Endeksler
          İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU        
                                        
  Kanun Numarası      : 4250                       
  Kabul Tarihi       : 8/6/1942                     
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 12/6/1942 Sayı : 5130          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 23 Sayfa: 504          
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, <> nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
    yönetmelik için, <> nın kanunlara göre     
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                 *                       
                * *                       
  İnhisarın mevzuu                              

  Madde 1 - (Değişik: 9/5/1955-6552/1 md.)                  
  Her türlü ispirto ve ispirtolu içkilerin yapılması, hariçten getirilmesi,  
yurt içinde satılması hükümetin inhisarı altındadır. Bu inhisar, İnhisarlar Umum
Müdürlüğünce işletilir.                             
  Bira, her türlü şarap ve meyva Şaraplarının yapılması, satılması, viski ve 
tabii köpüren şarapların ithali ve ithal olunan viskinin ve tabii köpüren şarap-
ların satılması bu kanun hükümlerine göre serbesttir.              
  Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber içki vasfını haiz bulunmıyan şıra ve 
boza gibi maddeler, inhisar mevzuu dışındadır.                 
                                        
  (Dördüncü fıkra mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)            
                                        
  Bu nizamname kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde mer'- 
iyete konur. (1)                                
                                        
  İnhisar dışında idarece yapılabilecek işler                 

  Madde 2 - İnhisarlar İdaresi, inhisar dışında olarak aşağıdaki işleri de  
yapabilir:                                   
  a) (Değişik: 9/5/1955-6552/2 md.) Tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her türlü
şarap, bira ve meyva usaresi yapılması ve satılması ile viski ve tabii köpüren 
şarap ithal ve satışı;                             
  b) Asli imalattan kalan döküntüleri ve tali mahsulleri kıymetlendirmek veya 
maliyeti düşürmek için buz, gazoz, soda, malt hülasası gibi imalat ve bunların 
satılması;                                   
------------                                  
(1) Dördüncü fıkra yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan bu fıkranın hükmü   
  kalmamıştır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Eter ve kolonya gibi iptidai maddesi alkol olan veya içinde % 20 den faz-
la alkol bulunan her türlü maddelerin yapılması ve satılması.          
  (Değişik : 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990-3612/21 md.) Şu
kadar ki, bunlardan (b) ve (c) bentlerinde yazılı olanlar Maliye ve Gümrük Ba- 
kanlığının müsaadesiyle yapılır.                        
                                        
  İspirto ve ispirtolu içkilere ait umumi hükümler              

  Madde 3 - İnhisar altında bulunan ispirtolu içkilerden bazılarının muayyen 
şartlar altında Türk tabiiyetinde bulunan hakiki veya hükmi şahıslar tarafından 
muvakkaten ve kısmen yapılmasına ve satılmasına Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin
muvafakatiyle, İnhisarlar İdaresince müsaade edilebilir.            

  Madde 4 - (Değişik: 28/5/1988-3462/1. md.)                 
  Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalar 
tali maddelerinden ispirto yapabilirler. Ancak bu fabrikalar her yıl istihsal  
edebilecekleri ispirto miktarını imalata başlamadan önce, imalat sırasında husu-
le gelen değişiklikleri de müteakiben ve ispirto istihsalinden sarfınazar et-  
tikleri takdirde bu keyfiyeti de en az iki yıl evvel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz
ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirmeye mecburdurlar. Türkiye Şeker  
Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü; bu iki yıl içinde ispirto istihsali-
ni azaltma tedbirleri alamaz.                          
  Şarap yapanlarla zirai mahsül işleyenler, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve  
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünden önceden izin almak şartıyla tali maddele- 
rinden ispirto yapabilirler.                          
  İhtiyaca göre, Maliye ve Gümrük Bakanlığının muvafakatiyle Tütün, Tütün Ma- 
mulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecek kayıt ve  
şartlar dahilinde her türlü ispirto (Suma hariç) yapmak için hakiki veya hükmi 
şahıslara müsaade olunabilir.                          
  Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu madde  
mucibince elde edilen ispirtoları, ihtiyacı nisbetinde anlaştığı satış fiyatları
üzerinden alır.                                 
  Her yıl Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
bildireceği ispirto ihtiyaç miktarının karşılanmasından sonra kalan üretim faz- 
lasını kamu kurum ve kuruluşlarına satmaya, doğrudan yurt dışına ihracına veya 
bu maksatla satışına Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  
yetkilidir.                                   
  Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü arasında ispirto alış fiyatla- 
rının tespiti ile ilgili anlaşmazlıklar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara
bağlanır.                                    

  Madde 5 - Metil alkol yapmak veya yurda sokmak istiyenler İnhisarlar İdare- 
sinden müsaade almağa ve bu idarece tayin edilecek şartlara riayete mecburdur- 
lar.                                      

  Madde 6 - İnhisar altında bulunan ispirto ve ispirtolu içkileri dış memle- 
ketlere çıkarmak maksadiyle fabrika kurmak istiyenlere Gümrük ve İnhisarlar Ve- 
kaletinin muvafakatiyle İnhisarlar İdaresince müsaade edilebilir.        
  Bu fabrikaların kurulmasına ve işletilmesine ait şartlar Gümrük ve İnhisar- 
lar ve Ziraat Vekaletlerince birlikte tesbit olunur.              

  Madde 7 - (Mülga: 27/3/1969-1137/37-1 md.)                 

  Madde 8 - İnhisarlar İdaresince yapılan ispirto ve ispirtolu içkilerin bu- 
lundukları kablara idarenin farik alameti konulur. Üçüncü maddeye göre yapılan 
ve satışa çıkarılan mamullerin kablarında da amillerinin farik alametleri ile  
İnhisarlar İdaresinin mühür veya kontrol alametinin bulundurulması mecburidir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - Milli Müdafaa Vekaleti, ihtiyacı olan ispirtoyu İnhisarlar İdare- 
sinden satın alır. Bu Vekalete satılan ispirtoların fiyatı idarenin maliyetine 
yüzde ona kadar bir zam yapılmak suretiyle tesbit olunur.            
                                        
  Fevkalade hallerde İdarece ispirto ihtiyacı tamamen temin edilemediği tak- 
dirde, Milli Müdafaa Vekaleti, eksiğini dış memleketlerden getirmeğe salahiyet- 
lidir. Bu suretle yurda sokulan ispirtolardan inhisar resmi alınmaz.      
                                        

  Madde 10 - (Mülga: 27/3/1969-1137/37-1 md.)                 
                                        

  Madde 11 - Taktir aletlerinin yurt içinde yapılması, satılması, işletilmesi,
nakli, tamir ve dışarıdan getirilmesi İnhisarlar İdaresinin müsaadesine ve kont-
rolüne bağlıdır.                                
                                        
  Ancak:                                   
                                        
  a) Devlet ve her türlü sıhhat müesseselerinde ve laboratuvarlarında ispirto 
ve ispirtolu içkiler istihsalinden başka maksatlarla kullanılan taktir aletleri 
ve imbikler;                                  
                                        
  b) Hacmi bir litreyi geçmiyen imbik ve diğer taktir aletleriyle her türlü  
tecrübe taktirleri,                               
                                        
  Kontrola bağlı değildir.                          
                                        
  Şaraba ait hükümler                             
                                        

  Madde 12 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)              
                                        

  Madde 13 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)              
                                        

  Madde 14 - Şaraplardan litre başına beş kuruş hususi istihlak resmi alınır. 
Bu resim yapılan şarabın 12 nci madde mucibince muayyen vasfı haiz bulunduğu  
anlaşılınca tahakkuk ettirilir ve şarabın başkasına devrinde veya satışında   
İnhisarlar İdaresince tahsil olunur.                      
                                        
  Kendi kullanmaları için kendi mahsullerinden 500 litreye kadar şarap yapan- 
larla dış memleketlere çıkarılan şaraplardan hususi istihlak resmi alınmaz.   
                                        
  Dış memleketlere çıkarılan şaraplardan hususi istihlak resmi alınmış ise  
7 nci maddedeki esaslara göre geri verilir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şaraplardan alınan müdafaa vergileri, hususi istihlak resmiyle birlikte   
tahsil olunur. (1)                               
                                        

  Madde 15 - İnhisarlar İdaresi, memleket şarapçılığının vasıflandırılması ve 
iyileştirilmesi için kendi bağlarında ve şaraphanelerinde araştırmalarına devam 
etmekle beraber uygun gördüğü bölgelerde numune şaraphaneleri de yapar.     
  Ziraat Vekaleti, şaraplık üzümlerle şarapçılık üzerinde yaptığı çalışmalar- 
dan İnhisar İdaresinin faydalanması için Gümrük ve İnhisarlar Vekaletiyle işbir-
liği yapar.                                   
                                        

  Madde 16 - (Değişik: 9/5/1955-6553/1 md.)                  
  İnhisarlar İdaresi şarap yapanlara şarapçılık tekniğini öğretmek için uygun 
görülen bölgelerde kurslar açar ve müsabakalar tertibederek iyi şarap yapanlara 
mükafat dağıtabilir.                              
  Her yıl İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bütçesine konulan tahsisattan, dış memle-
ketlere şarap satanlara Maliye ve İktisat ve Ticaret Vekaletlerinin mütalaaları 
alınmak suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince tayin edilen nispette prim  
verebilir.                                   
  İnhisarlar İdaresi de dış memleketlere sattığı şaraplar için aynı şekilde  
prim alabilir.                                 
                                        

  Madde 17 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tıbbi ihtiyaçlar için   
istediği şaraplar İnhisarlar İdaresince temin olunur.              
                                        

  Madde 18 - Dahilde imal olunan şaraplardan muamele vergisi alınmaz.     
                                        
  İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin satışı           

  Madde 19 - (Değişik: 14/6/1984-3023/1 md.)                 
  İspirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler 
İnhisarlar İdaresinden ruhsat almaya mecburdurlar. Bu ruhsatın esasları Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca objektif kurallar belirlenerek düzenlenecek bir yönetme- 
likle tespit edilir.                              
  Açık olarak satanlar 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 7 nci 
maddesine göre en büyük mülki amirden, içki yerleri için aranan ruhsatı almaya 
mecbudurlar.                                  
  Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, hertürlü öğretim ve eğitim kurumları, kah-
vehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında ispirto ile bira ve  
şarap dahil her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat verilmez.        
  İspirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içkinin radyo, televiz- 
yon ve Devlete ait hertürlü kurum ve kuruluşlar aracılığıyla reklamının yapılma-
sı yasaktır.                                  
                                        

  Madde 20 - İnhisarlar İdaresince yurt içinde satılan inhisar altındaki mad- 
delerin satış fiyatı, maliyetlerine İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunan   
asgari ve azami hadler dahilinde inhisar resmi ilavesiyle tayin olunur.     
-------------------------------------------                   
(1) Bu maddenin 13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 67. maddesinin 5. ben- 
   diyle vergi nevine, miktarına ve istisnaya müteallik hükümleri; 17/4/1981 
   tarih ve 2447 sayılı Kanunun 27. maddesi ile tarh tahakkuk ve tahsile iliş-
   kin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üçüncü maddeye göre kendilerine izin verilenlerin imal ettikleri içkilerin 
satış fiyatı, inhisar resmiyle birlikte tahakkuk eden maliyetlerine % 15 e kadar
kar ilavesi suretiyle tesbit olunur.(1)                     
  Kadehle satış hariç olmak üzere, ikinci madde mucibince idarenin yaptığı  
maddelerle yukarki fıkralarda yazılı inhisar maddelerinin satış fiyatları İnhi- 
sarlar Umum Müdürlüğünce tesbit, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince tasdik olunur.
                                        

  Madde 21 - (Değişik: 9/5/1955-6553/2 md.)                  
  Devlete, Vakıflar Umum Müdürlüğüne, hususi idarelere, belediyelere ve umumi 
menfaatlere hadim cemiyetlere bağlı olan insan veya hayvan sağlığı ve hayvan  
yetiştirmesiyle ilgili teşkilat ve müesseselere ve Gümrük ve İnhisarlar ve Sıh- 
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince birlikte tesbit edilecek esaslar dahilin-
de eczanelerle tıbbi, ispençiyari ve galenik müstahzarlar yapan laboratuvarlara 
ve hususi hastanelere lazım olan ispirtonun satış fiyatından tenzilat yapılması-
na Maliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
salahiyetlidir.                                 
                                        

  Madde 22 - İnhisarlar İdaresi:                       
  a) Mamullerini satanlara yüzde ona kadar beyiye verebilir.         
  b) Kırılma, taşıma karşılığı ile bazı çeşit içkiler için ayrıca yüzde ona  
ve ikinci maddede yazılı mamuller için de yüzde on beşe kadar iskonto yapabilir.
                                        

  Madde 23- İnhisarlar İdaresinin mühür veya kontrol alametini taşımıyan kab- 
larda ispirto ve ispirtolu içkiler (Bira ve şarap hariç) nakletmek, İdareden  
nakliye tezkeresi almağa bağlıdır. Elli (Dahil) litreye kadar ispirto, şehir ve 
kasabalar içinde açık kablarda fatura ile nakledilebilir.            
  Üç (Dahil) litreye kadar ispirtonun açık kablarla taşınması yukardaki kayıt-
lara tabi değildir.                               
                                        
  Ceza hükümleri                               

  Madde 24 - Bu kanunla inhisar altına alınan ve inhisar veya hususi istihlak 
resmine tabi tutulan maddelere konulan İnhisar İdaresine ait mühür, damga, farik
kontrol veya alametleri, bandrol veya etiketleri taklit veya tahrif ederek,   
konulduğu eşyadan kaldırarak, değiştirerek veya her ne suretle olursa olsun   
tedarik ederek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve 
haklarında 1918 sayılı kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı   
cezalardan başka yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası ve bu suçun 
TÜrk Ceza Kanununda muayyen olan cezası da hükmolunur.             
  Yukarki fıkrada yazılı alamet veya bandrol veya etiketleri salahiyet ve me- 
zuniyetleri olmaksızın basanlar veya satanlar veya saklıyanlar hakkında altı  
aydan iki seneye kadar hapis cezası ile birlikte yüz liradan beşyüz liraya kadar
ağır para cezası da hükmolunur.                         
  Bu maddede yazılı fiiller alakalı memurlar tarafından işlenmiş ise bu ceza- 
lar iki kat olarak hükmolunur.                         
                                        

  Madde 25 - Kaçak olarak tutulan ispirto ve ispirtolu içkilerle bunların ya- 
pılmasına yarıyan alet ve vasıtalar ve iptidai maddeler müsadere edilir.    
                                        
  Bunlardan:                                 
  a) Kaçak ispirto ve ispirtolu içki yapmak maksadiyle tahammüre terkedilen  
veya ıslatılan iptidai maddelerin suyu ile birlikte dört litresine kadarından  
bir lira, bundan yukarı her litre veya kesirlerinden ayrıca yirmi beş kuruş;  
------------------------------                         
(1) Bu maddenin 27/3/1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 37. maddesinin 1. bendiy-
  le inhisar resmine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Vermut ve biraların iki litreye kadarından bir lira, bunu aşan her bir  
litre veya litre kesirlerinden ayrıca elli kuruş;                
                                        
  c) İspirto ve (b) fıkrasında yazılı içkilerin dışında kalan her türlü ispir-
tolu içkilerin (Şarap hariç) her bir litresinden veya litre kesirlerinden beş  
lira, ağır para cezası alınır.                         
                                        
  d) (b) ve (c) fıkralarında yazılı İspirto ve ispirtolu içkiler yabancı   
memleket mamulü olduğu takdirde bunlara ait para cezaları beş kat olarak alınır.
                                        
  e) İspirto ve ispirtolu içki imaline yarıyan vasıtalardan istiap hacmi yirmi
litreye kadar (Dahil) olan imbik ve diğer taktir aletleri için yüz lira, kırk  
litreye kadar (Dahil) olanlar için üç yüz lira ağır para cezası alınır. Bu ha- 
cimden fazla her bir yirmi litre veya kesirleri için para cezası iki yüz lira  
artırılır.                                   
                                        
  Kazansız olarak yakalanan imbik aksamı ve sair taktir aletlerinin (Kapak,  
nakil, müberrit, müberrit kapağı ve müberrit tasları gibi) kaçakçılıkta kullanı-
lırken yakalanan veya kullanılmakta olduğu anlaşılan her bir parçasından on lira
ağır para cezası alınır.                            
                                        
  f) 1918 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası mevzuuna giren ka-
çakçılıklarda yalnız müsadere cezası tatbik edilir.               
                                        
  Gülyağı ve diğer tıbbi mamuller yapılmasında kullanılan ruhsatsız imbikler 
veya taktir aletleri için birinci defasında yukarıda yazılı cezaların yirmide  
biri ve tekerrüründe beşte biri hükmolunur.                   
                                        

  Madde 26 - İşletilmelerine müsaade olunan fabrika, imalathane, imlahane ve 
sair yerlerde mevcut taktir aletleriyle alelümum kablara, İnhisar İdaresince  
konmuş olan mühürlerin kast ve iradeye makrun olmaksızın bozulması halinde ala- 
kalılar bunu en geç yirmi dört saat içinde yazı ile inhisar idaresine (Bulunmı- 
yan yerlerde ihtiyar heyetine) bildirmeğe mecburdurlar. Müddeti içinde bildirme-
yenlerle kontrol şartlarına, fenni ve idari kayıtlara riayet etmiyen müessese  
sahip veya mümessillerinden birinci defasında on liradan elli liraya kadar ağır 
para cezası alınır. Tekerrüründe bu ceza iki kat hükmolunur ve inhisarlar idare-
si imalatı muvakkaten men veya verilmiş olan ruhsatı iptal edebilir.      
                                        

  Madde 27 - Altıncı maddede yazılı müsaadeyi almadan fabrika veya imalathane 
kuran veya işletenlerden yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alın-
makla beraber haklarında 1918 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur.       
                                        

  Madde 28 - Sekizinci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine riayet etmiyenler- 
den yirmi liradan elli liraya kadar ağır para cezası alınır.          
                                        

  Madde 29 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)              
                                        

  Madde 30 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 31 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.)                
                                        

  Madde 32 - Yirminci maddeye göre fiyatları tesbit olunan mamulleri bu    
fiyatlardan fazlasına satanlar hakkında beş liradan yirmi beş liraya kadar   
hafif para cezası hükmolunur.                          
                                        

  Madde 33 - Yirmi üçüncü maddede yazılı kayıtlara riayet etmiyenlerden bir  
liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır.               
                                        

  Madde 34 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.)                
                                        

  Madde 35 - İspirto ve ispirtolu içki fabrika, imalathane, imlahane ve tica- 
rethaneleriyle bu gibi yerleri işletmek hakkı inhisar idaresinden müsaade alın- 
maksızın başkasına devredilemez. Aksi halde işletme müsaadeleri geri alınmakla 
beraber devreden ve devralanlardan yirmişer liradan ellişer liraya kadar ağır  
para cezası alınır.                               
                                        

  Madde 36 - İspirto ve ispirtolu içki fabrika, imalathane ve imlahanelerinde 
ancak müsaade edilen maddeler imal ve imla edilir. Bunlardan başka ispirto ve  
ispirtolu içki yapılmasına yarayabilen diğer maddelerin fabrika, imalathane ve 
imlahanelere sokulması yasaktır. Buna aykırı hareket edenlerden yirmi beş lira- 
dan üç yüz liraya kadar ağır para cezası alınır.                
                                        

  Madde 37 - Bu kanunla inhisar altına alınan maddelerin kaçakçılıkları hak- 
kında 1918 sayılı kanun hükümleri de tatbik olunur.               
  Bu kanuna göre inhisar altında olmayıp imal, ithal ve satış gibi muameleler-
den bir veya bir kaçı dolayısiyle inhisar veya istihlak resmine tabi bulunan  
maddeleri bu resimlerden kaçıranlardan, kaçırdıkları maddelere ait resimler ağır
para cezası olarak alınır ve tutulan kaçak maddeler müsadere edilir.      
  1918 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü mahfuzdur.   
  Kaçak maddelerin, kaçakçı, ortak veya yataklarının elinden çıkmış olması ve-
ya istihlak edilmiş bulunması gibi sebeplerle müsaderesi kabil olmazsa kaçakçı- 
larından, müsadere karşılığı olarak ayrıca bu maddelerin resimlenmiş değeri ka- 
dar ağır para cezası alınır.                          
  Her iki halde de, kaçakçı hakkında 1918 sayılı kanun hükümleri tatbik olu- 
nur.                                      
  Bunlardan, imal dolayısiyle resme tabi olanların amillerinden, hareketleri- 
nin ağırlığına göre, imal müsaadesi de inhisarlar idaresince geri alınabilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 38 - 26,28,29,31,32,33 ve 35 inci maddelerde yazılı cezaların hüküm  
ve infazında 10/6/1938 tarihli ve 3437 sayılı kanunun 107 ve 109 uncu maddeleri 
tatbik olunur.                                 
                                        

  Madde 39- 38 inci maddenin matufu olan maddelerde yazılı suçlar hakkında İn-
hisarlar İdaresi, Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin muvafakatiyle hükümden evvel  
veya katileşmiş olsun olmasın hükümden sonra sulh olabileceği gibi bu cezaları 
takip ve tahsilden vazgeçebilir.                        
                                        

  Madde 40 - Müsadere edilen eşya ve maddelerin satışından elde edilecek para-
larla, kaçakçılıktan başka suçlardan dolayı bu kanuna göre hükmolunup tahsil  
edilen para cezaları, İnhisar İdaresi Bütçesine irat kaydedilir.        
                                        
  Müteferrik hükümler                             

  Madde 41 - Bu kanun mucibince tahakuk eden inhisar ve istihlak resimlerini 
vermiyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik ve tahsilat İnhisar 
İdaresi tarafından icra olunur.                         
                                        

  Madde 42 - Gerek halen mevcut ve gerek bu kanunun 3 üncü maddesi ve 4 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasiyle 5 ve 6 ncı maddeleri mucibince yeniden kurulacak ha-
kiki veya hükmi şahıslara ait fabrika, imalathane veya imlahanelerden bu kanunun
3 üncü maddesi mucibince İnhisar İdaresince tesbit edilecek şartlar arasında ta-
yin olunacak müddetten sonra faaliyetlerine lüzum görülmiyenlerle mahkeme hük- 
miyle veya kendiliğinden kapananların sahiplerine ispirto ve ispirtolu içki ima-
latına yarayan tesisat ve teferruatını memleket dışına çıkarmak üzere 6 aya ka- 
dar mühlet verilir.                               
  Bunlar, bu gibi tesisat ve teferruatının bu işe yaramaz hale getirilerek  
kendilerine verilmesini veya masrafları ve muhafazası kendilerine ait olmak üze-
re gösterecekleri emin ve İnhisarlar İdaresince mühürlenecek bir yerde muhafaza-
sını istiyebilirler.                              
                                        

  Madde 43 - (Mülga: 27/3/1969-1137/1 md.)                  
                                        

  Madde 44 - İspirto ve Meşrubatı Küuliye İnhisarı hakkındaki 790 sayılı ve  
22/3/1926 tarihli kanun ile 1918 sayılı kanunun 63 üncü maddesi ve bu kanuna  
muhalif sair hükümler kaldırılmıştır.                      
                                        

  Ek Madde 1 - (9/5/1955-6552 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek  
maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)             
  İnhisarlar İdaresi, inhisar dışındaki ispirtolu içkileri imal eden fabrika 
ve tesislerini İcra Vekilleri Heyeti kararı ile ve Muhasebe Umumiye Kanununun  
34 üncü maddesi hükmüne tabi olmaksızın umumi hükümler dairesinde satabilir.  
                                        

  Ek Madde 2 - (9/5/1955-6552 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek  
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)              
  İnhisarlar İdaresi, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tesbit edilecek esas ve
şartlarla inhisar dışı ispirtolu içkilerin imal, ithal ve satışı için hususi  
sermaye ile ortaklıklar kurabilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir ve   
mevcut tesislerini de işletmek üzere ortaklıklar kurabilir.           
                                        

  Madde 45 - Bu kanun neşri tarihinden bir ay sonra mer'idir.         
                                        

  Madde 46 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         4250 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ         
                  GÖSTERİR LİSTE                
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
   Yürürlükten Kaldırılan          ------------------------------ 
  Kanun veya Kanun Hükümleri          Tarihi   Sayısı  Maddesi  
------------------------------------------------ ---------- -------- ---------- 
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 14 üncü                 
maddesinin vergi nevine ve miktarına ve istisna-                
ya mütaallik hükümleri              13/7/1956  6802   67/5   
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 7 nci                  
ve 10 uncu maddeleri, 20 nci maddesinin inhisar                 
resmi ile ilgili hükümleri ve 43 üncü maddesi  27/3/1969  1137   37/1   
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 14 üncü                 
maddesinin tarh,tahakkuk ve tahsile ilişkin                   
hükümler                     17/4/1981  2447    27   
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun                     
1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile                      
12, 13, 29, 30, 31 ve 34 üncü fıkraları     24/6/1995  KHK-560  21   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       4250 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
--------------- --------------------------------------------   -------------- 
                                        
  5451            ---                14/11/1949  
                                        
  6552            ---                18/5/1955   
                                        
  6553            ---                18/5/1955   
                                        
  6802            ---                 1/3/1957   
                                        
  1137            ---                31/3/1969   
                                        
  2447            ---                 1/5/1981   
                                        
  3023            ---                22/6/1984   
                                        
  3462            ---                 2/6/1988   
                                        
 KHK/336            ---                 5/8/1988   
 KHK/560            ---                28/6/1995