Endeksler
               TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası    : 430                         
  Kabul Tarihi     : 3/3/1340                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 6/3/1340 Sayı: 63              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 322           
                                        

  Madde 1 - Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif  
Vekaletine merbuttur.                              

  Madde 2 - Şer'iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare
olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir. 

  Madde 3 - Şer'iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde mekatip ve medarise tahsis  
olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.                

  Madde 4 - Maarif Vekaleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere 
Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı  
diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de aynı mektepler
küşat edecektir.                                

  Madde 5 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye 
ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askeri rüşti ve 
idadilerle Sıhhiye Vekaletine merbut olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti  
talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaletine raptolunmuştur. Mezkür rüşti ve ida- 
dilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları atiyen ait olduğu Veka- 
letler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan 
muallimler orduya nispetlerini muhafaza edecektir.               
  (Ek: 22/4/1341 - 637/1 md.) Mektebi Harbiyeden menşe teşkil eden askeri li- 
seler bütçe ve kadrolariyle Müdafaai Milliye Vekaletine devrolunmuştur.     

  Madde 6 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.              

  Madde 7 - İşbu kanunun icrayı ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         430 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
             YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
Kanun                               Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler     giriş tarihi 
----------  ----------------------------------------------  --------------- 
                                        
 637                -                29/4/1341