Endeksler
                                        
            AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN             
                                        
  Kanun Numarası    : 4320                        
  Kabul Tarihi     : 14/1/1998                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/1/1998, Sayısı: 23233          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Sayfa :                 
                                        

  Madde 1 - Türk Kanunu Medenisinde öngörülen tedbirlerden ayrı olarak,    
eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile   
bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cum-  
huriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, Sulh Hukuk Hakimi re'sen meselenin 
mahiyetini gözönünde bulundurarak aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da bir  
kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere de hükmedebilir: 
  Kusurlu eşin;                                
  a) Diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile birey-
lerine karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması,      
  b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara   
tahsisi ile diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yak- 
laşmaması,                                   
  c) Diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile birey- 
lerinin eşyalarına zarar vermemesi,                       
  d) Diğer eşi, çocukları veya aynı çatı oltında yaşan aile bireylerini ile- 
tişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi,                     
  e) Varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi,        
  f) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak   
konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması.         
  Yukarıdaki hükümlerin tatbiki maksadıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve 
kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve   
hürriyeti cezaya hükmedileceği hususu kusurlu eşe ihtar olunur.         
  Hakim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini gözönünde bulundurarak ted-  
bir nafakasına hükmeder.                            
  Birinci fıkra hükmüne göre yapılan başvurular harca tabi değildir.     

  Madde 2 - Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına  
tevdi olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararının uygulanmasını zabıta   
marifetiyle izler.                               
  Koruma kararına uyulmaması halinde zabıta, mağdurların şikayet dilekçesi  
vermesine gerek kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda    
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir.                   
  Cumhuriyet başsavcılığı koruma kararına uymayan eş hakkında Sulh Ceza    
Mahkemesinde kamu davası açar. Bu davanın duruşması yer ve zaman kaybına    
bakılmaksızın 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine   
göre yapılır.                                  
  Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eşe ay- 
rıca üç aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur.              

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.