Endeksler
          SEFERBERLİKTE VE FEVKALADE HALLERDE ASKERİ          
          ŞAHISLARIN AİLELERİNİ İCABINDA YANLARINDA          
          BULUNDURMALARININ MEN'İ HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası     : 4487                       
  Kabul Tarihi      : 6/9/1943                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/9/1943 Sayı : 5505          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 651          

  Madde 1 - Hudut ve kıyı garnizonlarında, müstahkem mevki ve müstahkem mınta-
kalarda, deniz ve hava üslerinde ve tayin olunacak sair bölgeler içinde askeri 
şahısların aileleri efradının kendi yanlarında bulundurulmasının men'ine fevka- 
lede hallerde Genel Kurmay Başkanlığı ve seferberlikte kuvayi harbiyenin sevk ve
idaresine memur zat salahiyetlidir.                       

  Madde 2 - Birinci madde mucibince, aile ile birlikte oturulması yasak edilen
bölgelerden çıkarılacak aile efradına, bunların ikamet edecekleri yerlere kadar 
aile harcırahı verilir. Yasak edilen bölgeye gelen aile efradı derhal bölge dı- 
şına çıkarılır. Bu hususta yapılan yol masrafı alakalı askeri şahsın maaşından 
kesilir. (1)                                  

  Madde 3 - Harcıraha müstahak aile efradına:                 
  A) Aile ile birlikte oturulması yasak olan bir yerden yasak olmıyan bir yere
tayin edilen kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memuriyet yerine kadar,
  B) Aile ile birlikte oturulması yasak olmıyan bir yerden yasak olan bir yere
tayin edilen kimseye, eski memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline kadar 
tahakkuk edecek harcırah miktarını geçmemek üzere eski memuriyet yerinden aile- 
sinin ikamet edeceği yere kadar,                        
  C) Aile ile birlikte oturulması yasak bir yerden yine böyle bir yere tayin 
edilen kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memuriyet mahalline kadar ta-
hakkuk edecek harcırah miktarını geçmemek üzere ailenin evvelce oturduğu yerden 
ikamet edeceği yere kadar,                           
  D) Birinci madde hükmüne göre aile ile birlikte oturulması yasak edilen böl-
geden çıkarılmış aile efradına yasağın kaldırılması üzerine ikinci madde muci- 
bince harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar,           
  Harcırah  verilir. (1)                           

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.                

  Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
------------------------                            
(1) Harcıraha ilişkin hükümler, 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun 63. mad- 
  desi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     4487 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN          
                                        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI HÜKÜMLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE          
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
                        ---------------------------------
   Yürürlükten Kaldırılan                           
  Kanun veya Kanun Hükümleri          Tarihi    Sayısı   Maddesi
------------------------------        ------------- --------- --------
6/9/1943 tarih ve 4487 sayılı Kanunun                      
2.ve 3.maddelerindeki harcıraha ilişkin                     
hükümler                    10/2/1954    6245     63 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     4487 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
                                        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
Kanun                               Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
-------   ---------------------------------------------  ----------------- 
 6245               -                1/3/1954