Endeksler
          MUVAZZAF SUBAY VE ASKERİ MEMURLARA VERİLECEK         
            ELBİSE VE TEÇHİZAT HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     : 4608                       
  Kabul Tarihi      : 10/7/1944                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 15/7/1944 Sayı: 5757            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 25 Sayfa: 1163         

  Madde 1 - Kara, deniz ve hava kuvvetleriyle jandarma, gümrük ve orman muha- 
faza kıtalarında subay ve askeri memur olmak için okulları muvaffakiyetle ikmal 
ederek subay ve askeri memur nasbedilenlere ve hazarda muvazzaf sınıfa nakledi- 
len yedek subaylara bir defaya mahsus olmak üzere bağlı cetveldeki eşya ve teç- 
hizat aynen verilir. Bu eşya cinslerinde değişiklik yapmağa Milli Müdafaa Veka- 
leti salahiyetlidir.                              

  Madde 2 - 2893 sayılı kanun hükümleri kaldırılmıştır.            

  Ek Madde 1 - (7/12/1962-128 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek  
maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)             
  (Değişik birinci fıkra:9/8/1993 - KHK - 499/34 md.)Bu Kanun Hükmünde Kararna-
menin yayımı tarihinden itibaren yeniden nasbolunan subaylarla,sözleşmeli subay 
ve hazarda muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subaylara bir defaya mahsus olmak  
üzere kılıfı,yedek şarjörü,harbisi,tarifnamesi,iki talim mermisi ve yirmibeş  
adet harp mermisi ile birlikte birer adet ordu tipi tabanca verilir.      
  (Ek: 27/11/1984-3085/1 md.) Yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine tabanca  
verilenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmedikçe, tabanca ve mermi- 
lerini, her ne suretle olursa olsun başkalarına veremez veya devredemezler. Bu 
hükme aykırı davrananlar altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan otuzbin
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.              

  Geçici Madde 1-(Ek:9/8/1993 - KHK - 499/40 md.)               
  Astsubay iken tabanca verilmeyenlerden,bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren subaylığa geçirilenlere,subaylığa nasıplarında  
4608 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydiyle birer adet
ordu tipi tabanca verilir.                           

  Madde 3 - Bu kanun 1 Haziran 1944 tarihinden mer'idir.           

  Madde 4 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                  LİSTE                    
                                        
  Aded                  C i n s i            
----------------    ------------------------------------------------------- 
                   Kara Ordusu mensupları için        
 1 Takım        Haki elbise (bir ceket, kilot ve uzun pantolon, şapka) 
 1 Aded         Kaput                         
 1 "          Muşamba (tedarikinde)                 
 1 Çift         Çizme ve mahmuz                    
 1           Büyük üniforma (sırma takımı ve kılıç ve rugan fotin) 
 1 Çift         Bağlı fotin                      
                                        
KANUNLAR,KASIM 1993 (Ek-18)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Adet                C i n s i                
-------------  ------------------------------------------------------------  
                                        
 1 Aded     Manevra kayışı                        
 1  "      Portatif karyola                       
 1  "      Harita çantası                        
 1  "      Matra                             
 1  "      Kar gözlüğü                          
 1  "      Manevra sandığı                        
 1  "      Düdük ve pusla                        
 1 Çift     Güderi eldiven                        
 1 Aded     Yün battaniye                         
 1  "      Yatak hurcu                          
                                        
              Deniz Ordusu mensupları için            
 1 Takım     Günlük elbise (ceket, pantolon ve şapka)           
 1 Aded     Kaput                             
 1 Çift     Lastik çizme                         
 1        Büyük üniforma (setre pantolon, şapka, kılıç ve sırma takımı) 
 1  "      İskarpin                           
 1 Aded     Gemici muşambası ma başlık                  
 1  "      Yün battaniye                         
 1  "      Bavul                             
 1  "      Düdük                             
 1 Çift     Beyaz güderi eldiven                     
 1 Aded     Yatak hurcu                          
                                        
              Hava Ordusu mensupları için             
                                        
 1 Takım     Mavi elbise (ceket, pantolon, şapka)             
 1 Aded     Kaput                             
 1  "      Muşamba (tedarikinde)                     
 1 Çift     Bağlı fotin                          
 1  "      İskarpin                           
 1        Büyük üniforma (sırma takımı, kılıç ve rugan fotin)      
 1 Aded     Manevra kayışı                        
 1  "      Portatif karyola                       
 1  "      Matra                             
 1  "      Kar gözlüğü                          
 1  "      Bavul                             
 1 Çift     Güderi eldiven                        
 1 Aded     Yün battaniye                         
 2  "      Lacivert gömlek ve kıravat                  
 1  "      Yatak hurcu                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        4608 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi   
--------------  -----------------------------------------  ----------------- 
                                        
   128             ----             13/12/1962   
                                        
  3085             ----             1/12/1984    
                                        
  KHK/499            ----             2/9/1993    
                                        
KANUNLAR,KASIM 1993 (Ek-18)