Endeksler

   ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERİN          
    DURUMLARI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE           
     KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR              
            YETKİ KANUNU                       
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4216                        
  Kabul Tarihi     : 3/12/1996                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/12/1996  Sayı: 22841           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Cilt: 36, Sayfa:             
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlı- 
ğının kurulması ile özürlülerin ve ailelerinin korunması, bunların eğitim, is- 
tihdam, tedavi ve rehabilitasyon gibi konulardaki hak ve sorunlarına ilişkin  
yürürlükteki kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler veya yeni dü- 
zenlemeler yapılması amacıyla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çı- 
karma yetkisi vermektir.                            
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, Özürlüler 
İdaresi Başkanlığının kurulmasını, bu teşkilat için yeteri kadar kadro ihdas  
edilmesini ve bu amaçla 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 inci maddede 
belirtilen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yapılacak değişiklik ve yeni 
düzenlemeleri kapsar.                              
  İlkeler                                   

  Madde 3 - Bakanlar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken;      
  a) Tüm özürlü grupları için uluslararası anlaşma ve sözleşmelerde yeralan  
ilkeleri,                                    
  b) Özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yü- 
rütülebilmesini,                                
  c) Özürlülerle ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon ve işbirliği için- 
de çalışmalarını,                                
  d) Özürlülerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini,          
  Gözönünde bulundurur.                            
  Süre                                    

  Madde 4 - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tari- 
hinden itibaren 6 ay süre için geçerlidir. Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden
çok kanun hükmünde kararname çıkarabilir.                    
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.