Endeksler
                                        
VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA 
VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜ-  
ZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU,    
POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     
                                        
  Kanun Numarası    : 4358                        
  Kabul Tarihi     : 2/4/1998                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 4/4/1998 Sayı: 23307            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt 37, Sayfa:              
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu kanunun amacı, vergiyi doğuran olayların ve mükelleflerin za-  
manında tespit edilmesi için vergiyi doğuran olayla ilgili işlemlerin yapılması 
sırasında gerçek ve tüzel kişilerden vergi kimlik numaralarının aranılması, dü- 
zenlenecek belge ve tutulacak kayıtlarda vergi kimlik numarasına yer verilmesi 
suretiyle vergi ziyaının önlenmesinin sağlanmasıdır.              
  Vergi kimlik numarasını tespit, kayıt ve bildirim zorunluluğu        

  Madde 2- Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye
Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap 
veya taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek 
ve bu işlemlere ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numara-    
larına da yer vermek zorundadırlar. Belirlenecek işlemlere muhatap veya taraf  
olan kişiler, vergi kimlik numaraları olmadığı takdirde, işlemlerin tamamlan-  
masından önce vergi kimlik numarası almak zorundadırlar.            
  Bu Kanuna göre vergi kimlik numarası tespit etme, belge, hesap ve kayıtla- 
rında gösterme mecburiyeti kapsamına alınan kurum ve kuruluşların özel mevzuat- 
larında yer alan vergi kimlik numarasınının kullanımını engelleyici veya kısıt- 
layıcı mahiyette olan hükümler uygulanmaz.                   
  Bu Kanunda geçen "vergi kimlik numarası" tabiri 213 sayılı Vergi Usul Ka-  
nunun 8 inci maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere verilen vergi numarasını 
ifade eder.                                   
  Kendilerine vergi kimlik numarası verilmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler 
de, vergi kimlik numaralarını tespit, kayıt ve belgelerinde gösterme mecburi-  
yeti kapsamındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla yaptıkları veya muhatabı olduk-  
ları işlemler sırasında, vergi kimlik numaralarını doğru olarak bildirmek veya 
gerektiğinde bu numaraları tevsik için kendilerine verilmiş olan belgeyi ibraz 
etmekle yükümlüdürler.                             

  Madde 3- (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerlerine   
işlenmiştir.)                                  
  Maliye Bakanlığının düzenleme yetkisi                    

  Madde 4- Yaptıkları tescil, izin, onay ve diğer işlemler nedeniyle bu işlem-
lere taraf veya muhatap olanların vergi kimlik numaralarını tespit ve kayıt ve 
belgelerinde gösterme mecburiyeti kapsamına alınan gerçek ve tüzel kişiler ile 
kamu idare ve müesseselerine, mecburiyet kapsamına alındıkları tarih itibariyle 
mevcut belge ve kayıtlarında vergi kimlik numarasına ilişkin eksikliklerin gi- 
derilmesi için süre tespit etmeye, belge ve işlem türleri itibariyle uygulama- 
nın başlangıç tarihlerini belirlemeye ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ceza hükümleri                               

  Madde 5- Özel kanunlar veya bu Kanun hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı  
tarafından getirilen vergi kimlik numarasını tespit etmek, belge, hesap ve   
kayıtlarında göstermek zorunluluğuna uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 353 üncü maddesinin 7 nci bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası ke- 
silir ve ayrıca, özel kanunlarında daha ağır bir ceza öngörülmediği takdirde,  
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Şu kadar ki kamu idarelerince 
yapılan işlemlerde bu cezanın muhatabı, ilgili mevzuata göre belgeleri düzen-  
lerken, hesap ve kayıtları tutarken vergi kimlik numarasını tespit ve kaydet-  
mekle yetkili ve görevli olanlardır.                      
  Bu Kanuna aykırı olarak vergi kimlik numaralarını gizleyen veya bilerek bu 
konuda gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sahte veya yanıltıcı belgeler ibraz 
edenler hakkında üç aydan on aya kadar hapis cezasına hükmolunur.        
  Tüzel kişiler, küçükler, kısıtlılar ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller 
adına yukarıda yazılı fiillerin işlenmesi halinde uygulanacak hapis cezası bu  
fiilleri işleyenler hakkında uygulanır.                     

  Geçici Madde 1- Bu Kanunun yayımı tarihinden önceki işlemler için bu Kanun 
hükümleri uygulanmaz.                              

  Madde 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             

  Madde 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.