Endeksler
                                        
          KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU (1)       
                                        
  Kanun Numarası     : 4274                       
  Kabul Tarihi      : 19/6/1942                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/6/1942 Sayı: 5141          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 23 Sayfa : 580          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                Teşkilat                     
                                        
  A) Okullar ve İdareleri                           

  Madde 1-6 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)                 
                                        
  B) Disiplin Kurulları                            

  Madde 7 - Valilik merkez kazasiyle diğer kazalara bağlı köylerin eğitmenle- 
riyle ilköğretmen okullarında mezun öğretmenlerin disiplin işlerine bakmak üze- 
re, teftiş bölgesi müfettişinin - bulunmadığı takdirde maarif memurunun - baş- 
kanlığında her kaza merkezinde beşer üyeli birer (Kaza, köy öğretmenleri ve   
eğitmenleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır:    
  1 - Merkez kazası başöğretmenlerinden bölge ilköğretim müfettişinin göste- 
receği üç namzet arasından maarif müdürünün seçeceği bir başöğretmen;      
  2 - Kaza içindeki bölgelerde çalışan gezici öğretmenlerle gezici başöğret- 
menler arasından maarif müdürlüklerince seçilecek bir gezici öğretmen veya gezi-
ci başöğretmen;                                 
  3 - Kaza köylerinde çalışan eğitmen ve öğretmenlerin aralarından seçecekleri
bir eğitmen ve bir öğretmen.                          
                                        

  Madde 8 - Her valilik merkezinde maarif müdürünün veya muavininin başkanlı- 
ğında gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenlerin disiplin işlerine bakmak ve 
yedinci maddedeki kurulun kararları için ikinci derecede tetkik mercii olmak  
üzere beşer üyeli bir (Valilik köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulu)   
teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır:                  
  1 - Merkez kazası bölge ilk öğretim müfettişi;               
  2 - Valiliğin bütün kazalarında vazife gören gezici öğretmen ve gezici baş- 
öğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri iki namzetten vekillikçe seçilecek 
bir gezici öğretmen veya gezici başöğretmen;                  
  3 - Merkez kazası köy eğitmen ve öğretmenlerinin kendi aralarından seçecek- 
leri ikişer namzetten maarif müdürünün seçeceği bir eğitmen, bir öğretmen.   
                                        

  Madde 9 - Yedinci ve sekizinci maddelerde yazılı disiplin kurulları üyeleri 
iki yıl için seçilir. Bu kurullara seçim yoluyla girecek üyelerin ne suretle  
seçilecek-                                   
---------------------------------------                     
 (1) 27/1/1954 tarih ve 6234 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmü gereğince metinde 
   geçen <> deyimi <<İlköğretmen okulu>> olarak değiştiril- 
   miş olup metne işlenmiştir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
leri Maarif Vekilliğince tesbit edilir. (Kaza ve valilik köy öğretmen ve eğit- 
menleri disiplin kurulları) kararlarını mürettep azanın çokluk reyiyle verirler.
Bu kurullar rey nısabı mahfuz kalmak üzere azanın çokluk sayısiyle de toplana- 
bilirler.                                    
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
      Köy eğitmen ve öğretmenlerinin vazife ve salahiyetleri       
                                        

  Madde 10 - (Mülga: 5/1/1961-222/89 md.)                   

  Madde 11 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)                  
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
            Okullara kabul ve devam                 
                                        

  Madde 12-17 - (Mülga: 5/1/1961-222/89 md.)                 
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
             Talebenin ders araçları                
                                        

  Madde 18-21 - (Mülga: 5/1/1961-222/89 md.)                 
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
            Okul yapımı ve onarımı                 
                                        

  Madde 22-23 - (Mülga: 24/5/1948-5210/15 md.)                

  Madde 24 - (Mülga: 5/1/1961-222/89 md.)                   

  Madde 25-26 - (Mülga: 24/5/1948-5210/15 md.)                

  Madde 27 - (Mülga: 5/1/1961-222/89 md.)                   
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
           KÖy okullarına mahsus arazi                
                                        

  Madde 28 - (Mülga: 4/9/1947-5129/10 md.)                  

  Madde 29 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)                  

  Madde 30 - (Mülga: 5/1/1961-222/89 md.)                   
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
   Köy eğitmen, öğretmen, gezici başöğretmen ve gezici öğretmenlerinin    
          mükafatlandırılması ve cezalandırılması           
                                        

  Madde 31-37 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)                
                                        
               SEKİZİNCİ BÖLÜM                  
     KÖy Enstitüleri ve bu Enstitülerin köy okullariyle ilgili işleri    
                                        

  Madde 38 - (Mülga: 24/5/1948-5210/15 md.)                  

  Madde 39-40 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)                

  Madde 41-42 - (Mülga: 24/5/1948-5210/15 md.)                

  Madde 43 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)                  
                                        
               DOKUZUNCU BÖLÜM                  
   Köy Enstitülerinde vazife görenlerin tayini, terfi, mükafatlandırma ve  
               cezalandırma şekilleri              
                                        

  Madde 44-45 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 46 - (Birinci fıkra Mülga: 5/3/1964-439/15 md.)            
  (Değişik: 27/1/1954-6234/7 md.) İlköğretmen okullarının öğretmenleri, mesai 
saatleri içinde okulda kalarak, kendilerine verilen eğitim ve öğretim işlerini 
görmek, ders dışı faaliyetlere katılmak ve ayrıca nöbet vazifelerini yapmakla  
mükelleftirler.                                 
  Öğretmen, memur, usta öğretici ve müstahdemler, vazifeli oldukları günlerde 
ilkoğretmen okulu idarelerince tabelaya konarak yedirilirler, ve okul taşıtla- 
rından faydalanırlar. Bunlar için hiç bir para alınmaz.             
                                        

  Madde 47 - İlköğretmen okullarında vazife gören öğretmen, memur, usta öğre- 
tici ve müstahdemlerin oturdukları evlerin dolayında her ev için yarım hektarı 
geçmemek üzere arazi ayrılır. Bunlar, o araziyi örnek olabilecek şekilde aile- 
leriyle birlikte işlerler; aile ihtiyacını karşılayacak sayıda hayvan besleyebi-
lirler. Elde edilen ürünlerden kendileri faydalanırlar. Bunun için hiç bir para 
alınmaz.                                    
                                        

  Madde 48 - İlköğretmen okulu öğretmenlerine okul öğretmenler kurulu karariy-
le ve nöbetle müdürleri tarafından yılda iki ayı geçmemek üzere tatil izni veri-
lir. Bu müddet aralıklı da olabilir.                      
                                        

  Madde 49 - 53 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)               
                                        
               ONUNCU BÖLÜM                    
             Müteferrik maddeler                  
                                        

  Madde 54 - Bu kanunda yazılı vazifeleri gören eğitmen, öğretmen, usta öğre- 
tici, gezici öğretmen ve gezici başöğretmen, müfettiş, muhtar ve ihtiyar meclisi
azalariyle bu vazifelerle ilgili işleri yapmıya memur edilenlerden birisine veya
kurullarına karşı işlenecek ve Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının üçüncü babı-
nın dokuzuncu faslında ve dördüncü babının üçüncü faslında ve dokuzuncu babının 
ikinci ve yedinci faslında mevcut cezalarla ilgili görülecek suçlardan ağır ceza
mahkemesinin vazifesi dışında kalanlar, cumhuriyet müddeiumumiliğinin iddianame-
siyle doğrudan doğruya mahkemeye verilir.                    
                                        

  Madde 55 - 1609 sayılı kanun hükümlerine temas eden bir suç işliyen eğitmen 
ve öğretmenler, gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler o kanunun birinci   
maddesinin ikinci fıkrasında yazılı memurlar hakkında yapılacak muameleye tabi 
tutulurlar.                                   
                                        

  Madde 56 - İlköğretmen okullarından ve eğitmen kurslarından mezun olanlara, 
köylerdeki sağlık vazifelerini yaptıkları esnada faydalanacakları acele sıhhi  
imdada mahsus malzemeyi havi birer sıhhat çantasını; Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti, bütçesinden temin eder.                        
                                        

  Madde 57 - İlköğretmen okullarına en yakın istasyon, iskele, kaza ve valilik
merkezine bağlıyan yol ilgili vekillik veya valiliklerce en kısa zamanda yaptı- 
rılır.                                     
  Bu okullara en yakın duraklar ve iskeleler en kısa bir zamanda ilgili vekil-
likçe yükletme ve boşaltmıya elverişli hale getirilir.             
                                        

  Madde 58 - İlköğretmen okullarının ve köy okullarının her türlü muhabere  
evrakı diğer resmi teşkillerin evrakı gibi köy posta teşkilatı vasıtasiyle   
getirilip götürülür.                              
  Bu kurumlar resmi işlerinde köy ve jandarma telefonlarından parasız fayda- 
lanırlar.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 59-60 - (Mülga: 5/1/1961-222/89 md.)                 

  Madde 61 - İlköğretmen okulu binalarından birini veya bir köy okulu binasını
Maarif Vekilliğince verilecek planlara göre yaptıran veya bu okul ve ilköğretmen
okullarına tarla, bağ, bahçe, fidanlık değirmen gibi bir gayrimenkulü bağışlıyan
iyilik severlerin veya hayır müesseselerinin adları bunlara daimi olarak anılmak
üzere verilir.                                 

  Madde 62-63 - (Mülga: 27/1/1954-6234/12 md.)                

  Madde 64 - 3803 sayılı kanunun onsekizinci maddesinde yazılı <> nın alacakları, Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları 
haizdir. Bu sandığın gelirleri, faiz ve kazançları hiç bir harç, vergi ve resme 
tabi değildir.                                 
  Sandığın paraları; ilgili eğitmen, öğretmen ve müfettişler tarafından başka-
larına temlik edilemez ve şahsi borçları için de haczolunamaz.         
  Yardımlar sandık azasına aşağıda yazılı hallerde yapılır:          
  1 - Vazifesi başında kazaya uğrayanların sakatlanmalarında veya ölümlerinde,
(Bu hüküm köy enstitüsü talebesine de şamildir);                
  2 - Ailelerinin ölümlerinde, hastalıklarında; çocuklarının doğumunda;    
  3 - Hayvanlarının vazife esnasında ölmeleri veya kazaya uğramalarında;   
  4 - Evlerinin veya eşyasının tamamen yanması halinde;            
  5 - Evlenmelerinde.                             
  Sandık azasına istihsal vasıtası edinme, işlik tesis etme, tetkik seyahatı 
yapma, çocuklarını okutma gibi sebeplerle de sandıktan ödünç para verilebi-   
lir.(1)                                     

  Madde 65 - (Mülga: 8/6/1949-5434/135 md.)                  

  Madde 66 - (Mülga: 4/9/1947-5129/10 md.)                  

  Madde 67 - 69 - (Mülga: 5/1/1961-222/89 md.)                

  Madde 70 - Bu kanun neşri tarihinden yürürlüğe girer.            

  Madde 71 - Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
 -----------------------------------------                   
(1) Maddede bahsi geçen sandık, 4/9/1947 tarih ve 5129 Sayılı Kanunun 8 inci  
  maddesi ile yeniden kurulmuş; 27/1/1954 tarih ve 6234 sayılı Kanunun 6 ncı 
  maddesi ile adı ve mahiyeti değiştirilmiş; son olarak 20/11/1959 tarih ve  
  7381 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin, 6234 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini 
  yürürlükten kaldırmasıyla hükmü ve uygulanma imkanı kalmamıştır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4274 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ            
               GÖSTERİR LİSTE                  
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
   Yürürlükten Kaldırılan          --------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri           Tarihi  Sayısı  Maddesi  
----------------------------------------------- ---------- --------- ----------
                                        
3803/7, 11, 12, 13, 18 inci maddeleri                      
4459/2 maddesinin 3, 4 fıkraları                        
4274/28, 66 ıncı maddeleri                           
5117 Sayılı Kanun                                
4274/39 uncu madde, 2 nci fıkra son cümle                    
4274/59 uncu madde (28 - 12) ibareleri                     
4274/10 uncu madde 1 inci bendde yer alan (3803                
sayılı kanunun 11 inci, 3238 sayılı kanununun 5                 
inci maddelerine) ibaresi                            
4274/64 üncü madde 1 inci fıkra başındaki (3803                 
sayılı kanunun 18 inci maddesinde yazılı) ibaresi                
4274/65 inci madde 1 inci fıkradaki (3803 sayılı                
kanunun 18 inci maddesine göre kurulan köy öğret-                
menleri) ibaresi                   4/9/1947  5129   10  
                                        
3803/16 ıncı madde                               
4274/22,23,25,26,38,41,42 nci maddeler, 5012                  
ve 5082 sayılı kanunlar               24/5/1948 5210   15  
                                        
3803, 5352, 5541 sayılı kanunlar                        
4274/1-6,11,29,31-37,39,40,43-45,49-53,62,63 üncü                
maddeler, 10 uncu madde (a) bendinin 1-3,6 fıkraları              
5210/12 nci madde                                
6076/11 inci madde                               
                                        
4644/12 nci madde                  27/1/1954 6234   12  
23 Eylül 1329 Tarihli Tedrisati İptidaiye Kanunu                
Muvakkatı Maarif Teşkilatına dair 789 Sayılı Kanunun              
5 inci maddesi.                                 
5522/1 inci maddesi                               
5129, 5210, 5828, 5955, 5956 ve 7135 Sayılı Kanunlar-              
la diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri.   5/1/1961  222   89  
                                        
1702/3 Bütün ek ve tadilleriyle                         
3007/6 ile 6836 Sayılı Kanunla değişik 7 ve 8 inci               
maddeler.                                    
3829/14 üncü maddesi.                              
                                        
7143 Sayılı kanun hükümleri.             5/3/1964  439   15  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        4274 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
--------------- ----------------------------------------------  ---------------
                                        
 5012             ---                24/2/1947  
                                        
 5117             ---                26/6/1947  
                                        
 5129             ---                10/9/1947  
                                        
 5210             ---                31/5/1948  
                                        
 5479     1 inci ve geçici madde               1/1/1950  
        2 nci madde                    1/3/1950  
                                        
 5657             ---                31/3/1950  
                                        
 5955             ---                23/6/1952  
                                        
 6234             ---                 4/2/1954  
                                        
  222     Mali hükümler                    1/3/1961  
        Tayinle ilgili hükümler              28/2/1961  
        Diğer hükümler                   1/1/1961  
                                        
  439     Ders sayıları ile ilgili hükümler         12/3/1964  
        Akşam Okulları hakkındaki hükümler         1/4/1964  
        Diğer ücretlerle ilgili hükümler          1/3/1964