Endeksler
       MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE            
        MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE,            
        DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE             
         MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BAZI             
         DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN (1)            
                                        
  Kanun Numarası       :4353                      
  Kabul Tarihi        :8/1/1943                    
  Yayımlandığı R. Gazete   :Tarih: 18/1/1943 Sayı: 5307           
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 125         
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
          Teşkilat, vazife ve mesuliyet               
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
        Merkez ve vilayetler teşkilatı ve vazifeleri           
  Teşkilat                                  

  Madde 1 - (Değişik: 27/6/1951 - 5797/1 md.)                 
  Maliye Bakanlığı Hazine Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 
teşkilatına ait vazifeler Baş Hukuk Müşavirinin nezaret ve murakabesi altında  
hukuk müşavirleri, merkez, il ve bölge muhakemat müdürleri, müşavir avukat ve  
avukatlar tarafından görülür.                          
  Hukuk müşavirleri ile Merkez Muhakemat Müdürü, Baş Müşavirin verdiği işleri 
görürler.                                    
  Merkezdeki vazifeler                            

  Madde 2 - (Değişik: 27/6/1951 - 5797/1 md.)                 
  Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü hususi kanunlarla Hazine 
Hukuk Müşavirliğine verilmiş olan işlerden başka:                
  A) Bakanlık makamından veya Bakanlık makamının muvafakatiyle Bakanlık dai- 
relerinden sorulan işlerin hukuki icapları hakkında mütalaa vermek;       
  B) Bakanlık ilgili daireleriyle diğer Bakanlıklar tarafından hazırlanıp   
gönderilen mukavele projeleri üzerinde tetkikler yaparak mütalaa beyan etmek;  
  C) Bakanlıklara ve genel muvazene içindeki diğer dairelere ait her türlü  
hukuk ve ceza davaları ile icra işlerini, ait olduğu makam ve mercilerde ikame, 
takip ve müdafaa ettirmek;                           
----------------------------                          
(1) Bu kanunun 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı  
  hükümleri mezkür kanunun 237 nci maddesinin 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı 
  Kanunla değişik (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.          
                                        
                                        
  D) Mali hususları ihtiva eden ve Hazineyi ilgilendiren idari davalara karşı 
Bakanlıklar ve dairelerince hazırlanarak bu kanunun 24 üncü maddesi gereğince  
Maliye Bakanlığına gönderilen müdafaanameler üzerinde icap ettiği takdirde   
hukuki mütalaa beyan etmek ve bu davaların duruşmalarında bu Bakanlık ve Daire- 
leri Baş Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, Merkez Muhakemat Müdürü, müşa-   
vir avukatlar ve avukatları marifetiyle idari kaza mercilerinde temsil etmek;  
  E) Adli ve idari kaza mercilerinden, hakemlerden, İcra daireleriyle noter- 
ler tarafından Bakanlığa veya Bakanlık dairelerine yapılacak tebliğleri Bakan- 
lık veya bu daireler namına kabul ederek hukuki icapları hakkında alakadar   
daireye gerekli tebliğleri yapmak;                       
  F) Müşavirliğe bağlı merkez ve iller teşkilatının faaliyetini hukuk müşa-  
virleri, Merkez Muhakemat Müdürü, müşavir avukatlar ve avukatlar vasıtasiyle  
en az üç yılda bir defa teftiş veya murakabe ettirmek;             
  Vazifeleriyle mükelleftir.                         
                                        
  İllerdeki vazifeler                             

  Madde 3 - (Değişik: 27/6/1951 - 5797/1 md.)                 
  İller muhakemat müdürleri:                         
  A) Defterdarlıktan veya il idare şubelerinden sorulan işlerin hukuki icap- 
ları hakkında mütalaa vermek;                          
  B) Hazineye ait her türlü davalarla genel muvazene içindeki dairelere ait  
hukuk ve ceza davalarının ve bütün icra işlerinin ait olduğu makam ve merciler- 
de takip ve müdafaasını yaptırmak;                       
  C) Hususi kanunlarında ayrıca tebliğ mercii gösterilmemiş olan Hazineye ait 
adli ve idari kaza mercileri, hakemler, icra daireleri ve noterler tarafından  
yapılacak tebliğleri kabul ederek hukuki icapları hakkında alakalı daireye ge- 
rekli tebliğleri yapmak;                            
  D) İl'e bağlı ilçelerde işleri senede en az bir defa teftiş etmek veya il  
avukatları marifetiyle teftiş ettirmek ve hazırlayacakları raporları Bakanlığa 
göndermek;                                   
  E) Mali hususları ihtiva eden ve Hazineyi ilgilendiren idari davalara    
ait olmak üzere genel muvazene içindeki dairelerin hazırlayıp bu kanunun    
24 üncü maddesi gereğince en büyük mal memuruna gönderecekleri müdafaanameler  
üzerinde icap ettiği takdirde hukuki mütalaa beyan etmek;            
  F) Bu kanunla kendilerine verilen sair yetkileri kullanmak;         
  Vazifeleriyle mükelleftir.                         
                                        
  Bölge muhakemat müdürleri                          

  Madde 4 - Dava ve icra işleri bir Muhakemat Müdürlüğü tesisini icabettire- 
cek kadar fazla olmayan, bir kaç vilayete ait işler bu vilayetlerden birinde  
teşkil olunacak Bölge Muhakemat Müdürlüğüne bağlanabilir.            
  Bölge Muhakemat Müdürleri 3 üncü madde ve bu kanunun diğer maddelerinde   
yazılı vazifeleri görmekle mükelleftir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Vazifelerin ayrılması                            
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 27/6/1951 - 5797/1 md.)                 
  Hukuk müşavirleriyle Merkez Muhakemat Müdürü, Müşavir Avukat ve Avukatlar  
Merkezde Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, illerde muhake- 
mat veya bölge muhakemat müdürlüklerine, muhakemat müdürlüğü teşkilatı olmıyan 
ve bir bölgeye tabi bulunmıyan yerlerde defterdarlıklara veya mal müdürlükleri- 
ne bağlıdırlar. Muhakemat müdürleri dava ve icra işlerinde ilgili makamlarla  
doğrudan doğruya muhabere yetkisini haizdirler. Muhakemat müdürlüğü teşkilatı  
olmıyan yerlerde defterdar ve mal müdürleri de aynı yetkiyi haizdirler.     
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
           Tayin, terfi ve mezuniyet                 
                                        
  Merkez memurlarının tayin usulleri                     

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 27/6/1951 - 5797/1 md.)                 
  Merkez teşkilatı kadrolarındaki memuriyetlerden Baş Hukuk Müşaviri ve    
Muhakemat Genel Müdürü, Maliye Bakanının teklifi, hukuk müşavirleri ile Merkez 
Muhakemat Müdürü ve müşavir avukatlar Baş Hukuk Müşavirinin inhası ve Maliye  
Bakanının teklifi üzerine müşterek karar ile, diğerleri Baş Hukuk Müşavirinin  
inhası üzerine Bakanlıkça tayin olunurlar.                   
  Baş Hukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü ile hukuk müşavirlerinin ve  
Merkez Muhakemat Müdürünün, müşavir avukatlarla Hazine avukatlarının tayin ve  
terfilerinde 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü tatbik olunur.       
                                        
  İl memurlarının tayin usulleri                       

  Madde 7 - (Değişik: 27/6/1951 - 5797/1 md.)                 
  İl teşkilatı kadrolarındaki memuriyetlerden birinci sınıf muhakemat müdür- 
leri Baş Hukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürünün inhası ve Maliye Bakanının 
teklifi üzerine müşterek karar ile ve diğerleri Baş Hukuk Müşaviri ve Muhakemat 
Genel Müdürünün inhası üzerine Bakanlıkça tayin olunur.             
  Muhakemat müdürleri ile Hazine avukatlarının tayin ve terfileri 3656 sayılı 
kanunun 6 ncı maddesi hükmüne tabidir.                     

  Madde 8 - 11 - (Mülga: 27/6/1951 - 5797/2 md.)               
  İki senede terfi                              

  Madde 12 - Yardımcı avukatlık, Hazine avukatlığı ve müşavir avukatlık ayrı 
sınıflardır. Mesleki bilgi ve muvaffakiyet gösterenlerin her sınıfta bir defaya 
mahsus olmak üzere iki senede terfileri caizdir. Terfi edenlere kadro maaşları 
tam olarak verilir.                               
                                        

  Madde 13 - (Mülga: 27/6/1951 - 5797/2 md.)                 
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
  İnzibati cezalar ve vazifeye son verme