Endeksler
    MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN     
                                        
  Kanun Numarası    : 4341                         
  Kabul Tarihi     : 18/2/1998                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:22.02.1998 Sayı: 23266            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt:37 Sayfa:              
                                        

  Madde 1- 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre, silah altına alınan 
muhtaç erbaş ve erlerin ailelerinin hastalanmaları halinde tedavileri, Devlet ve
üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılır.                   

  Madde 2- Muhtaç erbaş ve er ailelerinin ayakta veya meskende tedavi halinde 
kullanacakları ilaç bedelleri ile resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve 
tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri  
uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavi-
leri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan hayati önemi haiz   
olanların bedellerinin tamamı Devletçe karşılanır.               

  Madde 3- Bu Kanunun tatbikatında aile tabiri içine giren eş, usul ve füru  
aşağıda gösterilmiştir.                             
  a) Eş: Erbaş ve erlerin karıları.                      
  b) Usul: Erbaş ve erlerin, yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ana ve 
babaları.                                    
  c) Füru: Erbaş ve erlerin çocukları                     

  Madde 4- Bu Kanundan yararlanma hakkı, 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre, 
askerlik şubesince askere sevk tarihinden başlar ve terhis tarihinden bir ay  
sonra sona erer.                                

  Madde 5- Bu Kanunun uygulanmasından doğacak giderleri karşılamak üzere, Ma- 
liye Bakanlığınca her yılın bütçesine Devlet ve üniversite hastaneleri için ye- 
terli ödenek konur.                               

  Madde 6- Bu Kanunun uygulanmasına ait usul ve esaslar Milli Savunma, Maliye 
ve Sağlık Bakanlıklarınca üç ay içinde ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle 
gösterilir.                                   

  Geçici Madde 1- Devlet ve üniversite hastanelerinde her türlü muayene, te- 
davi ve sair sağlık hizmetleri dolayısıyle bu Kanun yürürlüğe girmeden önce   
borçlandırılmış olan erbaş ve erlerin eş ve çocukları, muhtaç olduklarını bel- 
geledikleri takdirde haklarında hiçbir idari ve icrai işlem yapılmaz. Başlamış 
işlem varsa, onlar dahi durdurulur.                       
  Hastanelerin bu kabil alacaklarının Devletçe nasıl karşılanacağı, 6 ncı   
maddede yazılı olan yönetmelikle düzenlenir.                  

  Madde 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             

  Madde 8- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.