Endeksler
                 KÖY KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası        : 442                     
  Kabul Tarihi         : 18/3/1924                  
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 7/4/1924 Sayı: 68              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 336           
                                        
                 BİRİNCİ FASIL                 
                                        

  Madde 1 - Nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi
bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) de- 
nir. Nüfusu iki binden aşağı olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan nahiye,  
kaza ve vilayet merkezleri kasaba itibar olunur. Ve Belediye Kanununa tabidir. 

  Madde 2 - Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan  
ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalariyle bir- 
likte bir köy teşkil ederler.                          

   Madde 3 - Bu kanunun hükmü başlar başlamaz her köyün sınırı ihtiyar meclisi
tarafından bir kağıda yazılır. Sınır için komşu köyler ile aralarında uzlaşama- 
dıkları yerler varsa bu da gösterilir ve yazılan sınır kağıdı ihtiyar mecli-  
since mühürlenerek nahiye müdürüne gönderilir. Nahiye müdürü de bu sınır kağıdı-
nı kaza veya vilayete gönderir. Oralarda idare meclisince sınır kağıdı tetkik ve
tasdik olunduktan sonra tasdikli bir örneği tekrar köy ihtiyar meclisine veril- 
mek üzere nahiye müdürüne yollandığı gibi asıl sınır kağıdı da tasdikli olarak 
tapu idaresine verilir. İki köy arasında uzlaşılamıyan sınırlar için idare mec- 
lisleri tahkikat ve tetkikat yaparak sınırı beşinci maddeye göre çizip her iki 
köye de tasdikli birer örneğini gönderir ve bu katidir. Kazadaki bütün köylerin
tasdikli sınır kağıtları tapuca bir deftere yazılıp defterin altı idare mecli- 
sine tasdik ettirilir. Ayrıca bu tasdikli defterin bir suretide tapuca çıkarılıp
idare meclisinde saklanmak üzere verilir. Köy sınırlarına ait işlerde Devlet  
daireleri ve mahkemelerce bu tasdikli defterler esastır.            
                                        

  Madde 4 - Bir köyün sınırı aşağıda tarif edildiği şekilde çizilir.     
  1 - Eskiden beri bir köyün sayılan bütün tarla, bağ bahçe, çayır, zeytin-  
lik palamutluk, baltalık ve ortaklar sınır içinde kalmalı.           
  2 - Dağlık ve ormanlık havalide ötede beride dağınık olan evler, tarlalar, 
meralar parça parça en yakın köye bağlı sayılmakla beraber bunlar sınır haricin-
de bırakılmalı yalnız her birinin adı sınır kağıdının altında yazılmalı.    
  3 - Sınır mümkün olduğu kadar kolay anlaşılacak surette dereler, tepeler,  
yollar veya diğer değişmiyen işaretli yerlerden geçmeli ve bu dere, tepe ve   
yolların veya işaretli yerlerin köylüce adları ne ise behemehal sınırda sıra-  
siyle yazılmalı.                                
-----------------------                             
(1) Bu Kanunun; 31/8/1956 tarih ve 6830 sayılı mülga İstimlak Kanununa aykırı  
  hükümleri,mezkür kanunun 35. maddesi ile; 29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı  
  Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununa aykırı hükümleri de anılan Kanunun
  7. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - Eğer bir köyün sınırını derelerden, tepelerden, yollardan veya diğer  
değişmiyen işaretli yerlerden geçirmek kabil olmazsa o halde sınır mümkün olduğu
kadar düz yapılmalı ve büyük taşlar dikilerek sınır gösterilmeli.        
  5 - Bir köy ahalisinden bazı kimselerin başka bir köy arazisi içinde kalan 
dağınık tarla, bağ, bahçe gibi yerleri sahibinin bulunduğu köyün sınırında değil
öteki köyün sınırında gösterilmeli.                       
  6 - Bir köyün sınırı mutlaka diğer köyün sınıriyle birleşmek lazım gelmez. 
İki köyün sınırları arasında eskidenberi hiçbir köyün malı sayılmıyan boş arazi,
dağlar, ormanlar, yaylaklar varsa bunlar gene sınırın dışında bırakılmalı.   
  7 - Bir köyün malı olan yaylaların o köy ihtiyar meclisi tarafından ayrıca 
sınırı çizilmekle beraber bu sınır kağıdı asıl köyün sınır kağıdı ile birleş-  
tirilmeli.                                   

  Madde 5 - İki köy arasında nizalı sınırların çizilmesi için Hükümetin emriy-
le iki köy heyeti ihtiyariyesi bir araya toplanarak işin kendi aralarında dü- 
zeltilmesi için çalışılır. Gene uzlaşamadıkları halde idare meclisi tetkikat  
ve tahkikat yaparak altı ay içinde doğrudan doğruya sınırı çizer ve bu kati   
olur.Beş sene müddetle değiştirilemez.                     
  Bir köy sınırı; bu kanun mucibince çizildikten beş sene sonra hasıl olacak 
lüzum ve ihtiyaç üzerine ihtiyar meclisi sınırın büyültülüp küçültülmesi için  
müracaatta bulunabilir. Şayet bu sınırın büyütülmesi veya küçültülmesi başka bir
köye dokunmuyorsa vilayet veya kaza idare meclisleri karariyle sınır tashih olu-
nur ve tasdikli deftere yazılır.                        
  Sınırın büyültülmesi veya küçültülmesi başka bir köye dokunuyorsa bu madde- 
nin birinci fıkrasına göre mesele halledilir.                  

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 25/2/1998 - 4342/34 md.) Birkaç köy arasında müşterek  
olan sıvat, sulak, pınar ve baltalık gibi yerler eğer bir köy sınırı içinde   
kalıyorsa o köyün malı olmakla beraber diğer köyler de eskisi gibi istifade   
ederler.                                    
  Bu gibi müşterek yerler bir köy sınırı içinde kalmıyorsa buralardan istifade
eden köylerin müştereken malı olup her köyün sınır kağıdında bu hakları yazılır 
ve müştereken koruyup eskisi gibi istifade ederler.               

  Madde 7 - Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemiyen mallara 
sahip olan ve işbu kanun ile kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir  
varlıktır. Buna (şahsı manevi) denir.                      

  Madde 8 - Köyün orta malı kanun karşısında Devlet malı gibi korunur. Bu   
türlü mallara el uzatanlar Devlet malına el uzatanlar gibi ceza görürler.    

  Madde 9 - İşbu kanun ile köye verilen işleri görmek (Köy muhtarının) ve   
(İhtiyar meclisinin) vazifesidir.                        

  Madde 10 - Muhtar, köyün başıdır. İşbu kanuna göre köy işlerinde söz söyle- 
mek, emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır.             
  Muhtar Devletin memurudur. Devlet işlerinde vazifesini (36) ncı maddeye   
göre yapar.