Endeksler
                                        
         KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEŞKİLATI         
         YAPILMASINA VE 3017 NUMARALI SIHHAT VE İÇTİMAİ         
          MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN            
            KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN               
            DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN               
                                        
                                        
  Kanun Numarası     :4459                        
  Kabul Tarihi      :9/7/1943                      
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih: 16/7/1943 Sayı: 5457            
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 549           

  Madde 1 - Bu madde 9/6/1936 tarih ve 3017 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 
(D) bendinin değiştirilmesi ile ilgili olup mezkür kanundaki yerine işlenmiş-  
tir.                                      
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 24/5/1948 - 5210/14 md.)                
  Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları, 5129 sayılı kanunun   
1 inci maddesi gereğince, köy öğretmenleri gibi aylık alırlar. Ancak bunların  
aylıklarının artırılması için, öğretmenlerde olduğu gibi ders yılı hizmet yılı 
olarak sayılır.                                 
  Köy enstitülerinden mezun olan köy sağlık memurları, askerlikleri halinde, 
köy enstitülerinden mezun öğretmenler gibi 3803 sayılı kanunun 9 uncu maddesi  
hükmüne tabidirler.                               
  Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları 3803 ve 4274 sayılı ka-  
nunlarla köy öğretmenlerine temin edilen her türlü haklardan da faydalanırlar. 
  İkinci sınıf köy ebeleri, birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memurlarının 
bu haklarından faydalanamazlar.                         
                                        

  Madde 3 - Birinci sınıf köy ebesi ve sağlık memuru olacakların 3803 sayılı 
kanunun beşinci maddesi gereğince Maarif Vekilliğine karşı taahhüt ettikleri  
mecburi hizmet, tahsillerinin bitiminde Sıhhat ve İçtimai Muavanet Vekilliğine 
devredilmiş sayılır. Mecburi hizmetlerini yapmıyanlar hakkında adı geçen madde- 
deki müeyyideler ayniyla tatbik olunur.                     
  Köy ebe mekteplerine enstitü dışından alınıp parasız tahsil görerek yetiş- 
tirilen ikinci sınıf köy ebeleri dört sene müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilliğinin göstereceği yerlerde köy ebeliği yapmıya mecburdurlar. Bu mecburi- 
yeti yerine getirmekten kaçınanlardan kendileri için yapılan masraf nizami   
faiziyle birlikte aynen ve Tahsili Emval Kanununun hükümlerine göre tahsil   
olunur.                                     
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 1-4 üncü fıkralar: 25/6/1956 - 6753/1 md.)       
  Köy ebeleri ile köy sağlık memurları köylerde istihdam edilirler.      
  Ancak, köylerde başarı ile asgari altı sene çalıştıktan ve doğumevleri   
veya hastaneler nisaiye kliniklerinde altı ay ameli tatbikatta bulunduktan   
sonra yapılacak imtihanda muvaffak olan köy ebeleri şehir ve kasabalarda da   
sanatlarını icra ederler.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Meslekte bilfiil altı sene çalışmış ve iyi sicil almış köy sağlık memurla- 
rından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tensip edeceği müesseselerde altı 
ay müddetle bir tekamül devresi geçirerek yapılacak imtihanda muvaffak olanlar 
şehir ve kasabalarda da istihdam olunurlar.                   
  Köy ebeleri ile köy sağlık memurlarının kaza ve şehirlerde istihdamlarında 
kadro vaziyetine göre kıdemlerinin nazarı itibara alınması şarttır.       
  Köy ebeleriyle sağlık memurları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince   
tesbit edilecek esaslar dahilinde memur oldukları köy ve köy gruplarında doğum 
yardımı yapmak, gebelerin sağlık durumunu takip etmek, çocuk bakımı işleriyle  
uğraşmak ve diğer sağlık işlerini görmekle mükelleftirler. Bunlar yapacakları  
bu hizmete mukabil halktan ücret alamazlar.                   
                                        

  Madde 5 - Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları vazifeli    
oldukları ebelik ve sağlık işlerinden başka 4274 numaralı kanunun 10 uncu mad- 
desinin (B) fıkrasında yazılı vazifelerden, Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muave- 
net Vekilliklerince beraber tesbit edilecek olanları da, yapmakla, mükelleftir- 
ler. Vazifelerinin ifası sırasında adı geçen kanunun 11 inci maddesindeki hak  
ve salahiyetleri köy öğretmenleri gibi kullanırlar.               
                                        

  Madde 6 - Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları bulundukları  
köyün veya köy grupu merkezinin ihtiyar meclisinin tabii üyesidir.       
                                        

  Madde 7 - Köy ebeleri ve köy sağlık memurları mıntakalarına dahil oldukları 
köy hekimlerinin, köy hekimi bulunmadığı takdirde nahiye veya kaza hükümet ta- 
biplerinin emri altındadırlar.                         
  Vilayet Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri de köy sağlık teşkilatının   
murakabe ve idaresiyle mükelleftirler. Valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri, 
köy ebeleri ve sağlık memurlarının vazifelerini iyi görmelerini murakabe eder- 
ler.                                      
                                        

  Madde 8 - Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının vazifelerinin yapılması  
sureti bağlı bulundukları köy hekimleri, nahiye veya kaza Hükümet tabipleri,  
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri ve müfettişleri tarafından teftiş edilece- 
ği gibi 4274 numaralı kanunun 10 uncu maddesinin (B) fıkrasında yazılı vazife- 
ler dolayısiyle adı geçen kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince, gezici  
öğretmen, gezici başöğretmen ve ilk öğretim müfettişleri tarafından teftiş ve  
murakabe olunabilir.                              
                                        

  Madde 9 - Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının disiplin işleri 4274    
sayılı kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerinde gösterilen disiplin kurulları tara- 
fından görülür. Ancak köy ebe ve sağlık memurları hakkında verilecek kararlar  
için adı geçen kanunun aynı maddelerinde yazılı disiplin kurullarına iki köy  
ebesi ve iki sağlık memuru üyeliği ilave edilmiştir.              
  Köy ebeleri ve köy sağlık memurları hakkında karar vermek üzere toplanan  
kurulların reisliği vilayetlerde, Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri veya   
muavinleri, kazalarda Hükümet tabipleri tarafından yapılır. Disiplin kurulları- 
na seçilen köy ebe ve köy sağlık memurlarının müddetleri ve ne suretle seçile- 
cekleri aynı kanunun 9 uncu maddesi hükmüne tabidir.              
                                        

  Madde 10 - Köy ebeleri ve köy sağlık memurları vazifelerini yaparken gös-  
terdikleri başarılar derecesine göre aşağıda yazılı şekillerde taltif edilirler 
ve işledikleri disiplin suçlarının derecesine göre de aşağıda yazılı şekilde  
cezalandırılırlar:                               
  A) Mükafat şekilleri şunlardır:                       
  1 - Üstün başarılı sayılmak;                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - Köye hizmet edenler anıtına adı yazılmak;                
  3 - Köydeki bir tesise adı verilmek;                    
  4 - Ülkü eri sayılmak.                           
  1 - Üstün başarılı sayılmak:                        
  Vazifelerini, bu meyanda gebe ve lohusaların sağlık durumlarını ilgi ile  
takip edenler, çocuklara çiçek aşısı tatbikında olağanüstü başarı gösterenler  
için köy hekimi veya nahiye tabibi veya nahiye müdürünün teklifiyle her yıl   
Mart ayı içinde kaza Hükümet tabipleri tarafından bir başarı listesi hazırla-  
narak vilayet Sıhhat Müdürüne verilir. Sıhhat müdürleri de kanaatlerini yaza-  
rak listeyi valilik yoluyla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğine gönderirler. 
Vekillik listeye girenlerin adlarını o yıl içinde 17 Nisan günü gazete ve radyo 
ile ilan eder.                                 
  2 - Köye hizmet edenler anıtına adı yazılmak:                
  Havası fena,merkezlerden uzak, bulaşıcı hastalıkların beledi olarak hüküm  
sürdüğü köylerde vazife gören, mahallin güç şartlarını yenerek doğum işlerini  
iyi bir surette takibeden ve bulaşık hastalıklara karşı münasip tedbirler al-  
makla beraber bunları vaktinde haber veren ve bu vazifeleri beş yıl olağanüstü 
bir başarı ile yapanlar ve kendilerine asli vazifelerinden gayri munzam olarak 
verilen kültürel, sosyal, ekonomik, zirai ve sair köy kalkınmasına yarayan   
hizmetleri başarı ile yapanların adları mezun oldukları köy enstitülerinde ha- 
zırlanan köye hizmet edenler anıtına yazılır.                  
  Mahalli şartların güç olduğu yerler valilik disiplin kurulu tarafından   
tesbit edilir ve ilgililere bildirilir.                     
  3 - Köylerdeki bir tesise adı verilmek:                   
  Yardım ettiği doğum sayısını arttırmağa, çocuk ölümünü azaltmağa;bu işler- 
de halkı aydınlatmağa muvaffak olan ve çocuk bakımı hakkında annelere lazımge- 
len bilgileri öğretmede başarı gösteren, temizlik ve hıfzıssıhha kaideleri   
hakkında köylüyü iyice aydınlatan ve köyde münasip bir temizleme yeri yaptırma- 
ğa muvaffak olanların ve köye faydalı olacak işleri olağanüstü bir çalışma ile 
başaranların adları bu köylerdeki yeni bir tesise verilir. Bu gibilerin adları 
tesisin uygun düşen bir yerine daimi olarak kalacak şekilde yazılır.      
  4 - Ülkü eri sayılmak:                           
  Yukarda yazılı üç maddedeki esaslara göre hareketle on yıl başarılı hizmet 
görenler ve kurulun sıhhi ve içtimai eserlerin iyi korunmasını sağlıyanlar ülkü 
eri sayılır. Bunlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince münasip şekilde   
yaptırılıp kendilerine verilecek ay yıldızlı bir alameti taşımak hakkını kaza- 
nırlar.                                     
  B) Ceza şekilleri şunlardır:                        
  1 - İşinde kusurlu sayılmak;                        
  2 - Ücreti kesilmek;                            
  3 - Meslekten çıkarılmak.                          
  1 - İşinde kusurlu sayılmak:                        
  Vazifelerinde kusur veya noksanlıkları görülenlere ve mazeretsiz olarak   
ihtiyar meclisi toplantılarına gitmiyenlere bu kusurlarını düzeltmeleri yazı  
ile bildirilir.                                 
  2 - Ücreti kesilmek:                            
  Vazifesini aksatanların, çağrılan doğumlara ve sağlık yardımlarına vaktinde 
icabet etmiyenlerin, memur oldukları köy gruplarındaki köyleri sık sık dolaşmı- 
yanların, aşıları zamanında yapmıyanların, gebe ve lohusalar hakkında lüzumlu  
ihti-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
mamda bulunmıyanların, vazife yerini sık sık terk ile başka yerlere gidenle-  
rin, alameti gizlenemiyecek derecede sarhoş olanların üç günlükten on beş gün- 
lüğe kadar ücretleri kesilir. Bu haller bir sene içinde ikinci defa tekrarla-  
nırsa bu gibilerin altı günlükten bir aya kadar ücretleri kesilir. Aynı haller 
bir yıl içinde üç defa tekerrür ederse meslekten çıkarma cezası verilir.    
  3 - Meslekten çıkarılmak:                          
  Kendi vazifesini yapmadıktan başka başkalarını da vazifeyi aksatmağa    
tahrik edenler, ebelik ve sağlık memurluğu şeref ve haysiyetiyle telif edilemi- 
yecek ve ar ve hicabı mucip hareketlerde bulunanlar, kumar oynamağı ve sarhoş- 
luğu adet edinenler, iffetsizliği sabit olanlar, mesleki vazife dolayısiyle   
öğrendiği şahsi ve ailevi sırları kanuni mecburiyet olmaksızın ifşa edenler,  
kaçakçılık yapanlar meslekten çıkarılırlar.                   
  Birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memurlarına bu kanunun beşinci madde-  
sinde verileceği söylenen munzam vazifelerin ifasından dolayı taltif veya tec- 
zileri lüzumu 4274 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri mucibince gezici öğret- 
men, gezici başöğretmen ve ilköğretim müfettişleri tarafından kaza hükümet ta- 
bipliğine teklif olunabilir.                          
  İşinde kusurlu sayılma cezası köy hekimi, nahiye veya kaza Hükümet tabibi  
veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü tarafından verilir. Bu cezaya itiraz   
edilemez.                                    
  Diğer cezalar kaza disiplin kurulu karariyle verilir. Bu kurulların kararı- 
na karşı 15 gün içinde üstkurula itiraz edilebilir. Üstkurulun kararı ücret   
kesilmesi cezası hakkında kesindir.                       
  Meslekten çıkarma cezası Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği İnzibat    
Komisyonunca tasdik edilmedikçe tatbik edilmez. Bu kararlar itiraz edilsin   
edilmesin vekalet İnzibat Komisyonunca tetkike tabidir.             
  İşlenen suç aynı zamanda Türk Ceza Kanunu mucibince takibatı müstelzim   
bulunduğu takdirde faili hakkında ayrıca umumi hükümlere göre kanuni takibat  
da yapılır.                                   
                                        

  Madde 11 - Köy ebelerine ve köy sağlık memurlarına tahsillerini bitirdik-  
lerinde zati teçhizat bedeli olarak bir defaya mahsus olmak üzere Sıhhat ve   
İçtimai Muavenet Vekilliği bütçesinden 60 lira verilir. Vazifelerini görmeleri 
için lüzumlu aletlerle kitap ve sair sıhhi teçhizat aynı vekillik bütçesinden  
tedarik ve aynen demirbaş olarak kendilerine teslim edilir. Bunlar seleften   
halefe devrolunur. Bu aletleri ve teçhizatı ihmalleri yüzünden ziyaa uğratan-  
lar ödemekle mükelleftirler.                          
                                        

  Madde 12 - Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarına Sıhhat ve İçtimai Mua-   
venet Vekilliği tarafından köy ebeliği ve sağlık memurluğu diploması verilir.  
Bu diplomalar her türlü harç ve resimden muaftır.                
                                        

  Madde 13 - Köy ebe ve sağlık memurlarının bilgilerini yenilemek için Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilliğince münasip görülecek zamanlarda doğumevlerinde,  
hastanelerde ve diğer sıhhi müesseselerde tekamül kursları açılır. Bu kurslara 
gelip gitme yol masrafları ve kursun devamı müddetince yiyecek ve yatacak    
masrafları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği bütçesinden verilir.      
                                        

  Madde 14 - Köy sağlık memuru yetiştirilecek talebenin tedrisi için köy   
enstitülerine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği tarafından lüzumlu tabip   
muallimler tayin olunur. Bunlar 4274 sayılı kanunun 46,47 ve 48 inci maddele-  
rine göre vazife görürler. Disiplin işlerinde de haklarında aynı kanunun 49,  
50,51,52,53 ve 54 üncü maddeleri hükümleri tatbik olunur.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının tayin ve sair zat muameleleri Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilliğince yapılır.                    
                                        

  Madde 15 - Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları talebesinden  
mesleki tedrisat esnasında başarısızlıkları yüzünden aynı sınıfta üstüste iki  
ders yılı kalanlar ayrı ayrı sınıflarda iki defa kalanlar hakkında 4274 sayılı 
kanunun 63 üncü maddesi hükümleri tatbik olunur.                
                                        

  Madde 16 - Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının tekaütlük- 
leri köy enstitülerinden mezun köy öğretmenlerinin tabi tutulduğu hükümlere gö- 
re yapılır. Bunlar köy öğretmenleri için kurulan sağlık ve içtimai yardım san- 
dığından da aynı şartlar dahilinde faydalanırlar. İşbu ebe ve sağlık memurları 
tekaüt ve içtimai yardım sandıklarına aza yazılmağa mecburdurlar.(1)      
                                        

  Madde 17 - Köy ebeleri ve köy sağlık memurları yapacakları posta, telgraf  
ve telefon muhaberelerinde 4274 sayılı kanunun 58 inci maddesinden faydalanır- 
lar.                                      
                                        

  Madde 18 - (Mülga: 23/1/1953 - 6025/1 md.)                 
                                        

  Madde 19 - İşbu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen memuriyetler 
4258 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin maaşlı memurlar kısmından    
çıkarılmış ve yine bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde gösterilen maaşlı   
ve ücretli memuriyetler 4258 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin ait    
oldukları kısımlarına eklenmiştir.                       
                                        

  Madde 20 - 4258 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvele işbu kanuna bağlı  
(C) işaretli cetvelde gösterilen köy ebesi ve köy sağlık memurları kadroları  
(Köy sıhhat teşkilatı) unvaniyle ilave olunmuştur.               
                                        

  Madde 21 - 4258 sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvele, işbu kanuna bağlı  
(K) işaretli cetvelde gösterilen ihtısas mevkilerine ait kadrolar ilave     
olunmuştur.                                   

  Geçici Madde 1 - 1943 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) cetve- 
line (Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti) başlığı altında ilişik (1) sayılı  
cetvelde yazılı kadrolar ilave edilmiştir.                   

  Geçici Madde 2 - 1943 mali yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin Sıhhat ve  
İçtimai Muavenet Vekaleti kısmına ilişik (2) sayılı cetvel ilave edilmiştir.  

  Geçici Madde 3 - 1943 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A)    
işaretli cetvelin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti kısmının 457 nci faslı-  
nın birinci memurlar ücreti maddesinden 107.332 lira tenzil edilerek 456 ncı  
faslın birinci memurlar maaşı maddesine nakil edilmiştir.            

  Geçici Madde 4 - 1943 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A)    
işaretli cetvelin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti kısmının ilişik (3) sayı- 
lı cetvelde yazılı tertiplerine 119.095 lira munzam tahsisat verilmiştir.    

  Geçici Madde 5 - 1943 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A)    
işaretli cetvelin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti kısmının 476 ncı (Mektep, 
müessese ve yurtlar) faslında (Köy sağlık memurları yetiştirme masrafları)   
adiyle açılan 6 ncı maddeye 10.000 lira fevkalade tahsisat konulmuştur.     
--------------------------                           
(1) Bu maddenin emeklilikle ilgili hükmü 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 
  135 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 6 - 1943 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R)    
cetvelinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti kısmına ilişik (4) sayılı    
cetvel ilave edilmiştir.                            

  Geçici Madde 7 - Gerek 3238 sayılı kanunun 4 üncü maddesi gereğince ge-   
zici öğretmen ve başöğretmenlere ve gerekse işbu kanunun birinci maddesinin   
(2) ve (3) üncü fıkraları gereğince köy ebeleriyle köy sağlık memurlarına ve-  
rilmesi kabul edilen yol masraflarına, fevkalade halin devamı müddetine mün-  
hasır olmak üzere, yüzde elli zam yapılmıştır.                 

  Geçici Madde 8 - 1943 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 4 üncü maddesine
bağlı (D) cetvelinin Maarif Vekilliği kısmında yazılı köy enstitüleri talebesi- 
nin sayısı, 300 köy ebesi ve 300 sağlık memuru yetiştirilmek üzere, 15.000 den 
15.600 e çıkarılmıştır.                             

  Madde 22 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 23 - Bu kanunun hükümlerini yütürmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        4459 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
------------------ ------------------------------------------- --------------- 
                                        
  5210              ---              31/5/1948   
                                        
  6025              ---              31/1/1953   
                                        
  6753              ---              30/6/1956