Endeksler
        İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ          
        İMTİYAZİYLE TESİSATININ SATIN ALINMASINA DAİR          
          MUKAVELENİN TASDİKİ VE BU MÜESSESENİN            
            İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası     : 4483                        
  Kabul Tarihi      : 19/7/1943                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/7/1943 Sayı: 5464            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 613           

  Madde 1 - İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyaz ve tesisa- 
tının satın alınmasına dair 24/6/1943 tarihinde Nafıa Vekili ile salahiyetli  
Şİrket murahhası arasında imza ve teati edilmiş olan bağlı mukavelename tasdik 
edilmiştir.(2)                                 

  Madde 2 - Satın alma mukavelenamesi damga resimlerinden muaftır. Bu     
mukavelenamede Hükümete ait olduğu gösterilen bütün vergilerle resim ve     
harçlar ve bu vergilerin munzam kesirleri mukavelenamenin 14 üncü maddesi    
mucibince tasdikının tamamlanması şartiyle aranmaz.               

  Madde 3 - Satın alma mukavelenamesi ve merbutları mucibince Hükümetçe Şir- 
kete ödenmesi kabul edilen paralar işletmeyi elinde bulunduran muvakkat idare  
veya belediyece vadelerinden 10 gün evvel Maliye Vekaleti namına Merkez Banka- 
sına tediye edilir.                               
  Muvakkat idare veya belediyenin satın alma bedelini ödemek maksadıyle bele- 
diyeler Bankasından veya diğer banka ve müesseselerden yapacağı istikraza    
Maliye Vekaleti kefalete mezundur.                       

  Madde 4 - Satın alınan tesisat ve emvalin işletilmesi için 1944 takvim   
yılı sonuna kadar faaliyette bulunmak üzere hükmi şahsiyeti haiz ve hukuki   
hükümlerine tabi Nafıa Vekilliğine bağlı muvakkat bir idare kurulmuştur.    
  Muvakkat işletmenin; idaresinde, hesap usullerinde, memur ve müstahdem   
ücretlerinde, mubayaalarında ve sair bütün muamelelerinde Şirket zamanında   
cari usul ve esasların tatbikına devam olunur.                 
  Muvakkat idare; 1944 takvim yılı sonuna kadar imtiyaz mukavelenamesindeki  
haklardan istifade eder.                            
--------------------------------                        
(1) Bu kanunun 15/7/1970 tarih ve 1312 sayılı mülga kanuna aykırı hükümleri   
  mezkür kanunun 37 nci maddesiyle; 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı kanun   
  hükmünde kararnameye aykırı hükümleri ise mezkür kararnamenin 25 inci    
  maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.                   
(2) Bu kanunun ekindeki "satın alma mukavelesi" 3 üncü tertip düstur, Cilt 24, 
  Sayfa 1583 te yayımlanmıştır.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muvakkat idareye ait hesaplar her takvim yılı sonunda Divanı Muhasebatça  
tatbik edilir.                                 
  Bu idarenin malları Devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı ika olunacak   
zararlar için ceza tatbikatı bakımından Devlet mallarına karşı işlenen suçlara 
ait hükümler tatbik olunur.                           

  Madde 5 - Muvakkat idare uhdesinde bulundurduğu bütün tesisatı, emval ve  
saireyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 1/1/1945 tarihinde İzmir Belediye- 
sine devreder. Ancak Hükümet lüzum gördüğü takdirde devir bu tarihten evvel de 
yapılabilir.                                  
  İzmir Belediyesi bu hizmete ait işleri, bu kabil müesseseler için umumi   
bir işletme kanunu çıkıncaya kadar mülhak bütçeli bir müessese halinde idare  
eder. Şu kadar ki bu müessesenin abonelerle olan münasebetlerine, hizmetlerin  
ifasına, tarifelerin tesbitine, tesislerin tevsi ve tadil ve temdidine ve    
işletme ile ilgili sair hususlara dair olup Şirketçe tatbik edilmiş olan usul  
ve esaslar Nafıa Vekilliğince tadil ve yenilerinin vazına kadar mer'i ve mute- 
berdir.                                     

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun neşri tarihinde İzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Şirketinde müstahdem olanlardan muvakkat idareye nakledilenlerin 5 inci 
madde mucibince kurulacak işletme müessesesine tayinlerinde müktesep hak dere- 
celeri 3659 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi hükümlerine göre tesbit   
edilir.                                     
  Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin almakta oldukları aylıklar,   
girdikleri derece aylığından fazla ise diğer daire ve müesseselerde müktesep  
hak teşkil etmemek şartiyle ve terfi suretiyle telafi edilinceye kadar bu faz- 
lalığın ödenmesine devam olunur.                        

  Geçici Madde 2 - Evvelce şirket tarafından muafen geçirilmiş olan malzeme- 
den tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanılmış olanların dahi güm- 
rük resminden muaflığı kabul edilmiştir.                    

  Geçici Madde 3 - Şirket tarafından vergi ve resimlerden muaf olarak şimdi- 
ye kadar hariçten ithal edilmiş olan bütün mallar için ithal sırasında alınan  
vergi ve resimler bu devir münasebetiyle aranmaz.                

  Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.                

  Madde 7 - Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe, Dahiliye, Maliye, Nafıa ve   
Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur.