Endeksler
        DENİZALTI GEMİLERİYLE AVCIBOTLARINDA               
        BULUNANLARA VERİLECEK HAZIR GIDA                
             HAKKINDA KANUN                     
  Kanun Numarası    : 4480                        
  Kabul Tarihi     : 19/7/1943                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/7/1943 Sayı: 5464             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 610           

  Madde 1 - (Değişik: 4/2/1946-4847/1 md.)                  
  Denizaltı gemileri ve avcıbotlariyle liman savunma ve arama, tarama motörle-
ri, üslerinden ve ana gemilerinden bağlılıkları kesildiği zaman gemi komutanının
emriyle:                                    
  A) Mürettebatına (Subay, gedikli subay ve erata);              
  B) Görev ile bu gemilerde bulundurulan mürettebattan başka kişilere;    
  (4000) kaloriden aşağı olmamak üzere ilişik cetvelde yazılı hazır gıdalar  
aynen verilir ve değiştirme yapılabilir. (1)                  

  Madde 2 - Muayyen bir müddet sonra bozulması muhtemel olan bu gıdalar bozul-
madan evvel birlik komutanının emriyle bu gemilerin erlerine günlük gıda yerine 
aynen yedirilir.                                

  Madde 3 - Bu hazır gıda verildiği müddetçe gemi mürettebatına hususi kanun-
larına göre verilen diğer bilcümle yiyecek, yemek bedeli ve er tayını istihkak- 
ları verilmez.                                 

  Madde 4 - Mürettebattan başka Hükümetçe denizaltılariyle seyahat ettirilen 
şahıslara birinci maddenin (b) fıkrası mucibince verilecek gıdanın bedeli alın- 
maz.                                      

  Madde 5 - 2851 sayılı kanun kaldırılmıştır.                 

  Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.                

   Madde 7 - (Değişik: 8/8/1977 - 2094/1 md.)                 
  Bu Kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür.       
-----------------                                
(1) Bu maddede geçen <> tabiri, 4/1/1961 tarih ve 221 sayılı Kanunun   
  118 nci maddesi ile <> olarak değiştirilmiştir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               CETVEL (1)                     
                         Miktarı            
      Gıdanın Cinsi             Gram    Kalorisi     
-----------------------------------------    -------   --------     
Peksimet veya bisküvi               640     2253      
Etsuyu komprimesi                  1      10      
Et konservesi                   200      210      
Veya kemiksiz kavurma               200             
Veya balık konservesi               300             
Sebze konservesi                  300     1400      
Kaşar peyniri (kalay yapraklara sarılmış)     100      393      
Çay                         2             
Şeker                        50      200      
Reçel                        40      80      
Tuz                         10             
Limon suyu (tabii vaziyeti muhafaza etmek                    
şartiyle konserve edilmiş)              1             
Veya limon                      1 aded          
                               --------     
                       Yekün       4546      
---------------                                 
(1) Bu cetvelin tamamı 4/2/1946 tarih ve 4847 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 
  değişmiş olup değişik şekli metne işlenmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4480 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
------------   ---------------------------------------     ------------  
  4847             ---                8/2/1946  
  2094             ---                17/8/1977