Endeksler

   BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN       
 GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ      
 KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28.8.1992 TARİHLİ       
   VE 3838 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ           
            HAKKINDA KANUN                     
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4264                        
  Kabul Tarihi     : 5/6/1997                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/6/1997  Sayı: 23016           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Cilt:   Sayfa:             
                                        

  Madde 1 - 1.1.1995 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar   
Vergi Usul Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen tabii afetlere maruz kalan 
yörelerde, afetin meydana geldiği tarihte gelir ve kurumlar vergisi mükellefi  
olanlardan, bu afetler sonucu gelir kaynakları ve işyerlerinin maddi hasara uğ- 
radığı il veya ilçe idare kurulu kararları ile tespit edilenlerin, afetin vuku 
bulduğu yıl ile bunu izleyen yıla ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir 
veya kurumlar vergisi beyannameleri ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü madde- 
sinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapılan   
gelir vergisi kesintisine ilişkin muhtasar beyannamelere göre tahakkuk etmiş  
veya edecek gelir, kurumlar ve geçici vergileri ile götürü usule tabi gelir ver-
gisi mükelleflerinin anılan yıllara ilişkin olarak adlarına tahakkuk etmiş veya 
edecek gelir vergisi terkin, bu vergilerden tahsil edilmiş olanlar ise iade   
edilir. Gelir veya kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan fon payları için de  
aynı işlem yapılır. Bu mükelleflerin afet bölgeleri dışındaki yerlerden elde  
etmiş oldukları gelirlere isabet eden vergiler bu maddenin kapsamı dışındadır. 
Bu yörelerde aynı tarihlerde tabii afetlerden zarar görmeyen gelir vergisi mü- 
kellefleri için hayat standardı temel ve ek gösterge tutarları ile götürü usu- 
le tabi olanların götürü safi kazanç ve ücret tutarları % 50 indirimli olarak  
uygulanır.                                   
  Tabii afetlere uğrayan yörelerde afetin vuku bulduğu tarihte gelir veya ku- 
rumlar vergisi mükellefi olanlardan, 1995 ve 1996 yıllarına ilişkin olarak ge- 
lir veya kurumlar vergisi beyannamesini vermemiş veya beyanname vermekle bir-  
likte bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerini süresinde ödememiş olan- 
lardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde beyanname-  
lerini veren veya tahakkuk etmiş vergilerini ödeyenler hakkında bu vergiler   
için ceza, gecikme zammı ve faizi tatbik edilmez.                
  Bu yörelerde afet tarihlerinde ücretli olarak çalışan ve mal varlıklarının 
hasara uğradığı il veya ilçe idare kurulu kararları ile tespit edilenlerle tabii
afetler nedeniyle birinci derece kan hısımlığı bulunan (eş dahil) yakınlarını  
kaybeden hizmet erbabının, bu tarihi izleyen aydan itibaren yirmidört ay süre  
ile elde ettikleri ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. Bu Ka- 
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesilen vergiler ise iade edilir.     

  Madde 2 - (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 7 nci maddesine bir bend  
eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 3 - (28/8/1992 tarih ve 3838 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle ilgili 
olup, yerine işlenmiştir.                            

  Madde 4 - Bu Kanunun 2 nci maddesi 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.       

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.