Endeksler
                                        
  GENEL NÜFUS TESPİTİ YAPILMASI VE SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ   
                HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası    : 4300                        
  Kabul Tarihi     : 30/7/1997                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1.8.1997  Sayı: 23067 Mük.         
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5     Cilt:36 Sayfa:         
                                        
  Tspit ve yazım günü                             

  Madde 1 - 30 Kasım 1997 Pazar günü Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca
genel nüfus tespiti, Yüksek Seçim Kurulunca da seçmen yazımı yaptırılır.    
  Bilgisayar ortamında merkezi seçmen kütüğü oluşturulan yerlerde yazım iş-  
lemleri, kütüğün denetlenmesi suretiyle güncelleştirilmesi şeklinde yapılır.  
  İlgili kuruluşlar ve işbirliği esasları                   

  Madde 2 - Genel nüfus tespiti ve seçmen yazımında Devlet İstatistik Enstitü-
sü Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık  
İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile ilgili esaslar, bu Ka- 
nunun yayımından sonraki ilk onbeş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 
eşgüdümünde adı geçen kuruluşlar arasında yapılacak ortak bir çalışma ile düzen-
lenir.                                     
  Tespit sonuçlarının açıklanması ve niteliği                 

  Madde 3 - Bu Kanun gereğince yapılacak genel nüfus tespitinin yerleşim   
yerleri itibariyle ikametgaha dayalı sayısal sonuçları, Devlet İstatistik    
Enstitüsü Başkanlığınca tespit gününü izleyen iki ay içinde açıklanır. Bu sonuç-
lar, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında genel nüfus sayımı sonuçları hükmün- 
dedir.                                     
  Güncelleştirme                               

  Madde 4 - Seçmen kütüklerinin bu Kanun gereğince yapılacak seçmen yazımına 
göre güncelleştirilmesi işlemleri, yazım gününü izleyen üç ay içinde tamamla-  
nır.                                      
  Merkezi seçmen kütüğünün tüm yurtta bilgisayar ortamına geçirilmesi ile   
ilgili çalışmalar,yazım gününü izleyen engeç iki yıl içinde tamamlanır. Yüksek 
Seçim Kurulu, bu çalışmalarda Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, İçişleri 
Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bilgisayar imkanların- 
dan da yararlanır.                               
  Merkezi nüfus idaresi sistemi çalışmaları                  

  Madde 5 - Genel nüfus tespiti verilerinin merkezi nüfus idarsi sistemi çer- 
çevesinde değerlendirilmesi çalışmaları, bu verilerin Devlet İstatistik Ensti- 
tüsü Başkanlığınca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü-
ğüne aktarılmasından itibaren en geç iki yıl içinde tamamlanır.         
  Ödenekler                                  

  Madde 6 - Bu Kanun gereğince 1997 yılında yapılacak harcamalar için Maliye 
Bakanlığı bütçesinin transfer tertibinden Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı- 
ğı, Adalet Bakanlığı (Yüksek Seçim Kurulu) ve İçişleri Bakanlığı bütçelerinin  
ilgili tertiplerine yeterli miktarda ödenek aktarılır.             
  Bu Kanun gereğince yapılacak işler için 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye   
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay   
Kanununun 30 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.                   
  Nüfus cüzdanı olmayan vatandaşların durumu                 

  Madde 7 - Bu Kanunun yayımı tarihinde nüfus cüzdanı olmayan vatandaşlara  
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bulundukları yerdeki nüfus  
müdürlüklerine başvurmaları halinde, kendileri hakkında yürürlükteki mevzuatın 
para cezası ile ilgili hükümleri uygulanmaksazın nüfus cüzdanı verilir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uygulanacak hükümler                            

  Madde 8 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki mevzuatın   
genel nüfus sayımı, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ve merkezi nüfus   
idaresi sistemine ilişkin hükümleri uygulanır.                 
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 9 - BuKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             
  Yürütme                                   

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.