Endeksler
        KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN          
                                        
  Kanun Numarası    : 4301                         
  Kabul Tarihi     : 6/8/1997                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 9/8/1997 Sayı: 23075             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip:5 Cilt: 36 Sayfa:               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştiril- 
mesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını 
sağlamak üzere; işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir  
merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz  
Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kurulmuştur.            
  Tanımlar                                  

  Madde 2- Bu Kanunda geçen;                         
  a) Bakan: Adalet Bakanını,                         
  b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,                      
  c) İşyurtları Kurumu: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları    
Kurumunu,                                    
  d) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş-
yurtları Yüksek Kurulunu,                            
  e) Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı ve açık cezaevleri ile çocuk ıslahevlerini, 
  f) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,         
  g) Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,            
  h) Daire Başkanlığı: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire 
Başkanlığını,                                  
  ı) Daire Başkanı: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Baş-
kanını,                                     
  İfade eder.                                 
  İşyurtları Kurumu                              

  Madde 3- İşyurtları Kurumunun organları, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu ile
Daire Başkanlığı ve işyurtlarıdır.                       
  İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile Hukuk İşleri Genel Müdürü, Personel Genel Mü- 
dürü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanından oluşur.              
  Başkanvekilliği görevi Genel Müdür tarafından yürütülür.          
  Bakan, gerekli gördüğü hallerde İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna başkanlık 
eder.                                      
  Daire Başkanlığı, bir Daire Başkanı ile yeteri kadar tetkik hakimi ve diğer 
personelden oluşur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşyurtları Kurumunu, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı temsil eder.  
  İşyurtları Kurumu, 1 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek    
üzere işyurtları kurar.                             
  İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri                

  Madde 4- İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulununun görevleri şunlardır;     
  a) İşyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirlemek,          
  b) İşyurtları Kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçesini onaylamak, 
  c) İşyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,       
  d) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esas ve usullerini belirlemek,   
  e) İşyurtları yönetim kurullarının önerisi üzerine 1475 sayılı İş Kanunu  
hükümlerine göre nitelikleri bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen işçile-  
rin çalıştırılmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların işten çıkarıl-  
masına karar vermek,                              
  f) Fazla iş çıkarmak suretiyle işyurduna yararlı olan personel ve hükümlü- 
lere prim ödenmesinin esas ve usullerini belirlemek; yıllık bilançolarında ta- 
hakkuk edecek kardan personel işçi ve hükümlülere ve bu Kanunun 8 inci madde-  
sinde belirtilen kar payı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullarının öne- 
rilerini karara bağlamak,                            
  g) Bakanlığın denetim programlarına ek olarak, işyurtlarının faaliyetlerinin
adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakana önermek,          
  h) İşyurtları Kurumu ile işyurtlarının paralarının yatırılacağı bankaları  
belirlemek,                                   
  ı) Ceza Infaz kurumları ve tutukevleri personeline İşyurtları Kurumu ve iş- 
yurtlarının hesaplarını tutturmak ve bu hesapları ilgilendiren işleri yaptırmak,
  j) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçe-  
lerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek,     
  k) Genel Müdürün önerisiyle işyurtlarına işletme ihtiyaçları için kaynak  
tahsisi yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına  
karar vermek,                                  
  l) Genel bütçeden aylık alan kadrolu personelin işyurdunda çalıştırılmasına 
ilişkin Genel Müdürün önerilerini karara bağlamak.               
  Daire Başkanlığının görevleri                        

  Madde 5- Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;              
  a) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek,       
  b) İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek,       
  c) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yü- 
rütmek, küçüklerin çalışma şartları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuru-  
luşları ile işbirliği yapmak,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçe-  
lerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını İşyurtları Kurumu Yüksek Kuru-  
luna sunmak,                                  
  e) İşyurtlarında 1475 sayılı İş Kanunu hükümlearine göre bu Kanunun 8 inci 
maddesinde belirtilen nitelikte çalıştırılacak işçilere ilişkin işyurdu yöne-  
tim kurullarının önerilerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak,     
  f) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,   
  g) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına iliş-
kin inceleme ve araştırma yaparak İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bu- 
lunmak, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve izlemek, görüş bildir-  
mek, genelge düzenlemek,                            
  g) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.   
  İşyurtları                                 

  Madde 6- İşyurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup 
geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen eko- 
nomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesin- 
de oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.              
  Sermaye kaynakları                             

  Madde 7- İşyurtları Kurumuna 2 000 000 000 000 TL. (İki Trilyon) döner ser- 
maye tahsis edilmiştir. İhtiyaç halinde bu miktar Bakanlar Kurulu kararıyla on 
katına kadar artırılabilir.                           
  İşyurtları Kurumunun sermaye kaynakları şunlardır;             
  a) İşyurtlarının faaliyetlerinden elde edilen gelir ve karlar,       
  b) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alı- 
nacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun  
1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar,                  
  c) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre 
alınan yargı ve noter harçlarının % 25'i,                    
  d) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarının demirbaşına kayıtlı
olup hizmet dışı bırakılan eşya ve araçlarla yemek ve ekmek artıklarının satı- 
şından elde edilen gelirler,                          
  e) Bağış ve yardımlar,                           
  f) Faiz ve sair gelirler.                          
  Yukarıdaki fıkranın (b) bendine göre tahsil edilen harçlar İşyurtları Kuru- 
munun Ankara'da İşyurtları Yüksek Kurulunca belirlenecek bankalarda açılacak  
hesabına aktarılmak üzere bulundukları mahalde bir banka şubesi nezdinde açıla- 
cak hesaba günlük olarak; (c) bendinde belirtilen gelir payları ise, sözkonusu 
harçların tahsilini takip eden ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Say-  
manlığınca Kurumun yukarıda belirtilen hesabına aktarılır.           
  (d) ve (e) bentlerine göre elde edilen gelirler üçüncü fıkrada belirtilen  
hesaba yatırılır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşyurtları Kurumu bütçesinden, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belir-  
lenen miktar ve esaslar dahilinde; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağ- 
lı kuruluşlarının bina alım, inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her  
türlü ihtiyaçlarına harcama yapılabilir veya bu maksatlarla kullanılmak üzere  
ayrılan paralar bir taraftan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, di-  
ğer taraftan Adalet Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilmek üzere Hazine  
veznelerine yatırılabilir. Bu ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl büt- 
çesine devredilir. Şu kadar ki, ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinin ih-  
tiyacı için ayrılacak miktar işyurtlarının özgelirlerinin % 90'ından az olamaz. 
  İşyurdu bütçelerinden, işyurdu hizmet ve çalışmalarının yürütülmesi ile   
ilgili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taşıt- 
ları alım, bakım, onarım ve işletilmesi ile işyurtlarına ilişkin tüm giderleri 
için harcama yapılır.                              
  İşyurtları Kurumuna ait mallar Devlet malı sayılır. Bunlar aleyhine suç iş- 
leyenler, Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır.      
  Ücret ve ek ödemeler                            

  Madde 8- İşyurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutukluların gündelikleri,  
yiyecek karşılığı tutarı çıkarıldıktan sonra her ayın sonunda verilir.     
  Ücretleri işyurdundan ödenmek üzere 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, 
hükümlülere bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını ka- 
zandırabilecek nitelikleri haiz yeter sayıda usta, işyurtlarında çalıştırıla-  
bilir.                                     
  İşyurtlarında çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma 
yaptırılabilir. Fazla çalışma yapan personel ve işçilere yılı bütçe kanunların- 
da belirlenen miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenir.             
  İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere işyurtlarının yıllık  
bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler   
hariç olmak üzere karlarının % 25'ini aşmamak ve ilgilinin yıllık net ücretinin 
% 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10 000) gösterge rakamı ile  
çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin 
özellik ve güçlüğüne göre İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödenebi- 
lir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.    
  Bakanlık, ceza infaz kurumları ve tutukevleri görevlilerine, tespit edeceği 
örnekte, parasız elbise vermeye yetkilidir.                   
  Yönetmelik                                 

  Madde 9- a) İşyurtları Kurumu ile işyurtlarına ilişkin hususlar,      
  b) Hükümlü ve tutuklulara ödenen gündeliklerin ödeme usul ve esasları,   
  c) Fazla çalışma usul ve esasları,                     
  d) Muhasebe ve ihaleye dair usul ve esaslar,                
  e) Uygulamaya ilişkin sair hususlar,                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak   
yönetmeliklerde gösterilir.                           
  Uygulanmayacak hükümler                           

  Madde 10- İşyurtları Kurumu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil  
hükümlerine tabi değildir.                           
  İşyurtları Kurumunun gelirleri ile karlarından Hazineye pay ayrılmaz, bi-  
lanço karları sermayeye eklenir.                        

  Madde 11- (14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin de-  
ğiştirilmesi ve ek fıkralar eklenmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)  

  Madde 12-15- (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı madde- 
lerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlen- 
miştir.)                                    

  Madde 16- (27/5/1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a)  
ve (b) bentlerinde değişiklik yapılması ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

  Madde 17- Kanunlarda geçen "mütedavil sermayeli iş gören cezaevleri ile ıs- 
lahevleri" ve "ceza ve ıslahevleri atölyeleri" ibareleri "işyurtları kurumu ve 
işyurtları" olarak değiştirilmiştir.                      

  Madde 18- (30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 üncü madde- 
lerinde ibare ve cümle değişikliği ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.   

  Madde 19- (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.                
  Kadro cetvelleri                              

  Madde 20- Ekli (1) sayılı listedeki yazılı kadrolar ihdas edilerek 190 sa- 
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait 
bölümüne eklenmiştir.                              
  Kaldırılan hükümler                             

  Madde 21- 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 
3 ve 4 üncü maddeleri; 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teş- 
kilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu- 
nun Ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.                

  Geçici Madde 1- 14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 
13.1.1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince kurulmuş bulu- 
nan işyurtlarının ayni ve nakdi bütün mal varlığı ile alacak ve borçları Adalet 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir Komisyon marifetiyle 
değerlendirilerek bulunacak tutar İşyurtları Kurumu sermayesine mahsup edilerek 
bu Kanunla kurulan İşyurtları Kurumuna devredilmiş sayılır.           

  Geçici Madde 2- Bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik hükümleri yürürlüğe 
girinceye kadar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Ceza-  
ların İnfazına Dair Tüzüğün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ve ceza infaz 
kurumları ile tutukevleri ve işyurtlarına ait her türlü idari düzenlemenin uy- 
gulanmasına devam olunur.                            
  Yürürlük                                  

  Madde 22- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.