Endeksler
          ORDU UÇAKLARINDA BULUNDURULACAK DEMİRBAŞ          
              YİYECEK HAKKINDA KANUN (1)             
                                        
  Kanun Numarası     : 4590                       
  Kabul Tarihi      : 14/6/1944                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 21/6/1944 Sayı: 5736            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 25 Sayfa: 1079          
                                        

  Madde 1 - Orduda hazar ve seferde vazife ile uçan her şahıs (subay, askeri 
memur, gedikli subay ve erbaş ve er ile ordu emrinde çalışan ve uçan siviller  
ve paraşütçüler) için (uçağın mürettebat ve yolcu adedine göre) uçaklarda    
günlük demirbaş yiyecek olarak 4.000 kaloriden aşağı olmamak ve zaruret halinde 
yedirilmek üzere bağlı cetveldeki gıdalar bulundurulur ve bunlar icabında müba- 
dele edilebilir.                                

  Madde 2 - Muayyen bir müddet sonra bozulması muhtemel olan bu gıdalar bozul-
madan evvel birlik komutanının emriyle erlere günlük gıda olarak kısmen veya  
tam olarak aynen yedirilir.                           
  Bu gıdalar kısmen yedirildiği takdirde Tayınat ve Yem Kanunu gereğince   
yapılacak mübadelede bedele bakılmıyarak 3.200 den aşağı ve 4.000 den yukarı  
olmamak üzere kalori temini esas tutulur.                    

  Madde 3 - Hazır gıda verildiği müddetçe erlere kanunlarına göre verilen   
diğer bilcümle yiyecek ve yemek bedeli verilmez.                

  Madde 4 - Mürettebattan ve Hükümetçe askeri uçaklarla seyahat ettirilen   
şahıslardan birinci madde mücibince verilecek gıdanın bedeli alınmaz.      

  Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.                

  Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri  
memurdur.                                    
-----------------------------------------------                 
(1) Bu Kanunda geçen "erat" tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı kanunun 118.  
  maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   CETVEL                  
     Ordu uçaklarına mahsus demirbaş yiyecek maddelerini gösterir cetvel  
                                        
                                        
              Miktarı                       
     Cinsi       Gram   Kalori      İ Z A H A T       
 ----------------------- ---------- -------- ------------------------------- 
                                        
  Peksimet         550    1937                   
                                        
  Kondanse süt                                
  (şekerli)        100    315                   
                                        
  Peynir          100    393   (Kalay yapraklarına sarılmış)  
                                        
  Et konservesi      500    504                   
                                        
  Çay            3        (Ağızları yaylı kapaklı yarım  
  Şeker          100    410   litrelik kırılmaz termoslar   
                        içinde hazırlanmış olarak bulu- 
                        nur.)              
                                        
  Çikolata         100    610                   
                                        
  Kanyak          125                        
                                        
  Madensuyu        1/2 litre     (Ağızları oksijen şişesi gibi  
                        yaylı kapaklı şişelerde bulun- 
                        durulur.)            
                                        
  Sigara          20                        
                                        
  Kibrit           1 kutu                      
                                        
                ------------