Endeksler
    12.7.1997 TARİHİNE KADAR SORUMLU MÜDÜR SIFATI İLE İŞLENEN SUÇLARA    
      İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN         
                                        
                                        
  Kanun Numarası  : 4304                           
  Kabul Tarihi   : 14/8/1997                        
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi: 14.08.1997 Sayı: 23080 Mük.         
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt 36 Sayfa:               
                                        

  Madde 1- 12.7.1997 tarihine kadar işlenmiş suçlar nedeniyle 5680 sayılı Ba- 
sın Kanununun 16 ncı maddesi veya sair kanunlar hükümlerine göre sorumlu müdür 
sıfatıyla mahkum edilmiş bulunan kimselerin cezaların infazı ertelenmiştir.   
  Halen cezalarını çekmekte bulunan sorumlu müdürler hakkında da birinci fık- 
ra hükmü uygulanır.                               
  İşlenen suçlardan dolayı sorumlu müdür hakkında henüz takibata geçilmemiş  
veya hazırlık soruşturmasına girişilmiş olmakla beraber dava açılmamış veya son 
soruşturma aşamasına geçilmiş olmakla beraber henüz hüküm kurulmamış veya veri- 
len hüküm kesinleşmemiş ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması erte- 
lenir.                                     

  Madde 2- Haklarında 1 inci madde hükümleri uygulanmış bulunan sorumlu müdür-
ler, ertelenme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde işlenen kasıtlı bir cürüm- 
den dolayı sorumlu müdür sıfatıyla mahkum edildiklerinde ertelenen cezalar ay- 
nen çektirilir.                                 
  Sorumlu müdürün infazı ertelenen mahkumiyetinden bu Kanunun yürürlüğe gir- 
diği tarihe kadar çektiği kısmı, birinci fıkrada belirtilen halde çekilecek   
cezaya mahsup edilir. Şartla salıverilmeye ilişkin hükümler saklıdır.      
  Davanın açılması veya hükme bağlanmasının ertelenmiş bulunduğu hallerde er- 
telenme tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde işlenen kasıtlı bir suç  
nedeni ile sorumlu müdür sıfatıyla mahkum olunduğunda, ertelenen suçtan dolayı 
dava açılır veya ertelenmiş olan davaya devam edilerek hüküm kurulur.      
  Üç yıllık süre, sorumlu müdür sıfatıyla yeniden kasıtlı bir cürümden mahkum 
edilmeksizin geçirildiğinde, sorumlu müdür hakkındaki mahkumiyet vaki olmamış  
sayılır veya bu suçtan dolayı kamu davası açılmız. Açılmış olan davanın orta-  
dan kaldırılmasına karar verilir.                        

  Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             

  Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.