Endeksler
                                        
                                        
                                        
          HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN          
           TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE           
             ÇIKARILMASINA DAİR KANUN (1)             
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 431                        
  Kabul Tarihi      : 3/3/1924                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/3/1924 Sayı: 63             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 323           
                                        

  Madde 1 - Halife halledilmiştir. Hilafet Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mef- 
humunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.           
                                        

  Madde 2 - 5 - (Mülga: 15/5/1974 - 1803/8 md.)                
                                        

  Madde 6 - İkinci maddede mezkür kimselere masarifi seferiyelerine mukabil  
bir defaya mahsus ve derecesi servetlerine göre mütefavit olmak üzere Hükümetçe 
tensip edilecek mebaliğ ita olunacaktır.                    
                                        

  Madde 7 - İkinci maddede mezkür kimseler Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahi- 
lindeki bilcümle emvali gayrimenkulelerini bir sene zarfında Hükümetin malümat 
ve muvafakatiyle tasfiyeye mecburdurlar. Mezkür emvali gayrimenkuleyi tasfiye  
etmedikleri halde bunlar Hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendile-
rine verilecektir.                               
                                        

  Madde 8 - Osmanlı İmparatorluğunda Padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cum- 
huriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete inti-
kal etmiştir.                                  
                                        

  Madde 9 - Mülga Padişahlık sarayları, kasırları ve emakini sairesi dahilin- 
deki mefruşat, takımlar, tablolar, asarınefise ve sair bilumum emvali menkule  
millete intikal etmiştir.                            
                                        

  Madde 10 - Emlaki Hakaniye namı altında olup evvelce Millete devredilen em- 
lak ile beraber mülga Padişahlığa ait bilcümle emlak ve sabık Hazinei Humayun, 
muhteviyatlariyle birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi Millete intikal 
etmiştir.                                    
                                        

  Madde 11 - Millete intikal eden emvali memkule ve gayrimenkulenin tesbit ve 
muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.                
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 16/6/1952-5958/1 md.)                   
  İkinci madde gereğince Türkiye'ye gelebileceklerin müracaatları halinde   
Türkiye'ye gelmek ve Türkiye'de ikamet etmek şartları aranmaksızın vatandaşlığa 
alınmalarına Bakanlar Kurulu karar verebilir.                  
--------------------------------------                     
(1) 15/5/1974 tarih ve 1803 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince 16/6/1952  
  tarih ve 5958 sayılı Kanunla kadın mensuplara tanınan haklar, bu durumdan  
  istifade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında da uygulanır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)                  
  İkinci madde hükmünden istifade edenler bu kanunun yürürlüğe girmesinden  
itibaren umumi hükümler dairesinde mal edinebilirler. Bu suretle Türkiye'de mal 
edinenlerden ölenlerin ikinci maddeden istifade edemiyen varislerine ait hisse- 
ler sulh mahkemesince bir sene içinde tasfiye olunarak tutarı kendilerine öde- 
nir.                                      

  Ek Madde 3 - (Ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)                  
  Bu Kanuna müsteniden yurda gelmek hakkını haiz olanlar 27 Ağustos 1324 ve  
20 Nisan 1325 tarihli iradeler ve 431 sayılı kanun ve Türkiye Büyük Millet Mec- 
lisinin 245 sayılı tefsir kararı gereğince millete intikal etmiş olan bilumum  
menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde miras sebebiyle veya diğer her hangi bir 
sebeple hak iddia edemezler.                          
                                        

  Ek Madde 4 - (Ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)                  
  Türkiye'ye gelenler veya Türk vatandaşlığını iktisap edenler (sultan, ha-  
nımsultan, kadınefendi, prens ve prenses) gibi hanedana nispet ifade eden elkab 
ve unvanları kullanmaktan memnudurlar.                     
  İkinci madde hükmünden istifade edenlerden memnuiyet hilafına harekette   
bulunanlar altı aydan iki yıla ve bu unvanları bu kimseler hakkında iltizamen  
kullananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.     
                                        

  Madde 12 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.       
                                        

  Madde 13 - İşbu kanunun icrayı ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         431 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
                      ---------------------------------- 
                                        
   Yürürlükten Kaldırılan Hüküm       Tarihi    Sayısı   Maddesi
------------------------------------------  ------------ ---------  --------
                                        
431 sayılı Kanunun ve diğer kanunların Bu                    
Kanuna aykırı hükümleri ile 5371 Sayılı Kanun  16/6/1952   5958     2 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       431 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
Kanun                                      
 No:    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   Yürürlüğe giriş tarihi 
-------  -----------------------------------------  ------------------------- 
                                        
5958             -                23/6/1952    
                                        
1803             -                18/5/1974