Endeksler
                                        
          TEKNİK ZİRAAT VE TEKNİK BAHÇIVANLIK             
               OKULLARI KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası      : 4486                       
  Kabul Tarihi       : 19/7/1943                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 24/7/1943 Sayı: 5464           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 638          
                                        
               BÖLÜM : I                     
             Umumi hükümler                    
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 15/7/1953 - 6151/1 md.)                 
  Tarım Vekaleti çeşitli ziraat işlerinin yapıcısı ve başarıcısı olarak bil- 
gili ve ameli çiftçi ve bahçıvan yetiştirmek gayesiyle uygun göreceği yerlerde 
ve sayıda Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okulları ile bu okullara bağlı  
küçük, orta ve büyük örnek öğretim işletmeleri kurar.              
  Bu okullar parasız yatılıdır.                        
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 15/7/1953 - 6151/1 md.)                 
  Teknik ziraat okulları ile bu okullara bağlı olarak kurulacak örnek öğretim 
işletmeleri Devlet çiftliklerinde, teknik bahçıvanlık okulları ile bu okullara 
bağlı olarak kurulacak örnek öğretim işletmeleri Devlet bahçe işletmelerinde  
kurulur. Bu okullarla örnek öğretim işletmelerinin kurulacağı yerlerde Devlet  
çiftliği veya Devlet bahçe işletmesi bulunmaz veyahut bulunup da maksada yete- 
cek genişlikte toprağı olmazsa bu gayeleri sağlamak üzere Tarım Vekilliğince  
arazi istimlak olunabilir.                           
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 15/7/1953 - 6151/1 md.)                 
  Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarına en az beş sınıflı ilkokul  
mezunu olanlar kabul edilir. Öğrenci alınırken köylü veya çiftçi çocukları ter- 
cih edilir.                                   
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 15/7/1953 - 6151/1 md.)                 
  Bu okullarda yetiştirme müddeti iki yılı ameli tahsil ve bir yılı da staj  
olmak üzere üç yıldır.                             
  Ameli tahsil, Devlet çiftliklerinde ve bahçe işletmelerinde, staj ise okul- 
lara bağlı işletmelerde veya köylerde kurulucak (Örnek işletmeleri) nde veyahut 
da Tarım Vekilliğince seçilecek aynı mahiyetteki diğer işletmelerde yaptırılır. 
  Tahsil ve stajını başarı ile bitirenlerden Teknik Ziraat okulları mezunla- 
rına (Teknik çiftçi) ve Teknik Bahçıvanlık okulları mezunlarına da (Teknik bah- 
çıvan) diploması verilir.                            
---------------------------------                        
(1) Bu Kanuna bağlı ücretli memur kadroları, 3/8/1944 tarihli ve 4644 sayılı  
  Kanunun 13 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarından diploma alanla- 
ra, işletmelerinin kurulmasına yarayacak malzeme ve vasıtalar, tutarı üç yüz  
lirayı geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere Ziraat Vekilliğince tedarik  
edilerek verilir.                                
                                        

  Madde 6 - Okullara bağlı işletmeler dışında yaptırılacak stajlarda     
talebeye giyim ve iaşe karşılığı olmak ve ayda elli lirayı geçmemek üzere    
okullar masraf tertibinden Vekaletçe takdir edilecek para verilir. Yol masraf- 
ları da ayrıca aynı tertipten ödenir.                      
                                        

  Madde 7 - Sıhhi zaruret olmaksızın herhangi bir suretle okuldan ayrılan   
talebenin okulda bulunduğu zaman içinde payına düşen masraf kendisinden veya  
veli veya vasisinden alınır.                          
                                        
               BÖLÜM : II                     
             Kadrolar, tahsisat                  
                                        

  Madde 8 - Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen Teknik Ziraat ve  
Teknik Bahçıvanlık Okullarının öğretmen ve memurları kadroları 3656 sayılı ka- 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekaleti kısmına eklenmiştir.       
  Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarının ücretli idari vazifelerine 
ait kadrolar ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.             
                                        

  Madde 9 - Teknik Ziraat ve Teknik Balçıvanlık Okullarının öğretmen, memur  
ve müstahdemlerine vazifeli oldukları günlerde okul idaresince parasız yemek  
verilir. Bunlar okulun taşıtlarından parasız faydalanırlar.           
                                        

  Madde 10 - Okula bağlı istihsal bölümlerinde yetiştirilen nebat ve hayvan  
mahsullerinden ailelerine yetecek miktarı okulların ögretmen, memur ve müstah- 
demlerine maliyet fiyatı üzerinden verilir. Bedelleri aylıklarından kesilir.  
                                        
               BÖLÜM : III                    
               Yardımlar                     
                                        

  Madde 11 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulunu muvaffakiyetle biti- 
renlerden toprağı olmıyan veya yetecek kadar toprağı bulunmaması yüzünden dar- 
lık çektiği anlaşılan aileye mensup bulunanlara Ziraat Vekaletinin tensip ve  
teklifi üzerine Devlete ait boş arazide çalışıp geçinmelerine yetecek kadar   
toprak, parasız verilir ve tapuda adlarına harçsız ve resimsiz tescil edilir.  
Bu suretle parasız verilecek toprak verildiği tarihten itibaren bizzat     
işletilmeye başlanmadığı veya devamlı olarak işletilmediği takdirde Ziraat   
Vekaletinin işarı üzerine geri alınır. Bu topraklar verildiği tarihten itibaren 
on beş sene içinde satılamıyacağı gibi bu müddet içinde hibe ve borç için ha-  
ciz edilemez.                                  
  Bu husus ayrıca tapu kaydına işaret edilir.                 
  Bu okullardan diploma alanların mensup olduğu ailenin yerleştiği köy    
ve nahiye yakınında boş Devlet arazisi yoksa bu gibilere, hususi idare ve    
belediyelerle vakıflara ait olup amme hizmetinde kullanılmayan ve işletilmi-  
yenlerden ve bunlar da yoksa arazisi fazla olupta beş yıldanberi üstüste    
işlenmiyenlerden Ziraat Vekaletince istimlak olunmak suretiyle bedeli      
mukabilinde toprak verilir.                           
  Bu arazinin bedeli, verildiği tarihten beş sene sonra başlamak üzere 20   
senede taksitle ve faizsiz tahsil olunur. Borçlanılan para ödeninciye kadar   
gayrimenkul Hazine namına birinci derece ve sırada olmak üzere ipotek edilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 - Teknik çiftçi ve teknik bahçıvan diploması alanlara Vekaletçe  
tedarik edilen veya Vekalet müesseselerinde yetiştirilen damızlık hayvanlarla  
örnek olmak üzere arıcılık, ziraat makine ve aletleri, gübreler, ziraatte zarar 
veren hastalık ve haşerelerle mücadeleye yarıyan malzeme ve vasıtalar parasız  
verilebileceği gibi istihsali artırmaya yarıyan her nevi malzeme ve vesait de  
maliyet fiyatı üzerinden taksitle ve faizsiz olarak verilir.          
                                        

  Madde 13 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarını bitirerek köyle- 
rinde örnek işletme kurdukları Ziraat Vekaletince tesbit ve tasdik edilip,   
kendilerine vesika verilenler; vesikanın verildiği mali yılı takip eden yıldan 
itibaren on sene müddetle bu işletmelere ait arazi ve hayvan vergisinden muaf  
tutulurlar.                                   
  Mücbir sebep olmadıkça çiftçiliği terkedenlerden affedilen yıllara ait   
vergi iki kat olarak tahsil olunur.                       
                                        

  Madde 14 - Bu okullardan yetişip de düzenli işletmeleriyle köyünde örnek  
oldukları ve örnek olmakta devam ettikleri Ziraat Vekaletince tasdik edilenler, 
on yıl müddetle Devlet yardımlarından ve banka kredilerinden faydalanmada ter- 
cih olunurlar.                                 
                                        
               BÖLÜM: IV                     
           Yasak, ceza hükümleri                   
                                        

  Madde 15 - 16 - (Mülga: 15/7/1953 - 6151/2 md.)               
                                        
               BÖLÜM: V                      
           Müteferrik hükümler                    
                                        

  Madde 17 - (Mülga: 6/4/1949 - 5362/1 md.)                  
                                        

  Madde 18 - (Mülga: 21/12/1967 - 969/14 md.)                 
                                        

  Madde 19 - (Mülga: 6/4/1949 - 5362/1 md.)                  
                                        

  Madde 20 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarının her türlü ihti- 
yaçları için, şahıslara ait olmıyan yerlerden tedarik edilecek taş ve kumla   
kireç, tuğla, kerpiç, kiremit ve benzerleri ve bunların imaline elverişli yapı 
ve onarma malzemesi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak alınır.    
                                        

  Geçici Madde 1 - Ziraat Vekaletinin 1943 Mali yılı bütçesinin 747 nci fas- 
lının 2 nci Teknik Ziraat Okulları maddesinden 136 000 ve üçüncü Teknik Bahçe  
Okulları maddesinden de 67 000 lira tenzil ve 720 nci faslın birinci memurlar  
maaş tertibine 133 000 ve 721 inci faslın 1 inci memurlar ücreti tertibine de  
70 000 lira ilave edilmiştir.                          
                                        

  Geçici Madde 2- Bu kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı memuriyetler  
1943 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı L cetvelinin Ziraat Vekaleti     
kısmına konulmuştur.                              
                                        

  Madde 21 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.               
                                        

  Madde 22 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4486 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
   Yürürlükten Kaldırılan           --------------------------------
 Kanun veya Kanun Hükümleri           Tarihi    Sayısı  Maddesi
----------------------------           ------    ------  --------
19/7/1943 tarih ve 4486 sayılı Kanun'un 17 nci                 
ve 19 uncu maddeleri               6/4/1949   5362     1 
19/7/1943 tarih ve 4486 sayılı Kanun'un 15 inci                 
16 ncı maddeleri                 15/7/1953   6151     2 
19/7/1943 tarih ve 4486 sayılı Kanun'un 18 inci                 
maddesi                     21/12/1967    969    14 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4486 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi   
------   ----------------------------------------      ------------   
5362              -                 9/4/1949    
6151              -                21/7/1953    
 969              -                30/12/1967