Endeksler
                                        
                                        
          SEFERBERLİKTE VEYA FEVKALADE HALLERDE ASKERİ         
            ŞAHISLARA AİT HUKUK DAVALARİYLE İCRA           
            TAKİPLERİNDE YAPILACAK MUAMELELER            
                 HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası     : 4308                       
  Kabul Tarihi      : 30/11/1942                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/12/1942 Sayı : 5275           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 3 Cilt : 24 Sayfa: 42          
                                        

  Madde 1 - Seferberlikte veya fevkalade hallerde askeri hizmet sebebiyle ika-
metgahlarından devamlı olarak ayrılmış olan muvazzaf veya ihtiyat askeri şahıs- 
lar hakkında açılmış veya açılacak hukuk davalarında ve yapılan icra takiplerin-
de mahkeme veya icra hakimi, alakalının veya mümessilinin talebi üzerine veya  
re'sen ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 inci maddesinin birinci fıkra- 
sında yazılı şartları aramaksızın adli müzaherete mütaallik hükümleri tatbik  
edebilir.                                    
  Şu kadar ki mensup olduğu kıta komutanlığından müzaherete müstahak olduğuna 
dair vesika ibraz edenler hakkında birinci fıkra hükümlerinin tatbikı mecburi- 
dir.                                      
                                        

  Madde 2 - Seferberlikte veya fevkalade hallerde askeri hizmet sebebiyle ika-
metgahlarından devamlı olarak ayrılmış olan muvazzaf veya ihtiyat askeri    
şahıslar hakkında açılmaş veya açılacak hukuk davalarında bunların muhakemede  
bizzat hazır bulunmalarında kati zaruret görülen hallerde, davaları, mahkeme  
karariyle seferberliğin veya fevkalade halin sona erdiği tarihten itibaren iki 
ay sonraya kadar tehir edilebilir. Ancak bu müddetten önce terhis edilenlerin  
veya ikametgahlarına avdet edenlerin davalarına taraflardan birinin talebi   
üzerine devam olunur.                              
  Birinci fıkra hükmü icra tetkik merciinde görülen davalarda da tatbik    
olunur.                                     
  Tehir müddeti zarfında müruruzaman işlemez.                 
  Tehir hakkındaki kararlar kabili temyiz olup diğer davalara tercihan ve   
müstacelen tetkik olunur.                            
  Temyiz mahkemesinin bu hususta vereceği kararlara karşı ısrar ve tashihi  
karar caiz değildir.                              
                                        

  Madde 3 - Seferberlikte veya fevkalade hallerde askeri hizmette bulunan as- 
keri şahıslar hakkında yapılan icra takiplerinde borçlunun askeri hizmet sebe- 
biyle işinden ayrılmış olmasının mali vaziyetini bozduğu ve bu sebeple tediye  
bakımından kendisine kolaylıklar gösterilmesini istilzam ettiği hallerde icra  
hakimi, İcra ve İflas Kanununun 111 inci maddesi hükümleri dahilinde borcun bir 
seneyi geçmemek üzere taksitle ödenmesine karar verebilir. Bu maddeye tevfikan 
verilen kararlar kabili temyiz olup diğer davalara tercihan ve müstacelen    
tetkik olunur.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Nafaka borçlarında bu madde hükmü tatbik olunmaz.              

  Madde 4 - Bu kanunun şümulüne giren dava ve tetkiklerde mahkeme lüzum    
görürse, alakalının ifadesini, adli mahkemelerin bulunmadığı yerlerde askeri  
mahkemeler vasıtasiyle ve istinabe yoliyle alabilir.              

  Madde 5 - Seferberlikte veya fevkalade hallerde askerlik vazifesi icabı ola-
rak ikamet etmekte bulunduğu şehir, kasaba veya köyden ayrılmak mecburiyetinde 
olan askeri şahıslar mukavele ile kiraladıkları meskenlerin mukavelelerini fes- 
hedebilirler. Mukavelenamelerde hilafına konmuş olan şartlar muteber değildir. 

  Madde 6 - Bu kanun hükümleri vergiden mütevellit amme alacaklarına tatbik  
olunmaz.                                    

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.                

  Madde 8 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.