki buçuk milyon liradan eksik olmamak üzere her sene Nafıa Ve- 
kaleti bütçesinin (Yapı ve imar işleri, inşaat, istimlak ve esaslı tamirat mas- 
rafları) faslının Maliye Vekaleti tertibine yeter tahsisat konur.        
  Nerelerde kaç memur için ne büyüklükte ev yaptırılması lazımgeleceği İcra  
Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.                      
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede yazılı tahsisattan yeter kısmı, Ankara'da yapıla- 
cak inşaat için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Maliye Vekilliğine devredile- 
bilir.                                     
  Maliye Vekili de bu inşaatı Emlak ve Eytam Bankası vasıtasiyle yaptırmağa  
mezundur.                                    
                                        

  Madde 3 - İkinci madde mucibince Ankara'da yaptırılacak binaların proje ve 
planları Nafıa Vekilliğince tetkik ve tasdik edilir. Bu inşaat Ankara valisinin 
başkanlığı altında Maliye ve Nafıa Vekillikleri ile Emlak ve Eytam Bankasının 
mümessillerinden müteşekkil heyetin nezaret ve murakabesi altında yapılır.   
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun tatbikı için lüzumlu görülecek gayrimenkuller 3710   
numaralı Belediye İstimlak Kanunu hükümlerine göre istimlak olunur.       
                                        

  Madde 5 - (Mülga: 9/11/1983-2946/12 md.)                  
                                        

  Geçici Madde 1 - (4626 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  Umumi müfettişlikler mıntıkalarında bu kanun esaslarına göre yapılacak memur
evleri için 1944 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli    
cetvelin Nafıa Vekaleti kısmındaki 622/C faslına mevzu tahsisattan sarfiyat   
yapılabileceği gibi Umumi Müfettişliklerce gösterilecek hizmetlere sarfedilmek 
üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu tahsisattan hususi idare ve belediyele-
re yardım da yapılabilir.                            
                                        

  Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.                
                                        

  Madde 7 - Bu kanun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       4626 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
 ------------- --------------------------------------------- --------------- 
                                        
  2946     5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ve               
         6 ncı maddesi                  1/7/1984    
         Diğer hükümleri                11/11/1983