Endeksler
          ORDU MOTÖRLÜ SİLAH VE VASITALARINDA             
          KULLANILACAK ÜCRETLİ SİVİL MAKİNİST VE            
          ŞOFÖRLERE ER MELBUSATI VE TEÇHİZATI             
             VERİLMESİNE DAİR KANUN (1)               
                                        
  Kanun Numarası    : 4471                        
  Kabul Tarihi     : 16/7/1943                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 21/7/1943 Sayı: 5461             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 581            

  Madde 1 - Ordu motörlü silah ve vasıtalarında kullanılacak ücretli sivil  
makinist ve şoförlere Milli Müdafaa Vekaletince tayin ve tesbit edilecek şekil 
ve kıyafette, bu birlikler erbaşına ve erine verilen melbusat ve teçhizat para- 
sız olarak verilir.                               

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.                

  Madde 3 - Bu kanunun hükmünü icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri    
memurdur.                                    
---------------                                 
(1) Bu kanunda geçen <> tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı kanunun 118. 
  maddesi ile <> olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.