Endeksler
                                        
  YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI    
   VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN      
                                        
  Kanun Numarası    : 4283                         
  Kabul Tarihi     : 16/7/1997                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 19/7/1997 Sayı: 23054             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5,  Cilt: 34  Sayfa:            
                 *                       
                 **                       
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe     
    giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara      
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                  *                      
                  **                      
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; "Yap-İşlet Modeli" ile üretim şirketlerine ülke 
enerji plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mül- 
kiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni ve- 
rilmesi ile enerji satışına dair esas ve usulleri belirlemektir. Hidroelektrik, 
jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ça- 
lıştırılacak santrallar bu Kanunun kapsamı dışındadır.             
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen;                         
  Yap-İşlet Modeli: Elektrik enerjisi santrallarının üretim şirketleri mülki- 
yetlerinde kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik enerjisinin belir- 
lenecek esas ve usuller çerçevesinde satışını içeren modeli,          
  Üretim Şirketi: Mülkiyeti kendisine ait olmak üzere sadece elektrik enerjisi
üretim tesisi kurmak ve işletmek için kurulmuş veya kurulacak yerli ve/veya ya- 
bancı sermaye şirketini,                            
  Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,              
  TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,           
  İfade eder.                                 
                                        
  Üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışı esasları  

  Madde 3 - Bu Kanuna göre optimal elektrik üretim sistemi gelişim planları  
çerçevesinde yapımı öngörülen üretim tesisleri için teklif almak üzere TEAŞ ta- 
rafından Resmi Gazetede ilan edilir. TEAŞ, üretim şirketini seçme hususunda işin
özelliğini belirten şartname hazırlayarak kapalı teklif veya belli istekliler  
arasında kapalı teklif veya pazarlık usullerinden işin gereğine uygun olanını  
uygular.                                    
  Ayrıca üretim tesisi kurmak ve işletmek üzere üretim şirketleri de TEAŞ'a  
başvurabilirler. Bu durumda önerilen projelerin, TEAŞ tarafından optimal sistem 
gelişim planları çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, yapımı 
öngörülen üretim tesisi için teklif almak üzere, rekabet ortamının sağlanması  
amacıyla işin gereğine uygun ihale yöntemleri de belirlenerek Resmi Gazetede  
ilan edilir.                                  
  TEAŞ tarafından bu modelle yapılması öngörülen projelerle ilgili olarak,  
yapılacak ilandan önce, kalkınma planları, enerji plan ve politikalarına uygun- 
luk açısından Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Alınan teklifler TEAŞ tarafından bu Kanun ve çıkarılacak yönetmelik hüküm- 
leri çerçevesinde değerlendirildikten sonra, uygun teklif belirlenerek, ilgili 
üretim şirketine tesis kurma ve işletme izni verilmek üzere Bakanlığa gönderi- 
lir. Bakanlık, TEAŞ tarafından kendisine gönderilen teklifi uygun gördüğü tak- 
dirde tesis kurma ve işletme izni verir.                    
  Bu iznin verildiğinin TEAŞ'a bildirilmesinden sonra, TEAŞ ile üretim şirketi
arasında üretim tesisi kurma, işletme ve enerji satışını düzenleyen sözleşme  
imzalanır.                                   
  Bakanlık ve TEAŞ değerlendirmelerinde kalkınma planları, ülke enerji plan ve
politikaları doğrultusunda elektrik enerjisinin tüketiciye en ucuz ve güvenilir 
şekilde sunulmasını ve arz-talep dengelerini dikkate alır.           
  Bu Kanuna göre yapılacak üretim tesisleri için, ihaleye katılanlarda aranı- 
lacak şartlar,üretim şirketinin sermayesi, şirket ve/veya ortaklarının deneyimi,
şirketin seçimi, proje ve fizibilite esasları, yakıt temini, üretim kapasitesi, 
alınacak enerjinin miktarı, süresi, enerji birim fiyatı oluşturma esas ve usul- 
leri ve tesis kurma ve işletme izni esas ve usulleri ile diğer hususlar Bakan- 
lıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.   
                                        
  Garanti                                   

  Madde 4 - TEAŞ'ın sözleşmenin enerji satışına ilişkin hükümlerinden kaynak- 
lanan ödeme yükümlülükleri için, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Ba- 
kanlığınca üretim şirketine Hazine garantisi verilebilir.            
                                        

  Geçici Madde 1 - Enerji üretim tesisi kurmak için 9.5.1996 tarihli ve    
96/8269 sayılı Kararname hükümlerine göre alınmış tekliflerle ilgili işlemlere, 
kaldıkları yerden bu Kanun hükümlerine göre devam edilir.            
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.