Endeksler
                                        
    17.7.1964 TARİHLİ, 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE        
     2.9.1971 TARİHLİ, 1479 SAYILI ESNAF VE KANATKARLAR VE         
     DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU       
     İLE 17.10.1983 TARİHLİ, 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE       
     HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE TAHAKKUK      
     EDEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI      
                 HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4247                        
  Kabul Tarihi     : 8/5/1997                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16.5.1997 Sayı: 22991            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 36 Sayfa:              
                                        
                                        

  Madde 1- 17.7.1964 tarihli, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre prim,
idari para cezası, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler ile topluluk 
sigortasına ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, 31 Aralık 1996 tarihine 
kadar tahakkuk etmiş olan prim borçlarının tamamını, idari para cezalarının   
% 50'sini ve bunların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki gecikme zammı 
ve faizlerinin % 58'ini,                            
  506 sayılı Kanunun Ek 24 üncü maddesine göre sosyal yardım zammı borçları  
 bulunan ve 2 nci madde dışında kalan diğer kuruluşlar, sosyal yardım zammı   
 borçlarının tamanını ve bunların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki  
gecikme zammı ve faizlerinin % 58'ini,                     
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren on ay  
içinde eşit taksitler halinde ödedikleri takdirde, söz konusu Kurum alacakla-  
rından her birine ait bakiye gecikme zammı ve faizleri ile idari para cezasının 
bakiyesi terkin edilir. Bu fıkra hükmüne uygun olarak ödeme yapanların 31 Aralık
1996 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim ve sosyal yardım zammı borçlarına ve  
idari para cezalarının % 50'sine ödeme dönemi içinde ayrıca gecikme zammı ve  
faiz uygulanmaz. Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuranlardan taksitleri-
ni süresi içinde ödemeyenlerin süresinde ödenmeyen her bir taksidi için bu Kanu-
nun uygulanma süresinde rızaen tecil faizi ile birlikte ödemeleri halinde bu Ka-
nundan yararlanma hakları saklıdır.                       
  Birinci fıkra hükmüne girenlerden 31 Aralık 1996 tarihine kadar tahakkuk et-
miş prim, sosyal yardım zammı ve idari para cezası borcu bulunmayıp, sadece ge- 
cikme zammı ve faiz borcu bulunanlar, bu borçlarının % 58'ini bu Kanunun yürür- 
lüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren on ay içinde eşit taksitlerle
ödemeleri halinde kalan borcu terkin edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faizler geri verilmez ve mahsup edil  
mez.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birinci fıkra hükmüne girenlerden prim, sosyal yardım zammı ve idari para  
cezası ile gecikme zammı, faiz borçları için aleyhine icra takibi yapılanlar,  
yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre hesaplanacak borç tutarlarını bu Kanunun  
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren on aylık süre içinde  
icra masrafları ile birlikte icra müdürlüklerine veya Kuruma ödemek şartıyla  
bu madde hükümlerinden yararlanibilirler. İcra takibine konu olan borcun onda  
birini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bir  
ay içerisinde ödeyenlerin hacizleri kaldırılır. Bu süreler içerisinde icra ta- 
kipleri ile ceza ve hukuk davalarına devam edilmez, bu davalara ilişkin kanuni 
süreler işlemez. Takside bağlanmış ve henüz ödenmemiş bulunan prim, birinci   
fıkrada belirtilen diğer kuruluşlara ait sosyal yardım zammı ve idari para ce- 
zası borçları ile gecikme zammı ve faizlerini yukarıdaki fıkralarda belirtilen 
esaslar ve süreler içerisinde ödemek isteyen işverenler hakkında da bu madde  
hükümleri uygulanır.                              
  Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile  
ilgili olarak 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka- 
nununun 80 inci maddesinin hükümleri uygulanır.                 

  Madde 2- Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler, dö- 
ner sermayeli kuruluşlar ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye istinaden 
kurulan kamu kuruluşları ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren 
teşekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar tahakkuk etmiş bu- 
lunan prim, idari para cezası ve sosyal yardım zammı ile bunların gecikme zammı 
ve faiz borçları ile 1997 yılı sonuna kadar doğacak sosyal yardım zammı ve bun- 
lara ait gecikme zammı 1997 Mali Yılı Hazine Müsteşarlığı Bütçesinin (940.01.  
3. 406. 900-4792 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Ku- 
rumuna yapılacak yardımlar) tertibindeki ödenekten Sosyal Sigortalar Kurumu'na 
yapılan ödemeler karşılığında bu kurum ve kuruluşlar adına tahsil edilmiş sayı- 
larak borç kayıtları kapatılır.                         
  Sosyal Sigortalar Kurumuna bu kurum ve kuruluşların yukarıda belirtilen   
 prim, idari para cezası ve sosyal yardım zammı borçları ile ödeme tarihine ka- 
dar hesaplanacak gecikme zammı ve faiz borçlarının ödenmesi hususu ile ilgili  
usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ve  
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca müştereken tespit  
edilir.                                     
  Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların bu kapsamda devam eden takibat ve 
yargı safhasındaki ihtilafları sona erer.                    
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - 2.9.1971 tarihli, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağım-
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre prim, gecikme zammı ve fa-
iz borcu bulunan sigortalılar ile ölen borçlu sigortalıların hak sahipleri 31  
Aralık 1996 tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan prim borçlarının tamamını ve 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki gecikme zammı ve faizlerinin %50'si-
ni, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren on ay  
içinde eşit taksitler halinde ödedikleri takdirde söz konusu Kurum alacaklarının
bakiyesi olan gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. Bu fıkra hükmüne  
göre ödeme yapanların birikmiş prim borçlarına ödeme dönemi içinde ayrıca gecik-
me zammı uygulanmaz.                              
  31 Aralık 1996 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim borcu bulunmayıp sadece  
gecikme zammı ve faiz borcu bulunanların, bu borçlarının %50'sini bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren on ay içinde eşit taksit- 
ler halinde ödedikleri takdirde, bakiyesi gecikme zammı ve faiz borçları terkin 
edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı 
ve faizler geri verilmez ve mahsup edilmez.                   
  Prim, gecikme zammı ve faiz borçları için aleyhine icra takibi yapılanlar, 
yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre hesaplanacak borçlarını bu Kanunun yürür- 
lüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren on aylık süre içinde icra  
masrafları ile birlikte icra müdürlüklerine veya Kuruma ödemek şartıyla bu madde
hükümlerinden yararlanabilirler. Ödeme süreleri içerisinde icra takiplerine   
ilişkin kanuni süreler işlemez. Bu sigortalılardan birinci fıkraya göre hesapla-
cak borcun onda birini bu Kanunun yürürlüğe tarihi takip eden aybaşından itiba- 
ren bir ay içinde ödeyenler aleyhine icra ve ceza mahkemelerinde dava açılmaz. 
Açılmış bulunan davalar bütün neticeleri ile birlikte düşer.          
  Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile  
ilgili olarak 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanunun 53 üncü mad- 
desinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.                     

  Madde 4 - 17.10.1983 tarihli, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına  
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre prim borcu bulunan sigortalılar ile 
ölen borçlu sigortalıların hak sahipleri, aynı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci 
fıkrası hükmüne göre 31 Aralık 1996 tarihi itibariyle hesaplanacak birikmiş prim
borçlarının %50'sini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından 
itibaren on ay içinde taksitler halinde ödedikleri takdirde prim borçlarının ba-
kiyesi terkin edilir. Bu fıkra hükmüne göre ödeme yapanların 31 Aralık 1996 ta- 
rihine kadar birikmiş prim borçlarına ödeme dönemi içinde aynı Kanunun 36 ncı  
maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih- 
ten önce tahsil edilmiş primler geri verilmez ve mahsup edilmez.        
  Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile  
ilgili olarak 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanunun 36 ncı madde- 
sinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.                      

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.