Endeksler
                                        
  OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM    
   YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR      
      VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN        
                                        
  Kanun Numarası    : 4325                         
  Kabul Tarihi     : 21/1/1998                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/1/1998 Sayı: 23239            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt:  Sayfa:             
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Önce-  
likli Yörelerde vergi teşvikleri uygulamak ve yatırımlara bedelsiz kamu arsa ve 
arazisi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmaktır. 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen Olağanüstü Hal Bölgesi; Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte, Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir alanına dahil iller ile Devlet ista- 
tistik Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen fert başına GSYİH miktarları 1 500 ABD
Doları veya daha az ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenen   
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi -0.5 ve daha düşük bulunan illerden Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek illeri, Kalkınmada Öncelikli Yöreler ise; Bakanlar  
Kurulunca bu yöreler kapsamına alınan illeri ve ilçeleri kapsar.(1)       
  Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası                     

  Madde 3 - a) Bu maddenin yürürlük tarihi ile 31.12.2000 tarihi arasında;  
Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerde yeni işe başlayan gelir ve  
kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu illerdeki iş yerlerinde fiilen ve sürekli 
olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, münhasıran bu iş yerle-  
rinden elde ettikleri kazançları işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi 
dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu ka- 
zançlar hakkında; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin   
ikinci fıkrası ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 nu- 
maralı bendinin (b) alt bendi hükümleri uygulanmaz.               
  b) (a) fıkrasında belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin anı- 
lan fıkradaki istisna süresinin sonunda başlamak ve 31.12.2007 tarihinde sona  
ermek üzere, bu illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak on ve daha fazla
işçi çalıştırmaları şartıyla, münhasıran bu işyerlerinden elde ettikleri kazanç-
ları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden aşağıda belirtilen o-  
ranlarda indirim yapılır.                            
  İndirim oranı; 10 işçi çalıştıranlarda %40,51 ve daha yukarı işçi çalıştı- 
ranlarda %60'dır. 11 ile 50 arasında (50 dahil) işçi çalıştıranlar için uygula- 
nacak indirim oranı, %40 oranına her bir işçi için 0.5 puan eklemek suretiyle  
bulunur.                                    
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kapsama dahil illerde işyeri bu-
lunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.10.1997 tarihinden önce   
vermiş oldukları en son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi  
sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdık- 
ları işçi sayısının 10 ve daha yukarı olması halinde, 1.1.1998-31.12.2007 tarih-
leri arasında bu işyerlerinden elde ettikleri kazançları üzerinden hesaplanan  
gelir ve kurumlar vergisine bu fıkrada belirtilen indirim oranları uygulanır.  
  Bu fıkra kapsamına giren kazançlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94  
üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkif edilecek gelir 
vergisi için de yukarıda belirtilen oranlarda indirim yapılır.         
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belir-
lenir.                                     
  Çalışanlardan Kesilen Vergilerin ertelenmesi                

  Madde 4 - 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere; Olağanüstü Hal Bölgesi
kapsamında sayılan illerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayba- 
şından itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 
illerdeki işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin    
31.10.1997 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son 4 aylık si-  
gorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe al- 
dıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin, ücretlerinden ke- 
silen ve beyan edilerek tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, beyanname 
verme süresini izleyen ikinci yılın aynı döneminde ödenir.           
----------------------                             
(1) Bu maddede sözü edilen iller için, 28/1/1998 tarih ve 23244 sayılı R.G.'de 
  yayımlanan, 26/1/1998 tarih ve 98/10551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ba- 
  kınız.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşlemlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası                  

  Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2002 tarihine kadar  
uygulanmak üzere; Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerde yapılacak  
teşvik belgeli yatırımlarla ilgili aşağıda belirtilen işlemler; veraset ve in- 
tikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak ver- 
gisi ve harçlar ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan vergi, 
resim ve harçlardan müstesnadır:                        
  1. Arazi veya arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız devir,  
temlik, kamulaştırma, satış vaadi sözleşmesi, intifa ve iştira hakkı, alım, sa- 
tım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhid, tescil, cins değişikliği, rehin
ve ipotek tesis ve terkini, ıslah ve değişiklik işlemleri ile bu işlemler dola- 
yısıyla düzenlenen kağıtlar,                          
  2. Kredi verilmesi ile ilgili işlemler, bu konuda düzenlenen kağıtlar ve  
kredi işlemleri nedeniyle her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan
paralar.                                    
  Yatırımların bu maddede belirtilen süre içinde tamamlanmaması halinde, daha 
önce alınmayan vergi, resmi ve harçlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre gecikme faizi ile; öngörülen amaç dışında kullanılması halinde ayrıca kusur
cezası ile birlikte tahsil edilir.                       
  Bu madde kapsamına giren işlemler hakkında 24.2.1984 tarihli ve 2982 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz.                           
  Yatırım projesinin tamamının fiziki olarak hangi hallerde gerçekleşmiş sa- 
yılacağının ölçü ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esas-
lar Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığınca 
birlikte belirlenir.                              
  Sigorta Primi İşveren Payları                        

  Madde 6 - 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere; Olağanüstü Hal Bölgesi
kapsamında sayılan illerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayba- 
şından itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 
illerdeki işyerlerinde çalıştıkları işçiler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği  
tarihten önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin    
31.1.1997 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son 4 aylık si-  
gorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe al- 
dıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, 506 sayılı Sos- 
yal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları 
üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren hissesi Hazinece karşılanır.  
  Ödeme usul ve esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakan- 
lığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca müştereken  
belirlenir.                                   

  Madde 7 - Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Olağanüstü Hal Bölgesinde 
gelir ve kurumlar vergisine tabi işyerlerinde 1.1.1998 tarihinden itibaren ilk 
defa işe girenler hakkında 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanun hükümleri uy- 
gulanmaz.                                    
  Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi                        

  Madde 8 - Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; organize sanayi bölgelerine önce- 
lik üzere en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için ger- 
çek ve tüzel kişilere, Hazineye ait arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak
devredilebilir.                                 
  Devir konusu arazi ve arsaların, imar planları yoksa, bunların imar planları
öncelikle yapılır.                               
  Belirlenecek istihdam esaslarına, yatırımın faaliyete geçmesi tarihinden  
itibaren beş yıl süre ile uyulması zorunludur.                 
  Devredilen arazi ve arsanın tapu kaydına, devir sırasında Hazinece bedelsiz 
olarak devrolunduğu, devir amaç ve koşullarına, devir alan gerçek ve tüzel ki- 
şilerin uymak zorunda olduğuna dair şerh konulur. Bu madde kapsamında belirlen- 
miş şartlara uyulmuş olması kaydıyla, talep üzerine, belirtilen süre sonunda,  
tapu kaydındıki şerh terkin edilir.                       
  Yatırımcının, bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymaması halinde;   
herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz mal, üzerindeki muhdesat ile  
birlikte Hazine adına kaydolunur.                        
  Bu maddenin uygulanması ile ilgili istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama 
süresi, devredilen taşınmazın teminat olarak gösterilmesi, miktar ve devir ko- 
şulları ile diğer esas ve usuller, gerektiğinde ilgili kuruluşların da görüşü  
alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.     

  Madde 9 - 31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun Geçici 35 inci maddesinin 
2 numaralı fıkrasının (f) bendinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlen-
miştir.                                     
  Yürürlük                                  

  Madde 10 - Bu Kanunun;                           
  a) 3 ve 7 nci maddeleri 1.1.1998 tarihinde,                 
  b) 9 uncu maddesi 1997 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yayımı tari-  
hinde,                                     
  c) Diğer, hükümleri yayımı tarihini izleyen aybaşında,           
  Yürürlüğe girer.                              
  Yürütme                                   

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.