Endeksler

  MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ   
    HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA       
   DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI    
               ALINMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
                                        
  Kanun Numarası   : 4306                          
  Kabul Tarihi    : 16/8/1997                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 18/8/1997  Sayı:23084            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt:36  Sayfa:            
                                        
  Madde (1-2)-(5/1/1961 tarih ve 222 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)               
  Madde (3-5)- (14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              

  Madde 6- (5/6/1986 tarih ve 3308 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti- 
rilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)                

  Madde 7- (30/4/1992 tarih ve 3797 sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin değişti-
rilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 8- (5/1/1961 tarih ve 222 sayılı, 14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı,   
5/6/1986 tarih ve 3308 sayılı Kanunların bazı Maddelerinin değiştirilmesi ile  
ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)                      

  Madde 9- (5/1/1961 tarih ve 222 sayılı, 14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Ka- 
nunların bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiş- 
tir.)                                      

  Geçici Madde 1- A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanıl-
mak üzere, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler ve
kağıtlar için eğitim katkı payı ödenir.                     
  1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlular- 
ca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar 
Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden 500 000 lira, gümrük idarelerine 
verilen beyannamelerden ise 1 000 000 lira;                   
  2. 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motor-
lu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde 10 000 000 lira;        
  3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için   
10 000 lira, at yarışlarında oynanan her bir bilet için 20 000 lira;      
  4. Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için 20 000 000 lira, kara 
avcılığı ruhsat tezkereleri için 10 000 000 lira;                
  5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 
500 000 lira, dönüşlü biletler için 1 000 000 lira;               
  6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle  
alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa
yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapı-
lan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin dörtte biri kadar ayrıca he- 
saplanacak tutarlar;                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  7. Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis üc-  
retleri kadaryılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına  
GSM aboneliği tesis edilenlerden 2 000 000 lira;                
  8. 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Ku-  
rulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ay- 
rıca hesaplanacak tutarlar;                           
  9. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin I numaralı bölümünde 
belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar  
Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksı- 
zın) her birişlemin tarafları için ayrı ayrı 5 000 000 lira; (1)        
  10. Bu fıkranın 3,5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı payları katma 
değer vergisi matrahına dahil edilmez.                     
  11. 1 numaralı bentte belirtilen eğitim katkı payı mükellef veya sorumlular 
tarafından beyanname verme süresi içinde; 2 numaralı bentte belirtilen katkı  
payı taşıt alım vergisi mükellefleri tarafından bu vergi ile birlikte; 3 numa- 
ralı bentte belirtilen katkı payı kolon ve bilet bedeliyle birlikte; 4 numaralı 
bentte belirtilen katkı payı vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin ve-  
rilmesi veya yenilenmesinden önce; 5 numaralı bentte belirtilen katkı payı bi- 
let bedeliyle birlikte; 6 numaralı bentte belirtilen katkı payı İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tahsil edilecek olan  
ücret ve gelirlerle birlikte; 7 numaralı bentte belirtilen nispi pay Türk Tele- 
kom A.Ş.'ne yılda bir defa (birincisu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden ayda, diğerleri her yılın Ocak ayında), maktu pay ise abone tesis ücreti  
ile birlikte; 8 numaralı bentte belirtilen katkı payı Radyo Televizyon Üst Ku- 
rulu payı ile birlikte; 9 numaralı bentte belirtilen pay taraflarca işlemden  
önce ödenir.                                  
  12. Belediyeler, müşterek bahis ve talih oyunlarında bahis ve oyunu tertip- 
leyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul  
Kıymetler Borsası, Türk Telekom A.Ş., Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava ta-  
şımacılığı yapanlar tarafından bu fıkraya göre bir ay içinde tahsil edilen   
eğitim katkı payları, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek   
ödenir.                                     
  13. Bakanlar Kurulu, bu fıkranın 1,2,3,4,5,7 ve 9 numaralı bentlerinde yer 
alan tutarları ayrı ayrı beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Eğitim katkı  
payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı  
Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-  
nun hükümleri uygulanır.                            
  B) 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır.          
  Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin oranı % 10'dur. Bakan-
lar Kurulu, verginin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı  
sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.          
  Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamulleri ile   
her türlü alkollü içkilerin (tabii köpüren şarap ile vermut ve kına kına şarabı 
dahil, sair şarap ve bira hariç) katma değer vergisi hesabına esas alınan pera- 
kende satış fiyatı; sair şaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içeceklerin  
(su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç) imalatçılarla itha- 
latçılarda oluşan katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanır. Alkolsüz  
içecekler hariç verginin hesaplanmasında 5 000 liraya kadar olan kesirler    
5 000 lira ve katları olarak uygulanır. Bu vergi, katma değer vergisi ve diğer 
vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmez.     
  C) Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin 
tamamını 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları   
dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir,  
sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli  
cetvelinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak  
tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.           
  D) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları  
Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında 
yer alan; reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretle-  
rinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Ko- 
runması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde   
belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması  
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen   
gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler 
nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücret-  
lerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kuru-  
lu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen   
birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tara-  
fından belirlenecek kısmı sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde   
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Ba-  
kanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir.                    
  E) 22.9.1994 tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen  
tasfiye işlemleri; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamam-  
lanır. Toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktar sekiz yıllık kesintisiz 
ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel   
gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir.        
-------------------                               
(1) Bu fıkranın genel ve katma bütçeli kuruluşlar yönünden, 1998 Mali      
  Yılında uygulanmayacağı; 25/12/1997 tarih ve 4316 sayılı, 1998 Mali Yılı  
  Bütçe Kanununun 71/b (9) nolu bendi ile hüküm altına alınmıştır.      
  (R.G. 27/12/1997-23213 Mük.)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  F) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapı- 
lan her türlü bağış ve yardımlar; Milli Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuri- 
yeti Ziraat Bankası ve Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır ve özel  
tasarruf mevduatı gibi nemalandırılır.                     
  Hesapta toplanan tutarlar Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlar- 
da, bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydo- 
lunmak üzere aynı Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır. 
  Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her altı ayda bir Maliye 
ve Milli Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir.      
  G) (C),(D),(E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler,sekiz yıl- 
lık kesintisiz ilköğretim ile ilgili cari, yatırım ve transfer giderlerinde kul-
lanılır. Yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olanlar yıllık programla  
ilişkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir.         
  Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve   
ödenek kaydolunur.                               
  Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda; 1050 sa-
yılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı  
Sayıştıy Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 
180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka- 
nun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz.              
  Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile eğitime katkı payla- 
rının ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usul ve
esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit    
edilir. (1)                                   

  Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
----------------                                
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 22/8/1997 tarih ve 23088 sayılı  
  R.G.'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 1 seri nolu genel tebliğine bakınız.