Endeksler
                                        
                                        
                                        
         MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA         
         DERECELİ OKULLAR ÖĞETMENLERİ İLE İLKOKUL            
         ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE           
           EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1)           
  Kanun Numarası     : 439                        
  Kabul Tarihi      : 5/3/1964                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 12/3/1964 Sayı: 11654           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt:3 Sayfa: 1821          
                                        

  Madde 1 - A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar öğretmenleri   
maaşları karşılığı olarak haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler.   
  Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi okullarda ihtısasları içinde haftada
altı saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet dışında   
muvafakat ettikleri takdirde kendilerine okullarında, dengi veya orta dereceli 
resmi ve özel okullarda altı saate kadar daha ücretle ek ders verilebilir. (2) 
  B) Yüksek dereceli meslek ve teknik okulları atelye öğretmenleri maaşları  
karşılığı olarak haftada onaltı saat atelye meslek dersi okutmakla yükümlüdür- 
ler.                                      
  Bunlara, haftada onaltı saate kadar ücretle mecburi ek atelye, meslek dersi 
ve ekzersiz verilebilir.                            
  C) Yüksek dereceli okullar asistanları ilgili ders öğretmeninin muvafakati 
ve bölüm öğretmenlerinin kararı ile haftada altı saate kadar ders okutabilirler.
Bunlara, hiçbir okulda ücretli ek ders verilemez. Ancak yönetmeliklerinde    
saptanmış bulunan ödevlerine karşılık kendilerine aylıklarından başka her ay  
ikiyüz lira verilir.                              
  Bilimsel özerkliği olan ve özel kanunla kurulan yüksek öğretim kurumları  
öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkındaki hükümler saklıdır.          

  Madde 2 - Lise derecesinde bir öğrenim üzerine en az bir yıllık,beş yıllık 
meslek okulu öğrenimi üzerine en az iki yıllık bir meslek öğrenimi veren öğretim
kurumları ve kursları öğretmenleri hakkında birinci madde hükümleri uygulanır. 

  Madde 3 - A) Orta dereceli okulların ikinci devre genel bilgi ve meslek   
dersleri öğretmenleri maaşları karşılığında ve ihtısasları içinde haftada (15) 
birinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri de maaşları karşılı- 
ğında ve ihtısasları içinde (18) saat ders okutmakla yükümlüdürler.       
-----------------------------                          
                                        
(1) Kanunun başlığı 22/6/1978 gün ve 2157 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yu- 
  karıdaki şekilde değiştirilmiştir.                     
                                        
(2) 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu    
  maddesinin, 30/5/1974 tarih ve 12 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ve     
  15/5/1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişik hükmü   
  gereğince, ücretle verilecek ek ders saatlerinin sayısı ve diğer hususlar  
  ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun Kararı ile tespit olunur.  
  Bu konuda 17/3/1986 tarih ve 19050 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan    
  25/1/1986 tarih ve 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bakınız.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu öğretmenlere okullarında veya dengi okullarda ihtısasları içinde haftada 
(6) saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet dışında   
muvafakatleri ile okullarında resmi ve özel dengi okullarda ikinci devre öğret- 
menlerine dokuz, birinci devre öğretmenlerine altı saate kadar daha ihtısasları 
içinde ücretle ek ders ve ekzersiz çalışmaları verilebilir.           
  Birinci devre öğretmenlerinden olup da okuttukları derslerin tamamı veya  
çoğu ikinci devreden verilenlerin ders sayılarının tesbitinde ikinci devre   
öğretmenleri gibi işlem yapılır.                        
  B) Orta dereceli mesleki ve teknik öğretim okulları atelye ve tatbikat   
öğretmenleri ile akşam sanat okulları atelye ögretmenleri, okullarında veya   
diğer dengi mesleki ve teknik okul ve kurslarında maaşlarına karşılık haftada  
(20) saat atelye ve meslek dersi okutmakla yükümlüdürler.            
  Bu öğretmenlere ayrıca haftada (20) saate kadar mecburi, (4) saat de ihtiya-
ri olarak ücretle ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz verilebilir.       
  Köy, ilçe ve bölge kursları öğretmenleri haftada (28) saat atelye dersi   
okutmakla yükümlü tutulurlar.                          
  Bunlara ayrıca haftada (16) saate kadar ücretle ek atelye dersi verilebilir.

  Madde 4 - Devlet konservatuvarları yüksek devre esas ders öğretmenleri   
maaşları karşılığı haftada sekiz, yardımcı ders öğretmenleri haftada on, orta  
devre esas ders öğretmenleri haftada on, yardımcı ders öğretmenleri haftada   
oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler. (1)                  
  Bunlardan, yüksek devre öğretmenlerine, okullarında veya dengi okullarda  
ihtisasları içinde altı, orta devre öğretmenlerine dokuz saate kadar ücretle  
mecburi ek ders, ayrıca muvafakat ettikleri takdirde konservatuvarda veya dengi 
resmi ve özel okullarda altı saate kadar da ücretle ek ders verilebilir.    
  Konservatuvar genel bilgi dersleri oğretmenleri hakkında tayin edildikleri 
devreye göre birinci ve üçüncü maddeler hükümleri uygulanır.          

  Madde 5 - Yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerine okullarında veya  
dengi okullarda maaşları karşılığı okutacakları ders saatini dolduracak kadar  
ders bulunmadığı takdirde daha az ders verilmesi caizdir. Şu kadar ki, Milli  
Eğitim Bakanlığı mecburi ders saatlerinden daha az miktarda ders saati verilen 
öğretmenlerin mütebaki ders saatlerini münasip göreceği diğer dengi okullarda  
ihtisasları içindeki derslerle tamamlatır.                   
  Orta dereceli okul öğretmenlerinden kendilerine ücretle mecburi ders veri- 
lemiyen veya kısmen verilebilenlerden ihtiyaç halinde ikinci devre öğretmenleri-
ne haftada (15) birinci devre öğretmenlerine haftada (12) saate kadar muvafakat-
leri ile ihtısasları dışında ücretle ek ders verilebilir.            
----------------------                             
(1) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde    
  Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı  
  Kanunun 9 uncu maddesi ile, Ankara Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar  
  Fakültesine bağlanarak Hacettepe Üniversitesi içine alınmış; 16 ncı     
  maddesi ile de İstanbul Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Fakültesine  
  bağlanarak,Mimar Sinan Üniversitesi içine alınmıştır .Meslek Yüksek     
  Okullarıda aynı Kanun ile Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı kapsamına   
  alınmış olup, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve    
  11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunları ile    
  asgari ders saatleri ve ek ders saat ücretleri düzenlenmiştir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Yüksek okullarda (Yüksek devresi bulunan konservatuvarlar dahil) 
müdürlük, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler haftada  
dört saate kadar ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara,ihtisasları içinde hafta-
da sekiz saate kadar ücretle ders verilebilir. (1)               
  Orta dereceli okullarda müdürlük, müdür başyardımcılığı, eğitim şefliği, mü-
dür yardımcılığı yapan öğretmenler haftada altı saate kadar ders okutmakla yü- 
kümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde veya muvafakat ettikleri takdirde   
ihtisasları dışında haftada oniki saate kadar ücretle ek ders ve ekzersiz veri- 
lebilir.                                    

  Madde 7 - Öğretmenler için bu kanunla tesbit olunan azami ders ve ekzersiz 
çalışmaları miktarı ek görev veya başka bakanlık ve kurumlar emrinde öğretmen- 
likler alınması şeklinde dahi olsa hiçbir suretle aşılamaz.           

  Madde 8 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullara meslekten  
ögretmen bulunmaması halinde:                          
  a) Yüksek dereceli okullara üniversite ve yüksek okul mezunları ile dengi  
yabancı üniversite ve yüksek okul mezunları,                  
  b) Orta dereceli okullara orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşıyanlarla 
ilkokul öğretmenliği yapanlar ve ev işleri dersi için de mesleki ve teknik   
öğretim kurslarında öğretmenlik yapmakta olanlar,                
  Geçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler.                
  Bunlardan, resmi bir görevi bulunanlara haftada sekiz, resmi görevi bulunmı-
yanlardan yüksek öğretim kurumlarına atananlara oniki, orta dereceli kurumlara 
atananlara yirmidört. saate kadar ders verilebilir.               

  Madde 9 - Öğretmenlerin yukardaki maddelere göre kabulüne mecbur oldukları 
görevlerin herhangi birinden çekilmeleri esas vazifelerinden istifa etmiş sayıl-
malarını gerektirir.                              
  Öğretmenlikte veya Milli Eğitim hizmetlerinde yirmibeş yılı tamamlıyanlara 
muvafakat etmedikleri takdirde ek ders verilemez.                

  Madde 10 - Yüksek okullarda ikinci maddede belirtilen okul ve kurslarda ek 
ders okutacak öğretmenlere her ders saati için gündüz onbeş, akşam yirmi, mühen-
dis yetiştiren teknik okullarda her ders saati için gündüz yirmi, akşam yirmi- 
beş, orta dereceli okullarda mesleki eğitim merkezleri ve çeşitli kurslarda her 
ders saati için gündüz on, akşam onbeş lira ücret ödenir. (Akşam öğretimi saat 
17 den sonra başlıyan öğretimdir. Cumartesi günü saat 14 den sonra ve pazar günü
yapılan öğretim de akşam öğretimi hükmündedir.)                 
  Devlet Konservatuvarları yüksek devre esas ders ögretmenliğine atananlar  
hakkında, okuttukları dersler hangi devrede olursa olsun, yüksek okul öğretmen- 
leriyle ilgili ücret hükümleri uygulanır.                    
                                        
  Milli Eğitim elemanlarının yetiştirilme ve geliştirilmesiyle ilgili olarak 
açılacak her çeşit kurslarda görev alacak öğretmenlere her ders saati için yirmi
lira ücret verilir.                               
  Meslekten öğretmen bulunmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı    
okullara geçici olarak atanan öğretmenlere her ders saati için yüksek okullarla 
ikinci madde de belirtilen okul ve kurslarda gündüz onbeş, mühendis yetiştiren 
Teknik                                     
----------------                                
                                        
(1) Bu konuda 4 üncü maddenin dipnotuna bakınız.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Okullarda gündüz yirmi, akşam yirmibeş, orta dereceli okullarla mesleki eğitim 
merkezleri ve çeşitli kurslarda sekiz lira ücret ödenir.            
  Mesleki ve Teknik Okul ve eğitim kurumlarındaki atelye ve şube şeflerine  
maaşlarından ve ek ders ücretlerinden başka ayda (75 - 150) lira arasında şeflik
ücreti verilir.                                 

  Madde 11 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Milli Güvenlik bilgisi 
dersi öğretmenliğine,Genelkurmay Başkanlığınca yapılan yönetmelik esaslarına  
göre atanacak subaylara bu okullarda okutacakları her ders saatleri için on lira
ücret verilir. Bunlar hakkında 7/5/1947 tarih ve 5044 sayılı kanunun 4 üncü mad-
desinin son fıkrası hükümleri uygulanmaz.                    

  Madde 12 - Milli Eğitim Bakanlığı lüzum gördükçe yabancı uyruğunda bulunan- 
ları kadrosundan ayıracağı maaş karşılığında ücretle öğretmen olarak çalıştıra- 
bilir.                                     

  Madde 13 - Ücretli öğretmenlikler ve yabancı uyruklu öğretmenlere ödenecek 
maaş karşılığı ücretler kazanılmış hak sayılmaz.                

  Madde 14 - Bu kanuna göre ödenecek ücretler hakkında 4178 sayılı kanunun  
1 inci maddesi uygulanmaz.                           

  Madde 15 - 1702 aayılı kanunun 3 üncü maddesi (Bütun ek ve tadilleriyle)  
3007 sayılı kanunun 6 ncı maddesi ve aynı kanunun 6836 sayılı kanunla değişik  
7 ve 8 inci maddeleri, 4274 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin 6234 sayılı kanunla
değişik birinci fıkrası, 3829 sayılı kanunun 14 üncü maddesi ve 7143 sayılı ka- 
nun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                    
  Bu kanundaki ders saatleri ve ücretleri ile şube şeflikleri ücretlerine mü- 
taallik hükümler Tarım Bakanlığına bağlı her derecedeki okul öğretmenleri hak- 
kında da tatbik olunur.                             

  Ek Madde 1 - (Değişik: 3/4/1998 - 4359/7 md.)                
  Anaokullarında, anasınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma yazma kurs- 
larında, gezici köy kurslarında görevli öğretmenler ile ilköğretim kurumların- 
da görevli sınıf öğretmenleri aylıkları karşılığında haftada 18 saat, branş   
öğretmenleri 15 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara; kanun, tüzük,    
yönetmelik ve eğitim programlarında verilen görevlerin yerine getirilebilmesi  
için zorunlu olarak ek ders görevi verilir.                   
  Belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer   
eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev
alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının  
ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan  
öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve   
yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususlar 657 sa- 
yılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca düzenlenir. 
  İkinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri  
Sınıfına dahil denetim elemanlarına da ek ders ücreti ödenir.          
  Ayrıca ek ders saatlerinin hesaplanmasında, öğretmenlerin hazırlık ve plan 
çalışmaları için de ek ders ücreti ödenir.                   

  Madde 16 - Bu kanunun ders sayıları ile ilişkin hükümleri yayımı tarihinden,
  Akşam okulları hakkındaki hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren, 
  Diğer ücretlerle ilgili hükümleri 1/3/1964 tarihinden itibaren yürürlüğe  
girer.                                     

  Madde 17 - Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        439 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No.     Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler    giriş tarihi    
---------- -------------------------------------------- -------------------  
 2157               ---            1/3/1978     
 4359       1,2,3 ve 14 üncü maddeleri        1/1/1998     
          Diğer maddeleri              4/4/1998