Endeksler
                                        
                                        
        ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK          
          MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ            
              HAKKINDA KANUN (1)                 
                                        
  Kanun Numarası     : 4325                       
  Kabul Tarihi      : 16/12/1942                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/12/1942 Sayı: 5290           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 90          
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 12/6/1957-7004/1 md.)                  
  Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üzere bu 
şehirler belediyelerince (Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi) ve  
(Adana Elektrik İşletme Müessesesi) adlariyle birer müessese kurulur.      
  Bu müesseseler, hükmi şahsiyeti haiz olmak ve adı geçen belediyelere bağlı 
bulunmak üzere birer umum müdürlük veya müdürlük tarafından bu kanunda yazılı  
esaslara ve hususi hukuk hükümlerine göre idare edilir.             
  Adana Belediyesi; Adana Elektrik İşletmesi Müessesesinin yapmakta olduğu iş-
lerini ve salahiyetlerini 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesi muci- 
bince imtiyaz vermek suretiyle ve bütün hak ve vecibeleri ile bir Türk Anonim  
Şirketine devredebilir.                             
  Bu takdirde mezkür şirket işletmeyi; devir ve imtiyaz mukavele ve şartnamesi
ile hususi hukuk hükümleri dairesinde yürütür.                 
                                        

  Madde 2 - Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Şirketlerine ait  
olup 3688 sayılı kanunla Ankara ve Adana Belediyelerine geçmiş bulunan menkul ve
gayrimenkul mallarla alacaklar ve hisse senetleri, bütün hak ve vecibeleriyle  
birlikte ait oldukları işletme müesseselerine devredilmiştir.          
  3688 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde belediyelerce ifa edileceği yazılı  
vecibeler, bu madde hükümleri dairesinde müesseseler tarafından ayrı ayrı yeri- 
ne getirilir.                                  
                                        

  Madde 3 - İşletme müesseselerinin vazifeleri şunlardır:           
  A) Ankara ve Adana Belediyeleri sınırları içinde veya bu sınırlar yakınında 
kurulu bulunan veya Nafıa Vekaletinin muvafakatiyle bu belediyeler sınırları  
yakınında yeniden kurulacak olan şebekeler için Ankara'da elektrik ve havagazı, 
Adana'da elektrik istihsal ve tevzi ve mevcut tesisleri tamir, ihtiyaca göre  
tadil, ıslah ve tevsi etmek;                          
  B) Ankara ve Adana belediye veya vilayet veya civar vilayetler sınırları  
içinde Hükümet tarafından elektrik kudreti istihsaline elverişli baraj ve sair 
su tesi-                                    
------------------------------------------                   
(1) 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı mülga K. H. K. nin 25. maddesinde ve     
  15/7/1970 tarih ve 1312 sayılı Mülga Kanunun 37. maddesinde bu Kanunun mez- 
  kür K.H.K. ye ve Kanuna aykırı hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı hükme 
  bağlanmıştır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
satı yapıldığı takdirde, her biri için şartları Hükümetçe ayrı ayrı tesbit edi- 
lerek imtiyaz verilmek kaydiyle bu su tesislerinde elektrik santralı kurmak ve 
elde edilecek enerjiyi Ankara, Adana vilayetleri ve civar vilayetler ve sınırla-
rı içinde demiryollarına, büyük ziraat ve sanat müesseselerine, Milli Müdafaa  
müessese ve fabrikalarına, tevziat şebekesi kendileri tarafından yapılacak kasa-
balara, köy birliklerine imtiyaz şartnamesinde kararlaştırılacak esaslar daire- 
sinde isale etmek;                               
  C) 3666 numaralı kanun mucibince Ankara ve Adana belediyelerinin kendi hu- 
dutları dahilinde elektrikle işliyecek yolcu nakil vasıtaları işletmek hususun- 
daki inhisar haklarını bu müesseselere devrettikleri takdirde milli ekonomiye en
uygun bir şekilde bu işletmeleri kurmak ve yürütmek;              
  D) Elektrik ve havagazı hizmetlerine ait işler ve tali istihsaller ile ilgi-
li her türlü muamele ve teşebbüslerde bulunmak;                 
  E) B bendinin birinci fıkrasında yazılı baraj ve sair su tesisatını, Hükü- 
metçe bu müesseselere imtiyaz şartnamesi hükümleri dahilinde mezuniyet verildiği
takdirde, kendi sermaye ve vasıtalariyle kurmak.                
                                        
  Sermaye                                   

  Madde 4 - Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesinin itibari sermaye-
si 5 000 000 lira ve Adana Elektrik İşletme Müessesesinin itibari sermayesi   
2 000 000 liradır. Bu sermayeler belediye reislerinin teklifi ve Nafıa Vekaleti-
nin muvafakati üzerine belediye meclislerince artırılabilir.          
  Müesseselerin sermayeleri :                         
  A) İkinci madde gereğince işletme müesseselerine geçecek menkul ve gayrimen-
kul malların kıymetlerinden;                          
  B) İkinci madde gereğince işletme müesseselerine geçecek mütedavil sermaye- 
den ve diğer mevcutlardan;                           
  C) 13 üncü maddenin (F) fıkrası mucibince eklenecek gelir fazlalarından;  
  D) Belediye meclislerince, görülecek lüzum üzerine, belediye bütçelerinden 
ayrılacak aidat veya tahsisattan teşekkül eder.                 
  (A) Fıkrasında zikri geçen menkul ve gayrimenkul malların kıymetleri, Nafıa 
Vekaletiyle ilgili belediyeler tarafından müsavi sayıda seçilecek mütehassıslar-
ca en geç bir sene içinde takdir olunur.                    
  Kıymet takdiri, şirketler zamanında Nafıa Vekaletince kabul edilmiş esaslar 
ve malların takdir zamanındaki durumları gözönünde tutularak yapılır.      
                                        
  İdare ve murakabe                              

  Madde 5 - Umum müdürler veya müdürler bütün idare ve muamelelerinden beledi-
yelere karşı mesul olup müesseseleri harice karşı temsil ederler.        
                                        

  Madde 6 - İşletme müesseselerinin umum müdür, müdür, varsa muavinleri bele- 
diye reislerinin inhasiyle mahallin valisi tarafından, kısım müdürleriyle hukuk 
müşavirleri ve servis amirleri umum müdürlerin veya müdürlerin inhası üzerine  
belediye reisi tarafından, diğer memur ve müstahdemlerle muvakkat müstahdemler 
doğrudan doğruya umum müdürler veya müdürler tarafından tayin ve istihdam edi- 
lirler. Aynı suretle de vazifelerinden çıkarılırlar.              
  Müessese umum müdür veya müdürlerinin yüksek tahsilini bitirmiş, mali, ikti-
sadi veya teknik bilgiyi haiz tecrübe sahibi kimselerden veyahut mali veya sınai
müesseselerde asgari beş sene müdürlük veya muavinlik vazifesi yapmış olanlardan
seçilmesi lazımdır. 3611 sayılı Nafıa Teşkilat Kanununun 28 inci maddesi hüküm- 
leri mahfuzdur.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - İşletme müesseselerinde, umum müdür veya müdürlerin reisliğinde  
varsa muavinler ve kısım müdürleriyle servis şefleri arasından belediye meclis- 
lerince seçilecek olanlardan kurulacak bir idare encümeni bulunur. İdare encüme-
ni reisi ve azalarına ayrıca bir ücret verilmez.                
  Bu encümenin vazifeleri şunlardır:                     
  1 - Belediye meclislerinin tasdikına arzedilmek üzere:           
  A) Bütçe, munzam tahsisat ve kadrolarla bütçe fasılları arasında yapılacak 
münakale tekliflerini hazırlamak;                        
  B) Son mizanla kati hesap, bilanço ve kar ve zarar hesaplarını tetkik ve  
kabul etmek;                                  
  C) Müesseselerin dahili teşkilatının vazife ve salahiyetlerini ve müessese 
memurlarının tayin, tebdil, tahvil, tecziye ve terfileriyle hizmetten çıkarıl- 
malarını ve kazaya uğrıyan veya hastalanan memur ve müstahdemlerle işçilere ve 
ölüm halinde ailelerine yapılacak yardımları tesbit edecek esasları hazırlamak; 
  Ç) Gelecek senelere sari taahhütlere girişilmesini ve istikraz tekliflerini 
tetkik ve kabul etmek;                             
  D) Müesseselerin hükmi şahıslarına ait olup Ankara'da (1 000) ve Adana'da  
(300) lirayı geçen ihtilaflarda sulh ve ibraya, dava açmıya, açılmış davalardan 
ve hükümlerin temyizinden vazgeçmiye ve mukavelelerde sarahat bulunmıyan haller-
de tahkime karar vermek;                            
  E) İşletme hizmetlerine muktezi olup Ankara'da (5 000) ve Adana'da (3 000) 
liradan fazla kıymette gayrimenkul alım ve satımı hakkında karar vermek;    
  F) Meşkük alacakların kar ve zarar hesabına nakli hakkında karar vermek.  
                                        
  2 - Belediye reisinin tasvibine arzedilmek üzere:              
  A) Bütçe maddeleri arasında yapılacak münakale tekliflerini tetkik ve kabul 
etmek;                                     
  B) Senesi içinde ve bütçe dahilinde olmak şartiyle avans verilmesini icap  
etsin veya etmesin Ankara'da (5 000), Adana'da (2 000) lirayı geçen taahhütlere 
girişmesine karar vermek.                            
                                        
  3 - Doğrudan doğruya encümen ekseriyetiyle:                 
  A) İşletme hizmetlerine muktazi olup Ankara'da (5 000), Adana'da (3 000) li-
raya kadar kıymette gayrimenkul alım ve satımı hakkında karar vermek;      
  B) Müesseselerin hükmi şahıslarına ait olup Ankara'da (1 000), Adana'da   
(300) liraya kadar ihtilaflarda sulh ve ibraya, dava açmağa, açılmış davalardan 
ve hükümlerin temyizinden vazgeçmeğe ve tahkime karar vermek;          
  C) Azami tarifeler haricinde tatbik olunacak sınai ve tenzilli tarifelerle 
elektrik cereyanı ve havagazı satışına ait olmak üzere akdolunacak hususi muka- 
veleleri tetkik ve tasvip etmek.                        
  İdare encümenleri, bu vazifelerden başka her sene işletmelerin ertesi seneye
ait işletme, tesis, tevsi, inşa ve ıslah işlerini ve bunların mali ihtiyaçlarını
gösteren bir iş programını hazırlar.                      
  Bu program Nafıa Vekaletinin tasvibi ile katileşir.             
                                        
  Murakıplar                                 

  Madde 8 - Belediye meclisleri müesseselerin mevcutlarını ve bütün muamele ve
hesaplarını tetkik ve teftiş etmek üzere belediye reislerinin göstereceği dört 
namzet arasından iki zatı üç sene müddetle murakıplığa seçer. Murakıpların üç  
sene-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nin sonunda tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıpların 3460 sayılı kanunun 15 inci
maddesinde yazılı vasıfları haiz ve ticari ve sınai müesseselerin idare işlerine
vakıf kimselerden olması şarttır.                        
  Murakıplar, tetkik ve teftişleri sene içinde ve muamelelerin icrasından son-
ra Ticaret Kanununun umumi hükümleri dairesinde yaparlar. Murakıpların üzerinde 
bu müesseselere ait diğer hiçbir vazife bulunamaz. Murakıpların aylıkları bu mü-
esseseler bütçelerinden ödenir.                         
                                        
  Bütçe ve kadro                               

  Madde 9 - İşletme müesseselerinin bütçeleriyle kadroları her yıl Birinciteş-
rinin son on beş günü içinde belediye meclislerinin tasdikına arzolunur. Bu mec-
lislerin İkinciteşrin toplantılarında tasdik ile kati şeklini alacak olan bütçe 
ve kadrolar, hesap yılı başından evvel işletme müesseselerine verilir. İhtiyaç 
hasıl olursa bütçe ve kadrolarda yıl içinde de aynı suretle değişiklikler yapı- 
labilir. Bütçelerle kadrolar ve bunlarda yapılacak değişiklikler, tarifeye tesi-
ri bakımından, Nafıa Vekaletinin mütalaası alındıktan sonra belediye meclisle- 
rince tasdik olunur.                              
                                        

  Madde 10 - Müesseselerin yıllık bilanço ve kar ve zarar hasapları, mütaakıp 
yılın üçüncü ayının 15 ine kadar müessese idarelerince tanzim ve müessese umum 
müdür veya müdürleriyle muhasebecileri tarafından imza olunup belediye meclis- 
leriyle murakıplara verillr. Bunlara müesseselerin yıllık çalışmalarını hülasa 
ve bu çalışmaların neticelerini tahlil eden bir rapor da bağlanır. Müesseselerin
tanzim edecekleri yıllık bilançoların tipi Maliye, Dahiliye ve Nafıa Vekaletle- 
rince tesbit olunur.                              
                                        

  Madde 11- Murakıplar, kendilerine tevdi olunan bilanço ve kar ve zarar he- 
saplarını, müesseselerin bütün muamele ve hesapları üzerinde yapmış oldukları  
incelemeleri gözönünde tutarak tahlil ve mütalaalarını muhtevi delili raporları-
nı tanzim ve imza ederler. Bu raporlar en geç hesapların ait olduğu yılı takip 
eden yılın üçüncü ayının sonuna kadar belediye meclislerine verilir. Belediye  
meclisleri bilanço ve kar ve zarar hesaplarını en geç iki ay zarfında tetkik ve 
tasdik ederler.                                 
  Bilanço ve kar ve zarar hesaplarının belediye meclislerince tasdikı müesse- 
seler idare encümenlerinin o yıl için ibrasını tazammun eder.          
                                        
  Gelirler                                  

  Madde 12 - İşletme müesseselerinin gelir kaynakları:            
  A) İşletmeden hasıl olan her türlü gelirler;                
  B) İşletme mevcutlarının getireceği faizler ve gelirler;          
  C) Belediyeler bütçelerinden yapılacak yardımlar;              
  D) İstikraz suretiyle temin olunacak paralar;                
  E) Türlü gelirler;                             
den ibarettir.                                 
  İşletme müesseselerinin bu maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı gelirle- 
rinin 13 üncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı masrafları karşılamaması 
veya genişletmelere lüzumlu sermayenin tamamının idarece temini mümkün olmaması 
halinde noksan kalan veya tamamlanması lazım gelen miktarın temini için beledi- 
yeler bütçelerine icap eden yardım tahsisatı konulabileceği gibi belediye    
meclislerinin muvafakatı ve belediyelerin kefaletiyle işletme müesseselerince  
istikraz akdi suretiyle de temin olunabilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - Müesseselerin elde edecekleri her türlü gelirlerden sırasiyle:  
  A) Umumi idare ve işletme masrafları;                    
  B) Satın alma taksitleri karşılığı olarak Hazineye ödenecek paralar;    
  C) Yenileme karşılıkları;                          
  D) Fevkalade masraflarla kar ve zarar hesaplarının muhtemel açıklarını kar- 
şılamak üzere (A, B ve C) fıkralarında yazılı paraların çıkarılmasından sonra  
kalacak bakiyenin % 10 u nispetinde ihtiyat akçesi;               
  E) Gayrisafi gelir üzerinden ayrılacak % 5 belediye hissesi;        
  F) (A, B, C, D ve E) fıkralarında gösterilen paylar ayrıldıktan sonra bakıye
kalacak safi hasılattan % 5 i 3460 sayılı kanun hükümlerine göre memuru ve müs- 
tahdemin ikramiyesi;                              
  olarak tefrik edilir.                            
  G) Yukardaki fıkralarda yazılı masraflar, karşılıklar ve hisseler çıkarılıp 
geri kalacak safi gelirden genişletme ihtiyatı olarak lüzumlu paralar da ayrıl- 
dıktan sonra kalanı belediyeler bütçelerine irat kaydolunur.          
  (D) Fıkrasında yazılı % 10 lardan birikecek ihtiyat akçası, sermayenin dört-
te birini bulduktan sonra bu ad ile para ayrılmaz. Ancak görülecek olan lüzum  
üzerine bu paradan harcandıkça, dörtte bir nispetini buluncaya kadar bu hesaba 
hisse ayrılmasına yeniden devam olunur.                     
                                        

  Madde 14 - 13 üncü maddeye göre her yıl ayrılacak yenileme karşılıkları ve 
ihtiyat akçeleri milli bankalara yatırılır veya idare encümeni karariyle Hazine 
tahvili satın alınmasına tahsis olunur. Müesseseler idare encümeninin teklifi  
üzerine, yenileme karşılıklarının yarısına kadarının genişletme işlerine sarfına
belediye meclislerince karar verilebilir. Ancak bu hususta Nafıa Vekaletinin  
muvafakatı alınmak şarttır. Bunun dışında yenileme karşılıkları yenilemeden   
başka masraflara sarfedilemiyeceği gibi ihtiyat akçeleri de fevkalade      
masraflarla kar ve zarar hesabının açıklarından başka yerlerde kullanılamaz ve 
bu paralar hiçbir suretle karşılık gösterilemez.                
  Belediyeler 13 üncü maddenin "E" fıkrasında yazılı belediye hissesiyle aynı 
maddenin "G" fıkrasına göre belediyelere verilecek gelir fazlalarından başka  
müessese gelirleri üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamazlar ve müesseselerden  
hiçbir suretle para istikraz edemezler.                     
                                        
  Türlü hükümler                               

  Madde 15 - İşletme müesseseleri Muhasebei Umumiye, Artırma ve Eksiltme ve  
İhale Kanunlariyle Belediye Muhasebe Nizamnamesine tabi değildir.        
  Müesseselerin yapacağı alım ve satımların esasları Dahiliye ve Nafıa Vekil- 
liklerince tayin ve tesbit olunur.                       
                                        

  Madde 16 - İşletme müesseselerinin malları Devlet malı hükmündedir. Bunları 
çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler veya her ne suretle olursa olsun
suistimal eyliyenler hakkında Devlet mallarına karşı işlenen suçlara ait cezai 
hükümler tatbik olunur.                             
                                        

  Madde 17 - İşletme müesseselerinin memur ve müstahdemleri halk ve mensup  
oldukları idare ile münasebetlerinde hususi müessese memurları gibi muameleye  
tabidirler. Bunlar hakkında Memurin Muhakematı hakkındaki kanun ile Memurin   
Kanunu hükümleri tatbik olunmaz.                        
                                        

  Madde 18 - Müesseseler umum müdür veya müdür, memur veya müstahdemlerine  
verilecek ücretler 3659 sayılı kanun hükümlerine tabidir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 19 - İşletme müesseselerinin muamele ve hesap yılı takvim yılıdır. Bu 
kanunun mer'iyete girmesinden itibaren ilk gelecek Birincikanunun sonuncu gününe
kadar geçecek müddet müesseselerin birinci muamale ve hesap yılıdır.      
                                        

  Madde 20 - İşletme icap ve zaruretleri dolayısiyle alınması lazım gelecek  
gayrimenkuller Belediye İstimlak Kanunu hükümlerine göre alınır.        
                                        

  Madde 21 - Tarifeler ve büyük mikyasta istihlakte bulunan aboneler için   
Nafıa Vekaletinin tasvibi ile yapılacak hususi anlaşmalar dışında tenzili veya 
meçcani olarak hiç bir şahıs veya müesseseye elektrik veya havagazı verilemez. 
Vazife icabı olarak işletme binaları ile müştemilatında yalnız veya aileleriyle 
birlikte oturan memur ve müstahdemler bundan müstesnadır.            
  İşletme müessesesi memur ve müstahdemlerinden işletme binalariyle müştemila-
tı haricinde oturanlara da muayyen hadde kadar sarfedecekleri elektrik ve hava- 
gazı için % 50 tenzilat yapılır.                        
                                        

  Madde 22 - Nafıa Teşkilat Kanununun bu kabil müesseselerin fenni, idari ve 
iktisadi murakkabeleri hakkındaki hükümleriyle bu müesseseleri alakadar eden  
sair hükümleri mahfuzdur.                            
                                        

  Madde 23 - (Mülga: 10/6/1946-4923/8 md.)                  

  Madde 24 - 13 üncü maddenin (F) fıkrasında yazılı yıllık ikramiye belediye 
reislerinin kararlariyle işletme müesseselerinin umum müdür veya müdür, memur ve
müstahdemlerine maaş ve ücretleri nisbetinde ve bir aylık istihkaklarını geçme- 
mek üzere verilir. Bu ikramiyelerin tarife hesaplarında tesiri olmaz. Bu hususta
3659 sayılı kanunun hükümleri caridir.                     
                                        

  Madde 25 - Müesseselerin işletme kısımlarında ve işletmelerde mesai saat-  
leri haricinde çalıştırmalarına lüzum ve zaruret görülecek memur ve müstahdemle-
re mesai saatleri dışında çalışacakları müddetler için belediye meclisince tes- 
bit edilecek esaslara göre munzam ücret verilebilir.              
                                        

  Madde 26 - İşletme müesseselerinin kazanç vergisi bu vergiye tabi karının  
% 12 si nisbetinde alınır.                           
                                        

  Geçici Madde 1 - İşletme müesseselerinin devralacağı gayrimenkullerin devir,
ferağ ve tescillerine ait muameleler ve evrak damga resmine ve diğer resim ve  
harçlara tabi değildir.                             
                                        

  Geçici Madde 2 - İkinci madde gereğince işletme müesseselerine geçecek bütün
mallar belediye meclislerince teşkil edilecek birer heyet tarafından tesbit ve 
müesseselere devrolunur.                            
  Heyetlerin bu maksatla tanzim edecekleri zabıtlar ve bunlara bağlı müfredat 
cetvellerinin birer nüshası müesseselerce muhafaza olunur.           
                                        

  Geçici Madde 3 - İşletme müesseselerinin abonelerle olan münasebetlerine,  
hizmetlerin ifasına, tarifelerin tesbitine, tesislerin tevsi, tadil ve temdidine
ve işletme ile ilgili sair hususlara dair olup halen tatbik edilmekte olan usul 
ve esaslar, Nafıa Vekilliğince tadil veya yenilerinin vaz'ına kadar mer'i ve  
muteberdir.                                   
  Şu kadar ki, bunların gümrük muafiyetine ait olanlarıyle 3656, 3659 sayılı 
kanunlarla bu kanunların eklerine muhalif olanların bu maddenin dışında     
bırakılmıştır.                                 

  Geçici Madde 4 - Şirketler zamanında gümrük muafiyet muameleleri tekemmül  
ederek geçirilmiş ve tesisatta kullanılmış veya halen müesseseler ambarın-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
da mevcut eşya ve malzeme ile muafiyet hükÜmlerinden istifade olunarak geçiril- 
miş olup muafiyet muameleleri bu kanunun mer'iyeti tarihinden sonra tekemmül  
edecek malzeme ve eşyayı işletme müesseseleri tesislerinin her sahasında kullan-
mak salahiyetini haiz olup bu tarzda istimalden dolayı mezkür eşya ve malzeme  
için vergi ve resim aranmaz.                          
                                        

  Geçici Madde 5 - İşletme müesseselerinin teşekkülünü takip eden muamele yılı
için tanzim olunacak kadroları mer'iyete girinceye kadar şirketlerin halen mer'i
kadroları tatbik olunur.                            
  Bu kanunun neşri tarihinde müessesede müstahdem bulunanların müktesep hak  
dereceleri 3659 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi hükümlerine göre tesbit 
edilir.Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin halen almakta oldukları ay- 
lıklar, girdikleri derece aylığından fazla ise; diğer daire ve müesseselerde  
müktesep hak teşkil etmemek şartiyle ve terfi ile telafi edilinceye kadar bu  
fazlalığın ödenmesine devam olunur.                       
                                        

  Geçici Madde 6 - 3688 sayılı kanuna bağlı mukavelenamenin birinci maddesi  
mucibince Hükümetçe ödenmesi lazım gelen tahvillerin ihraç masrafiyle ilk kote 
edilecek mahalde % 2 ye kadar olan damga resimleri işletme müesseseleri tarafın-
dan ödenir.                                   
                                        

  Geçici Madde 7 - İşbu müesseselere intikal eden işçilerin İş Kanunu hükümle-
rine göre ödenecek müktesep ve ödenmemiş hakları, yeni idarelerce tanınır.   
                                        

  Madde 27 - Bu kanun neşri tarihini takip eden ay iptidasından mer'idir.   
                                        

  Madde 28 - Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Gümrük 
ve İnhisarlar Vekilleri memurdur.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       4325 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LiSTE       
                                        
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
    Yürürlükten Kaldırılan        ----------------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri           Tarihi  Sayısı  Maddesi 
-------------------------------------------------- --------- ---------- --------
16/12/1942-4325 sayılı kanunun 23 üncü maddesi    10/6/1946  4923    8  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     4325 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
------------- ---------------------------------------------- ---------------  
  4923              ---              1/6/1946   
  7004              ---              19/6/1957